Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ไต  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ยาขับปัสสาวะ 

บทนำ

ยาลูปไดยูเรติก (Loop diuretics) เป็นกลุ่มยาขับปัสสาวะที่ออกฤทธิ์กับไตในบริเวณที่เรียก ว่า ลูปออฟเฮนเล่ (Loop of Henle) ในเบื้องต้นยากลุ่มนี้ถูกนำไปใช้ลดความดันโลหิตสูง ลดอาการบวม/บวมน้ำของร่างกาย และบ่อยครั้งถูกนำมาใช้รักษาภาวะหัวใจล้มเหลวรวมถึงภาวะไตวาย และอาจกล่าวได้ว่ายาลูปไดยูเรติกมีประสิทธิภาพดีกว่ากลุ่มยาไทอะไซด์ (Thiazide) ซึ่งเป็นยาขับปัสสาวะที่ใช้รักษาอาการของผู้ป่วยที่มีสภาพไตเป็นปกติเท่านั้น แต่ยาลูปไดยูเรติกสามารถใช้รักษาได้ในผู้ป่วยที่มีสภาพไตทำงานบกพร่อง

กลไกของกลุ่มยาลูปไดยูเรติกจะออกฤทธิ์ต่อการขนส่งประจุของเกลือโซเดียม เกลือโพแทส เซียม และเกลือคลอไรด์ (Chloride) ซึ่งจะมีผลลดความดันโลหิตและเกิดการขับน้ำออกจากร่างกายเพื่อลดอาการบวม เป็นต้น

อาจยกตัวอย่างยาในกลุ่มลูปไดยูเรติกได้ดังนี้เช่น

ทั้งนี้ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียงจากยาลูปไดยูเรติกเท่าที่พบได้บ่อยคือ เกิดภาวะเกลือโซ เดียม เกลือโพแทสเซียมในร่างกายต่ำ อาจพบภาวะร่างกายเสียน้ำร่วมด้วย อาการข้างเคียงอีกประ การหนึ่งที่สามารถส่งผลเสียต่อผู้ป่วยอย่างมากได้แก่ เกิดพิษต่อประสาทหูจนอาจทำให้เกิดอาการหูหนวกติดตามมาได้

มีข้อพึงระวังบางประการของการใช้ยาลูปไดยูเรติกร่วมกับยากลุ่ม NSAIDs หรือกลุ่ม ACE inhibitors คือจะเร่งให้เกิดภาวะไตวายได้ง่ายมากขึ้น

ยาลูปไดยูเรติกจัดเป็นกลุ่มยาอันตรายหากใช้ผิดวิธีก็สามารถส่งผลเสียได้อย่างมากมาย การใช้ยาลูปไดยูเรติกได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยจึงต้องอยู่ภายใต้คำสั่งและการดูแลของแพทย์เท่านั้น

ลูปไดยูเรติกมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ลูปไดยูเรติก

ยาลูปไดยูเรติกมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อ

ลูปไดยูเรติกมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาลูปไดยูเรติกคือ ตัวยาจะออกฤทธิ์ในการยับยั้งการดูดกลับเข้ากระ แสเลือดของเกลือโซเดียม เกลือโพแทสเซียม และเกลือคลอไรด์จากปัสสาวะที่ไต ส่งผลให้มีการ ขับน้ำออกจากร่างกายพร้อมกับเกลือดังกล่าว ผู้ป่วยจึงมีปัสสาวะบ่อยขึ้นและทำให้ลดปริมาณของเลือดที่ไปเลี้ยงไต นอกจากนี้ยาลูปไดยูเรติกยังสามารถเพิ่มปริมาณสาร Prostaglandins ซึ่งจะส่ง ผลให้หลอดเลือดยายตัวทำให้มีเลือดไปเลี้ยงไตอย่างพอเพียงและไม่ทำให้ความดันเลือดที่ไตเพิ่มขึ้น กลไกทั้งหมดดังกล่าวจะช่วยให้เกิดการลดอาการบวมและลดความดันโลหิตได้ตามสรรพคุณ

ลูปไดยูเรติกมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาลูปไดยูเรติกมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็น

ลูปไดยูเรติกมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ด้วยตัวยาในกลุ่มลูปไดยูเรติกมีขนาดความแรงรวมถึงคุณสมบัติของการรักษาที่แตกต่างกัน การใช้ยากลุ่มนี้ได้อย่างเหมาะสมปลอดภัยจึงต้องเป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาลูปไดยูเรติก ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาลูปไดยูเรติกสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

อย่างไรก็ตามเพื่อประสิทธิผลของการรักษาควรรับประทานยาลูปไดยูเรติกให้ตรงเวลา

ลูปไดยูเรติกมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาลูปไดยูเรติกสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้ เช่น ทำให้มีเกลือแร่บางตัวในกระแสเลือดต่ำเช่น เกลือโซเดียม เกลือโพแทสเซียม และเกลือคลอไรด์ จึงส่งผลให้เกิดภาวะสูญเสียน้ำของร่างกายหรือภาวะขาดน้ำ และมีภาวะกรดยูริคในเลือด สูงจึงเกิดภาวะเกาต์คุกคาม มีอาการวิงเวียน ความดันโลหิตต่ำ เกิดภาวะเกลือแคลเซียมในเลือดต่ำ เกิดผื่นคัน บางกรณีอาจทำให้เกิดอาการหูหนวกได้อีกด้วย

มีข้อควรระวังการใช้ลูปไดยูเรติกอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ลูปไดยูเรติกเช่น

***** อนึ่ง:

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวม ยาลูปไดยูเรติก) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิดควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ลูปไดยูเรติกมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาลูปไดยูเรติกมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาลูปไดยูเรติกอย่างไร?

ควรเก็บยาลูปไดยูเรติกในช่วงอุณหภูมิห้องที่เย็น ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

ลูปไดยูเรติกมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาลูปไดยูเรติกที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Dema (ดีมา)T. Man Pharma
Dirine (ไดรีน)Atlantic Lab
Femide (ฟีไมด์)MacroPhar
Frusemide (ฟรูซีไมด์)Utopian
Frusil (ฟรูซิล)Suphong Bhaesaj
Fudirine (ฟูไดรีน)P P Lab
Furetic/Furetic-S (ฟูเรติก/ฟูเรติก-เอส)Siam Bheasach
Furide (ฟูไรด์)Polipharm
Furine 40 (ฟูรีน-40)Medicine Products
Furomed (ฟูโรเมด)Inpac Pharma
Furomide (ฟูโรไมด์)Medicpharma
Furosemide GPO (ฟูโรซีไมด์ จีพีโอ)GPO
Furozide (ฟูโรไซด์)A N H Products
Fuseride (ฟูซีไรด์)Pharmasant Lab
Fusesian (ฟูซีเซียน)Asian Pharm
Hawkmide (ฮอคไมด์)L. B. S.
H-Mide (เฮท-ไมด์)Macro Phar
Lasiven (เลซีเวน)Umeda
Lasix/Lasix High Dose (เลซิก/เลซิก ไฮท์ โดส)Sanofi-aventis
Prosix (โพรซิก)Inpac Pharma
T P Furosemide (ที พี ฟูโรซีไมด์)T P Drug

บรรณานุกรม

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Loop_diuretic[2017,Sept30 ]
  2. http://www.drugs.com/drug-class/loop-diuretics.html[2017,Sept30 ]
  3. https://en.wikipedia.org/wiki/Furosemide[2017,Sept30 ]
  4. https://en.wikipedia.org/wiki/Bumetanide[2017,Sept30 ]
  5. https://en.wikipedia.org/wiki/Etacrynic_acid[2017,Sept30 ]
  6. https://en.wikipedia.org/wiki/Torasemide[2017,Sept30 ]
  7. http://www.straighthealthcare.com/loop-diuretics.html[2017,Sept30 ]
Updated 2017,Sept30


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน paifahnuttaya NBP
Frame Bottom