Frame Top

หนูไม่อยากเป็นเด็กแอลดี (ตอนที่ 5 และตอนจบ)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
9 กันยายน 2013

อย่างไรก็ดี การใช้วิธีการตอบสนองต่อการให้ความช่วยเหลือ (Response to intervention = RTI) ให้มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญดังนี้

 • เป็นการสอนที่มีคุณภาพสูงอิงตามหลักวิทยาศาสตร์
 • มีการประเมินผลนักเรียนอยู่ประจำ (Ongoing student assessment) มีการประเมินอัตราการเรียนรู้และระดับที่เด็กทำได้ โดยเปรียบเทียบดูพัฒนาการของเด็กเองและเทียบกับกลุ่มเพื่อน แล้วใช้ข้อมูลนี้ในการกำหนดว่าเด็กคนใดต้องให้การดูแลเป็นพิเศษ
 • มีการให้คำสั่งเป็นขั้นๆ (Tiered instruction) – การให้คำสั่งเป็นขั้นๆ จะทำให้เด็กรู้จักแยกความแตกต่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้รู้ว่าเราต้องให้ความช่วยเหลืออย่างไรให้เหมาะกับเด็ก
 • การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ (Parent involvement) – ด้วยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก คำสั่งและความช่วยเหลือที่ใช้อยู่

ทั้งนี้ ในปัจจุบัน รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ได้มีการใช้ RTI เป็นวิธีในการคัดกรองว่าเด็กเป็น LD หรือไม่ เพื่อรับสิทธิพิเศษในการรักษาต่อไป

การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการสอนเพื่อให้ประสบผลสำเร็จมีมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เครื่องมือที่ผู้สอนอาจใช้ในห้องเรียนรวมถึง

 • เว็บบล็อก (Weblog) ซึงเป็นเว็บไซต์สำหรับเขียนบันทึกเล่าเรื่องราวประจำวันเพื่อสื่อสารความรู้สึกนึกคิด มุมมอง ประสบการณ์ ความรู้ และข่าวสาร ในเรื่องที่ผู้เขียนคนหนึ่งๆ (Blogger) สนใจโดยเฉพาะ
 • สารานุกรมออนไลน์ (Wiki) โดยสิ่งที่สารานุกรมนำเสนอคือความหมาย คำจำกัดความ ความรู้ และข้อมูลประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำๆ หนึ่ง ๆ
 • ห้องภาพออนไลน์ (Online photo galleries)
 • การใช้ภาพกราฟิคแสดงแนวคิด
 • การใช้โปรแกรมซอฟแวร์ เพื่อสร้างรูป สี เสียง การ์ตูนที่เคลื่อนไหวได้ (Animation)
 • อื่นๆ

การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่เหมาะสมจะช่วยให้เด็กเรียนรู้ในด้านต่างๆ ได้มากขึ้น เช่น การจูงใจ (Motivation) การเรียนรู้แบบพึ่งพา (Collaborative learning) ความคิดวิพากษ์วิจารณ์ (Critical thinking) และการแก้ปัญหา (Problem solving)

[Collaborative learning เป็นการเรียนรู้ที่อาศัยรูปแบบของวิธีการทางสังคมที่มีการเรียนรู้พูดคุยระหว่างกลุ่มคน เพื่อสร้างความรู้ขึ้นมาด้วยตนเองจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยสนับสนุนการเรียนรู้ซึ่งเกิดจากความร่วมมือ การพึ่งพา และการช่วยเหลือกันให้มากที่สุด]

ความบกพร่องทางการเรียนรู้มีผลกระทบอย่างมากต่อคนที่เป็นและครอบครัว โดยคนเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ถึงวิธีการจัดการกับความผิดปกตินี้ ความเครียดอาจสะสมได้จนทำให้กระบวนการจัดการทำได้ยาก ความบกพร่องทางการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ติดตัวไปตลอดชีวิต ดังนั้นการเรียนรู้ที่เหมาะสมและวิธีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการความผิดปกติได้

แหล่งข้อมูล:

 1. Learning disability. http://en.wikipedia.org/wiki/Learning_disability [2013, September 8].
 2. What is RTI? http://www.rtinetwork.org/learn/what/whatisrti [2013, September 8].
 3. Response to intervention. http://en.wikipedia.org/wiki/Response_to_intervention [2013, September 8].
Blog
หนูไม่อยากเป็นเด็กแอลดี (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Peeyawan_47
Frame Bottom