Frame Top

สยบไข้เลือดออกด้วย “โมโนโคลนอล แอนติบอดี” (ตอนที่ 2 และตอนจบ)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
23 กรกฎาคม 2013

การใช้โมโนโคลนอล แอนติบอดี (Monoclonal Antibody : MA) เพียงอย่างเดียวเป็นวิธีที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบัน โดยบางตัวจะทำหน้าที่เป็นสารชี้มะเร็งเพื่อให้ระบบภูมิคุ้มกันทำลายได้ อย่างไรก็ดีการใช้ MA เพียงอย่างเดียวอาจไม่ทำปฏิกริยากับระบบภูมิคุ้มกัน แต่จะใช้การประกบติดสารก่อภูมิต้านทานเฉพาะ (Specific antigens) เพื่อหยุดยั้งการทำงานของเซลล์มะเร็งที่กำลังเจริญเติบโต ทั้งนี้ตัวอย่างของยาที่องค์การอาหารและยา (Food and Drug Administration : FDA) สหรัฐอเมริกา ให้การรับรองก็คือ

การใช้ MA ร่วมกับการรักษาอย่างอื่น เช่น การรักษาโดยใช้สารกัมมันตภาพรังสี (Radioimmunotherapy : RIT) ซึ่งเป็นการเอาสารที่ปล่อยรังสีรักษาออกมาต่อเข้ากับ MA กรณีนี้ MA ก็จะทำหน้าที่เหมือนจรวดนำวิถี พุ่งไปหาเซลล์มะเร็ง พอจับเป้าหมายได้ รังสีก็จะทำลายเซลล์มะเร็ง โดยไม่ไปกระทบกับเซลล์ดีๆ และสามารถทำลายเซลล์มะเร็งแบบที่เป็นก้อนใหญ่ได้ดีกว่าการใช้ MA เพียงอย่างเดียว เพราะรังสีมีอำนาจทะลุทะลวงสูงกว่า

ปัจจุบันได้มีการ MA อยู่ 4 ชนิด คือ (1) Murine (2) Chimeric (3) Humanized และ (4) Human ในระยะแรกๆ จะเป็นแบบรักษาด้วย Murine monoclonal antibodies (ยามักลงท้ายชื่อด้วย –omaab) โดยการรักษา Murine มักไม่ค่อยประสบผลสำเร็จนัก เนื่องจากว่ามีอายุสั้นในร่างกาย มีการทะลุทะลวงก้อนเนื้องอกที่จำกัด ทำให้เกิดปฏิกิริยาแพ้และบางทีก็ทำให้เกิดภาวะช็อกจากการแพ้ (Anaphylactic shock)

ส่วนการรักษาด้วย Chimeric and humanized monoclonal antibodies (ยามักลงท้ายชื่อด้วย – ximab และ –zumab ตามลำดับ) โดย Chimeric antibodies เป็นแอนติบอดีที่ผสมกันระหว่างส่วนประกอบของหนูและคน หากมีการใช้ส่วนประกอบของคนมากขึ้นก็จะเรียกว่า Humanized antibodies

ทั้งสองชนิดนี้ช่วยลดการตอบสนองภูมิคุ้มกัน (Immunogenicity) และเพิ่มจำนวนครึ่งชีวิตของเซรุ่ม (Serum half-life) [ครึ่งชีวิต (t½ = Half-life) คือ เวลาที่สารกัมมันตรังสีใช้ในการสลายตัวเหลือครึ่งหนึ่งของที่มีอยู่เดิม มักใช้เพื่ออธิบายคุณสมบัติของการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี แต่อาจจะใช้เพื่ออธิบายปริมาณใดๆ ก็ตามที่มีสลายตัวทวีคูณ (Exponential) ด้วย]

การรักษาด้วย Human monoclonal antibodies (ยามักลงท้ายชื่อด้วย –umab) ผลิตโดยการเปลี่ยน Immunoglobulin genes เป็น Murine genome ผลิตขึ้นจากแอนติบอดีของหนูที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรม ทำให้เกิดการสร้างสารก่อภูมิต้านทาน (Antigen) ที่ต้องการ

แหล่งข้อมูล

  1. What are Humanized Monoclonal Antibodies? http://pdl.com/technology-products/what-are-humanized-monoclonal-antibodies/ [2013, July 22].
  2. Monoclonal antibody therapy. http://en.wikipedia.org/wiki/Monoclonal_antibody_therapy [2013, July 22].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน AutoRanger
Frame Bottom