Frame Top

สูบมาก ดื่มมาก เสี่ยงมะเร็งช่องปาก (ตอนที่ 3)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
18 สิงหาคม 2018
สูบมากดื่มมากเสี่ยงมะเร็งช่องปาก-3

      

      สำหรับการวินิจฉัยโรคมะเร็งช่องปากสามารถทำได้ด้วยการ

      โดยระยะของมะเร็งมักแบ่งเป็น

      การรักษาโรคมะเร็งช่องปากขึ้นอยู่กับระยะและบริเวณที่เป็น ตลอดจนถึงสุขภาพโดยรวม ซึ่งการรักษาอาจใช้วิธีเดียวหรือใช้หลายวิธีร่วมกัน เช่น การผ่าตัด รังสีบำบัด เคมีบำบัด โดย

      การผ่าตัด (Surgery) อาจทำด้วยการ

  • ตัดก้อนเนื้อและบริเวณโดยรอบออก เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเซลล์มะเร็งหลงเหลืออีก ซึ่งกรณีที่เป็นก้อนเนื้อใหญ่ก็อาจจะมีการตัดบางส่วนของกรามหรือลิ้นออกด้วย
  • กรณีที่มะเร็งมีการแพร่กระจายไปยังบริเวณคอ ก็อาจมีการเลาะต่อมน้ำเหลืองและผ่าคอเพื่อเอาเซลล์มะเร็งออก
  • การตกแต่งปาก (Reconstruct the mouth) หลังการผ่าตัด เพื่อช่วยให้สามารถพูดและกินได้ ด้วยการปลูกผิวหรือนำกระดูกจากส่วนอื่นมาช่วยตกแต่งหรือมีการใส่ฟันปลอม

      รังสีบำบัด (Radiation therapy) ที่มีทั้งการฉายรังสีจากภายนอกเพื่อทำลายเซลล์มะเร็ง และการฝังแร่กัมมันตรังสีในร่างกาย (Brachytherapy) โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เป็นในระยะแรกเริ่มอาจจะรักษาด้วยรังสีบำบัดเพียงอย่างเดียว หรืออาจรักษาร่วมกับการผ่าตัดหรือเคมีบำบัด อย่างไรก็ดี รังสีบำบัดอาจทำให้เกิดผลข้างเคียง ดังนี้

แหล่งข้อมูล:

  1. What you should know about mouth cancer. https://www.medicalnewstoday.com/articles/165331.php [2018, Aug 17].
  2. Mouth cancer.https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/mouth-cancer/symptoms-causes/syc-20350997 [2018, Aug 17].
  3. Oral Cancer.https://www.mouthhealthy.org/en/az-topics/o/oral-cancer [2018, Aug 17].
  4. Mouth and oropharyngeal cancer. https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/mouth-cancer [2018, Aug 17].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน siriratana.suwanpayakul Tapanut
Frame Bottom