Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อื่นๆ  ทั่วตัว  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

วัคซีนป้องกันหัด คางทูม หัดเยอรมัน 

บทนำ

วัคซีน เอ็ม เอ็ม อาร์(MMR ชื่อเต็มคือ Measles Mumps Rubella Vaccine) หรือ วัคซีน หัด คางทูม หัดเยอรมัน เป็นวัคซีนที่นำมาใช้ต่อต้านและป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส 3 สายพันธุ์ ได้แก่ หัด(Measles)/ วัคซีนโรคหัด , คางทูม(Mumps)/ วัคซีนคางทูม, และหัดเยอรมัน(Rubella)/วัคซีนหัดเยอรมัน, สามารถฉีดวัคซีนเอ็ม เอ็ม อาร์เข็มแรกให้เด็กทารกที่มีอายุ 9–15 เดือน จากนั้นเว้นระยะเวลาตามคำสั่งแพทย์จึงกลับมาฉีดวัคซีนนี้อีก 1 ครั้ง

นักวิทยาศาสตร์พบว่าการได้รับการฉีดวัคซีนนี้กระตุ้น 2 ครั้ง สามารถป้องกันการเป็นโรคหัดได้ 97%, โรคคางทูม 88%, และโรคหัดเยอรมัน 97%,

ในอดีตที่ผ่านมา ก่อนที่จะมีการผลิตวัคซีนเอ็ม เอ็ม อาร์ มนุษย์ต้องเสียชีวิตด้วยสาเหตุจากโรคหัดสูงถึง 2.6 ล้านคนต่อปี ปัจจุบันเมื่อมีการนำ วัคซีนเอ็ม เอ็ม อาร์ เข้ามาใช้ในระบบสาธารณสุข อัตราการเสียชีวิตจากโรคหัดลดลงถึง 84%

ผลข้างเคียงที่ได้รับจากการฉีดวัคซีนเอ็ม เอ็ม อาร์มีค่อนข้างน้อย เช่น มีไข้ต่ำๆ หรือปวด-บวมแดงบริเวณผิวหนังที่ได้รับการฉีดวัคซีน อย่างไรก็ตามทางการแพทย์ได้บันทึกสถิติการแพ้วัคซีนชนิดนี้อย่างรุนแรงโดยมีความเป็นไปได้ในอัตราประชากรที่ได้รับเอ็ม เอ็ม อาร์ 1:1,000,000 คน

เกณฑ์บางประการที่ถือเป็นข้อห้ามใช้วัคซีนชนิดนี้ อาทิ

ในประเทศไทย ได้มีข้อกำหนดให้ วัคซีนเอ็ม เอ็ม อาร์ อยู่ในหมวดยาอันตราย การใช้วัคซีนนี้ต้องอยู่ภายใต้คำสั่งของแพทย์ และจะพบเห็นการใช้ เอ็ม เอ็ม อาร์แต่ในสถาน พยาบาลเท่านั้น

วัคซีนเอ็ม เอ็ม อาร์มีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

วัคซีนเอ็มเอ็มอาร์

วัคซีนเอ็ม เอ็ม อาร์ มีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ คือ

วัคซีนเอ็ม เอ็ม อาร์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

วัคซีน เอ็ม เอ็ม อาร์ เป็นวัคซีนที่ประกอบด้วยเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิด โรคหัด, คางทูม, และหัดเยอรมัน , ไวรัสดังกล่าวจะได้รับกระบวนการทำให้อ่อนแรงลงและจะถูกบรรจุเป็นปริมาณที่เหมาะสมต่อการกระตุ้นภูมิต้านทานโรค(Live vaccine) หลังการฉีด วัคซีนเอ็ม เอ็ม อาร์จะเกิดการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันต้านทานโรค/ภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สร้างภูมิต้านทาน/ภูมิคุ้มกันโรครวมทั้ง 3 ชนิด (หัด, คางทูม, หัดเยอรมัน) หลังการฉีดวัคซีนไปแล้ว 72 ชั่วโมง (3 วัน) พบว่า ร่างกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้ในระดับที่ป้องกันการติดโรคดังกล่าวได้แล้ว

วัคซีนเอ็ม เอ็ม อาร์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

วัคซีนเอ็ม เอ็ม อาร์มีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

1. ยาฉีดชนิดผงแห้งขนาด 0.5 มิลลิลิตร ที่มีองค์ประกอบด้วย

2. น้ำกลั่นปราศจากเชื้อสำหรับผสมผงวัคซีนสำหรับเตรียมเป็นยาฉีด

*หมายเหตุ: CCID50 = Cell Culture Infectious Dose

วัคซีนเอ็ม เอ็ม อาร์มีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

วัคซีนเอ็ม เอ็ม อาร์มีขนาดการบริหารยา เช่น

 • ผู้ใหญ่: ฉีดวัคซีนขนาด 0.5 มิลลิลิตร เข็มแรกเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง เว้นเวลาไป 28 วันแล้วกลับมาฉีดกระตุ้นอีก 1 เข็ม
 • เด็กอายุตั้งแต่ 12–15 เดือน: ฉีดวัคซีนขนาด 0.5 มิลลิลิตร เข็มแรกเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง และเว้นระยะเวลาจนเด็กมีอายุ 4–6 ปี จึงกลับมาฉีดกระตุ้นอีก 1 เข็ม

* อนึ่ง:

 • การเตรียมวัคซีนนี้สำหรับฉีด โดยเจือจางวัคซีน 0.5 มิลลิลิตรด้วยน้ำกลั่น ปราศจากเชื้อที่บรรจุมาพร้อมกับวัคซีนปริมาณ 0.7 มิลลิลิตร เขย่าจนเข้ากันดีแล้วฉีดให้ผู้ป่วย

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยา ควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมวัคซีนเอ็มเอ็มอาร์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร เช่น

หากลืมมารับการฉีดวัคซีนควรทำอย่างไร?

กรณีลืมหรือไม่สามารถมารับการฉีดวัคซีนนี้ตามที่แพทย์นัดหมาย ควรโทรแจ้งแพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์โดยเร็ว เพื่อทำการนัดหมายการฉีดวัคซีนครั้งใหม่

วัคซีนเอ็ม เอ็ม อาร์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

วัคซีนเอ็ม เอ็ม อาร์ สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา/จากวัคซีน (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย เช่น

มีข้อควรระวังการใช้วัคซีนเอ็ม เอ็ม อาร์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้วัคซีนเอ็ม เอ็ม อาร์ เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมวัคซีนเอ็ม เอ็ม อาร์ด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.comบทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

วัคซีนเอ็ม เอ็ม อาร์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

วัคซีนเอ็ม เอ็ม อาร์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาวัคซีนเอ็ม เอ็ม อาร์อย่างไร?

ควรเก็บรักษาวัคซีนเอ็ม เอ็ม อาร์ เช่น

 • เก็บวัคซีนเอ็ม เอ็ม อาร์ในอุณหภูมิ 2–8 องศาเซลเซียส (Celsius)
 • ห้ามเก็บวัคซีนในช่องแช่แข็งตู้เย็น
 • เก็บวัคซีนในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น
 • ไม่เก็บวัคซีนในห้องน้ำหรือในรถยนต์
 • เก็บวัคซีนให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง
 • ไม่เก็บวัคซีนที่หมดอายุ ไม่ทิ้งวัคซีนลงในแม่น้ำคูคลองตามธรรมชาติ

วัคซีนเอ็ม เอ็ม อาร์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

เอ็ม เอ็ม อาร์มีชื่อการค้าและบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
M-M-R II (เอ็ม-เอ็ม-อาร์ ทู)MSD
Measles, Mumps & Rubella Vaccine SII (มีเซลส์ม,มัมป์ส แอนรูเบลลา วัคซีน เอสทู) Serum Institute of India

บรรณานุกรม

 1. https://www.mims.com/thailand/drug/info/vaccine%2c%20mmr/?type=brief&mtype=generic [2019,Feb23]
 2. https://www.mims.com/thailand/drug/info/measles%2c%20mumps%20and%20rubella%20vaccine%20sii/?type=brief[2019,Feb23]
 3. https://www.mims.com/thailand/drug/info/m-m-r%20ii/?type=brief[2019,Feb23]
 4. https://en.wikipedia.org/wiki/MMR_vaccine[2019,Feb23]
 5. https://www.cdc.gov/vaccines/vpd/mmr/public/index.html[2019,Feb23]
 6. https://www.drugs.com/drug-interactions/measles-virus-vaccine-mumps-virus-vaccine-rubella-virus-vaccine,m-m-r-ii-index.html?filter=3#V[2019,Feb23]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน mmkkjung kampanar
Frame Bottom