Frame Top

วาร์ฟาริน ใช้ถูกเป็นคุณ ใช้ผิดเป็นโทษ (ตอนที่ 4)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
13 สิงหาคม 2018
วาร์ฟารินใช้ถูกเป็นคุณใช้ผิดเป็นโทษ-4

      

      ตัวอย่างของยาที่ทำปฏิกริยากับยาวาร์ฟาริน (ต่อ)

ยาต้านเชื้อรากลุ่มเอโซล (Azole antifungals) เช่น

      o Fluconazole

      o Itraconazole

      o Ketoconazole

      o Posaconazole

      o Voriconazole

1. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (Herbal products) ซึ่งมีทั้ง

• สมุนไพรที่เพิ่มการทำงานของยาวาร์ฟารินและเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เลือดจาง (Blood-thinning)

      o กระเทียม (Garlic)

      o แปะก๊วย (Ginkgo biloba)

• สมุนไพรที่ลดการทำงานของยาวาร์ฟารินและเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เลือดเป็นลิ่ม (Blood clots)

      o โคเอนไซม์ คิว10 (Coenzyme Q10)

      o เซนต์จอห์นเวิร์ต (St. John’s wort)

      o โสม (Ginseng)

2. ยาที่มีผลต่อเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 (CYP450 enzyme) ซึ่งมีทั้ง

• CYP450 enzyme ที่เพิ่มการทำงานของยาวาร์ฟารินและเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เลือดออกมากขึ้น

      o Amiodarone

      o Efavirenz

      o Isoniazid

      o Metronidazole

      o Paroxetine

      o Sulfamethoxazole

      o Voriconazole

• CYP450 enzyme ที่ลดการทำงานของยาวาร์ฟารินและเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เลือดเป็นลิ่ม

      o Carbamazepine

      o Nevirapine

      o Phenobarbital

      o Rifampin

      o St. John’s wort

แหล่งข้อมูล:

  1. Warfarin, Oral Tablet. https://www.healthline.com/health/warfarin-oral-tablet#about [2018, Aug 12].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom