Frame Top
User

หมอสมศักดิ์ ตอบ:สิ่งที่คนไทยทุกคนต้องรู้จักเป็นอย่างดีในเวลาฉุกเฉิน

โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
16 เมษายน 2019
หมอสมศักดิ์ตอบ-18


      

      สิ่งที่มีความสำคัญในชีวิตคนเราในยามฉุกเฉินก็คือ การทำอย่างไรให้ตนเองและคนรอบข้างมีชีวิตรอดปลอดภัย ดังนั้นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกวิธี การช่วยกู้ชีพ หรือ CPR (ซี พี อาร์) การรู้จักวิธีการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ การหนีไฟที่ถูกต้องเมื่อไฟไหม้ เป็นต้นนั้น ทุกคนต้องทำให้เป็น การรู้ว่าต้องแจ้งศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินให้รีบมาช่วยผู้ป่วยอย่างรีบด่วน จะเห็นว่าสิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างของสิ่งที่คนไทยต้องรู้ในเวลาฉุกเฉิน เพื่อนำมาใช้กับตนเอง คนรอบข้างในเวลานั้น

      ปัจจุบันผมยังไม่เห็นว่ามีการกำหนดสิ่งต่างๆ เหล่านี้ให้อยู่ในแผนการสร้างความรู้ให้กับคนไทยทุกคนอย่างเป็นระบบ ผมพยายามนั่งทบทวนว่าถ้าประเทศไทยเราเริ่มดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องที่จำเป็นต้องรู้ในเวลาฉุกเฉินให้กับคนไทยทุกคนจะทำอย่างไรดี เช่น

      1. ต้องมีการเรียน การสอน การฝึกปฏิบัติเรื่องที่จำเป็นต่างๆ ในทุกโรงเรียน ทุกระดับชั้นตามความเหมาะสมว่าระดับไหนสอนด้วยรูปแบบใด ชุมชนไหนสอนอย่างไร ขึ้นกับความพร้อมของแต่ละที่ แต่ต้องมีมาตรฐานในระดับที่เพียงพอต่อการช่วยชีวิตได้

      2. ต้องมีการฝึกฝนอย่างเป็นประจำ มีการทดสอบอย่างเป็นระบบว่าทำได้จริง ไม่ใช่ประเมินจากการสอบข้อเขียนเท่านั้น

      3. สถานประกอบการ ห้างร้านต่างๆ ต้องมีระบบที่จะทำให้พนักงานทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมเรื่องที่จำเป็นดังกล่าว และเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินหน้าที่

      4. ประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้ประกอบอาชีพแล้ว ก็ต้องมีรูปแบบการฝึกอบรมให้เกิดความเข้าใจและมีประสบการณ์ที่เพียงพอ เช่นเดียวกัน

      5. ต้องมีแนวทางในขอความร่วมมือจากภาคเอกชนในการประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่สิ่งที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วทั้งประเทศ เช่น การลงแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ฉุกเฉินในสมาร์ทโฟนเมื่อมีการนำโทรศัพท์เครื่องใหม่มาขายหรือการ update โปรแกรมโทรศัพท์ การประชาสัมพันธ์สิ่งที่จำเป็นดังกล่าวโดยดารา นักแสดงอย่างต่อเนื่อง

      เราต้องมาช่วยกันในทุกภาคส่วน เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของตัวเราเองและคนไทยทุกคนครับ ช่วยๆ กันครับ

      


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Nnaadd313
Frame Bottom