Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ไขกระดูก  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

เม็ดเลือดขาวต่ำ 

บทนำ

ยาลีโนกราสทิม(Lenograstim) เป็นยาที่ใช้รักษาภาวะเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิล(Neutrophils)ต่ำจากสาเหตุต่างๆ เช่น ได้รับยาเคมีบำบัด หรือเพิ่งได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูกมาใหม่ๆ ยานี้มีโครงสร้างคล้ายกับสารไกลโคโปรตีน(Glycoprotein)ของร่างกายซึ่งมีชื่อเรียกเฉพาะว่า “Granulocyte-Colony Stimulating Factor หรือเขียนย่อๆว่า G-CSF” ซึ่งโปรตีน/ยาชนิดนี้จะทำหน้าที่กระตุ้นเซลล์ต้นกำเนิดของเม็ดเลือดในไขกระดูกให้เกิดการแบ่งตัวของเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิลเพิ่มขึ้น

ยาลีโนกราสทิม มีชื่ออื่นเช่น Granulocyte-colony stimulating factor (G CSF) หรือ Non-pegylated human granulocyte colony stimulating factor หรือ Colony-stimulating factor 3 (CSF 3) หรือ Recombinant human granulocyte stimulating factor

รูปแบบเภสัชภัณฑ์ของยาลีโนกราสทิมเป็นแบบยาฉีด ที่สามารถฉีดเข้าหลอดเลือดหรือผิวหนังก็ได้ ตับจะเป็นอวัยวะที่คอยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของยาชนิดนี้ ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 3–4 ชั่วโมงเพื่อขับยาลีโนกราสทิมออกจากกระแสเลือดโดยผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะ

มีข้อควรระวัง ข้อห้ามใช้ และข้อควรทราบบางประการ ของยาลีโนกราสทิมดังนี้

สำหรับประเทศไทย ยาลีโนกราสทิมถูกกำหนดให้เป็นยาควบคุมพิเศษที่ต้องใช้ภายใต้คำสั่งของแพทย์เท่านั้น และเราจะพบเห็นการใช้ยาชนิดนี้แต่ในสถานพยาบาลเท่านั้น

ลีโนกราสทิมมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

ลีโนกราสทิม

ยาลีโนกราสทิมมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

ลีโนกราสทิมมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาลีโนกราสทิม เป็นยาชีวะสังเคราะห์ที่มีกลไกการออกฤทธิ์ที่เลียนแบบการทำงานของ G-CSF ซึ่งเป็นปัจจัยในการกระตุ้นเซลล์ไขกระดูกให้สร้างเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลให้เจริญเติบโตและสมบูรณ์ขึ้นมาทดแทนเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิลที่ตายหรือที่ได้รับผลกระทบจากการทำเคมีบำบัด

ลีโนกราสทิมมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาลีโนกราสทิมมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

 • ยาฉีดที่บรรจุ Lenograstim ขนาด 100 และ 250 ไมโครกรัม/ขวด

ลีโนกราสทิมมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาลีโนกราสทิมมีขนาดการบริหารยา/ใช้ยา เช่น

ก. สำหรับกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลหลังทำเคมีบำบัด:

ข. สำหรับบำบัดเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิลต่ำตั้งแต่กำเนิด:

 • ผู้ใหญ่และเด็กอายุมากกว่า 2 ปี: ฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง 5 ไมโครกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน แพทย์ อาจเพิ่มขนาดการให้ยาเป็น 20 ไมโครกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน ระยะเวลาใช้ยาอยู่ในช่วง 7-14 วัน ขนาดการใช้ยาต้องเป็นไปตามการตอบสนองของร่างกายผู้ป่วย แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาระยะเวลาการให้ยาได้เหมาะสมและปลอดภัยที่สุด

ค. สำหรับใช้ร่วมในกระบวนการปลูกถ่ายไขกระดูก:

อนึ่ง:

 • มารับการฉีดยานี้อย่างต่อเนื่อง ตรงตามแพทย์นัดหมายทุกครั้ง
 • ทั่วไป การหยุดให้ยานี้ แพทย์จะใช้เกณฑ์ตรวจนับจำนวน เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด ที่มีระดับเพิ่มขึ้นจนเข้าเกณฑ์มาตรฐาน
 • เด็กอายุตั้งแต่2ปีลงมา: การใช้ยานี้และขนาดยาขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์เป็นกรณีๆไป

*****หมายเหตุ: ขนาดและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยา ควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาลีโนกราสทิม ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมมารับการฉีดยาควรทำอย่างไร?

กรณีไม่สามารถมารับการฉีดยาลีโนกราสทิม ให้ผู้ป่วยรีบติดต่อแพทย์/พยาบาล/บุคคลากรทางการแพทย์ผู้ที่ทำการรักษาดูแลผู้ป่วย เพื่อทำการนัดหมายการได้รับยาใหม่โดยเร็ว

ลีโนกราสทิมมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาลีโนกราสทิมสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา(ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้ลีโนกราสทิมอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาลีโนกราสทิม เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่มีประวัติแพ้ยานี้ หรือแพ้ส่วนประกอบของยานี้
 • ห้ามใช้ยาลีโนกราสทิม ภายใน 24 ชั่วโมงหลังเข้ารับการทำเคมีบำบัด
 • ห้ามใช้ยานี้กับสตรีมีครรภ์ สตรีในภาวะให้นมบุตร นอกจากมีคำสั่งแพทย์
 • ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยมะเร็งประเภท Myeloid leukemia
 • ระวังเกิดกลุ่มอาการเม็ดเลือดขาวมากเกินปกติ การหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน และความผิดปกติของม้าม
 • ผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจประเมินการทำงานของระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย หลังได้รับยาลีโนกราสทิมตามคำแนะนำขงแพทย์ เช่น การทำงานของ ปอด ตับ ไต ม้าม
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และมารับการให้ยานี้ตามแพทย์นัดหมายทุกครั้ง
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาลีโนกราสทิมด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

ลีโนกราสทิมมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาลีโนกราสทิมมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาลีโนกราสทิมอย่างไร?

ควรเก็บยาลีโนกราสทิม ภายใต้อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแข็งตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ลีโนกราสทิมมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาลีโนกราสทิม มียาชื่อการค้าและบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Granocyte (แกรโนไซต์)Chugai

อนึ่ง ยาชื่อการค้าอื่นของยานี้ เช่น Neupogen , Granix , Zarxio

บรรณานุกรม

 1. https://www.old.health.gov.il/units/pharmacy/trufot/alonim/PIL_Granocyte_34_E_30_03_2014_1438779663019.pdf [2018, April14]
 2. http://www.mims.com/thailand/drug/info/granocyte/?type=brief [2018, April14]
 3. http://www.mims.com/thailand/drug/info/lenograstim/?type=brief&mtype=generic [2018, April14]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน paifahnuttaya NBP tee2532 mochadiva
Frame Bottom