Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

หัวใจและหลอดเลือด  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ความดันโลหิตสูงเฉียบพลัน 

บทนำ

ยาลาเบทาลอล (Labetalol) เป็นยาในกลุ่ม Adrenergic antagonist (ยาต้านการทำงานของ ตัวรับแอดรีเนอร์จิก/Adrenergic receptor) ใช้บำบัดอาการความดันโลหิตสูงแบบฉุกเฉิน หรืออาการความดันโลหิตสูงที่เกิดหลังการผ่าตัด หรือช่วยลดความดันโลหิตสูงที่กลับมาเป็นใหม่หลังหยุดการใช้ยากลุ่มเบต้า บล็อกเกอร์ (Beta blocker) บางกรณียานี้ยังถูกใช้ลดความดันโลหิตสูงของสตรีตั้งครรภ์อีกด้วย

รูปแบบยาแผนปัจจุบันของยาลาเบทาลอลที่พบเห็นการใช้ในประเทศไทยจะเป็นยาฉีดแบบหยดเข้าหลอดเลือดดำ โดยเมื่อตัวยานี้เข้าสู่กระแสเลือด ตัวยาจะเข้ารวมตัวกับพลาสมาโปรตีนได้ประมาณ 50% ร่างกายจะต้องใช้เวลาประมาณ 5.5 ชั่วโมงเพื่อกำจัดยาลาเบทาลอลออกจากร่างกายโดยผ่านไปกับปัสสาวะ

ทางคลินิกสามารถใช้ยาลาเบทาลอลในลักษณะยาเดี่ยวหรือใช้ร่วมกับยาขับปัสสาวะก็ได้ และมีเงื่อนไขบางประการที่แพทย์ใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินใจว่าจะใช้ยาลาเบทาลอลกับผู้ป่วยหรือไม่ เช่น

นอกจากนี้การใช้ยาลาเบทาลอลร่วมกับยาบางกลุ่มอาจส่งผลให้เกิดภาวะยาตีกัน (ปฏิกิริยาระหว่างยา) อาทิเช่น

ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่และความจำเป็นที่แพทย์ต้องทราบประวัติการใช้ยาต่างๆของผู้ป่วยทุกประเภทก่อนที่จะทำการสั่งจ่ายยาลาเบทาลอล

ยาลาเบทาลอลเป็นอีกหนึ่งรายการยาที่ถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติของไทย โดยมีเงื่อนไขการใช้สำหรับลดความดันโลหิตสูงแบบฉุกเฉินในหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่สามารถใช้ยา Hydralazine ได้

ยาลาเบทาลอลจัดอยู่ในหมวดยาอันตรายที่ต้องใช้ภายใต้การกำกับของแพทย์ ซึ่งผู้บริโภคสามารถพบเห็นการใช้ยานี้ได้ในสถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนโดยทั่วไป

ลาเบทาลอลมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ลาเบทาลอล

ยาลาเบทาลอลมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อ

ลาเบทาลอลมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาลาเบทาลอลมีกลไกออกฤทธิ์โดยตัวยาจะยับยั้งการทำงานที่ตัวรับ (Receptor) ทั้งชนิด Alpha1-adrenergic receptor และชนิด Beta adrenergic receptor จึงส่งผลลดการกระตุ้นของสารสื่อประสาทที่มีต่อกล้ามเนื้อหัวใจ หลอดลม และหลอดเลือด จนเป็นผลให้ความดันโลหิตลดต่ำลง และเกิดฤทธิ์ของการรักษาตามสรรพคุณ

ลาเบทาลอลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาลาเบทาลอลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเช่น

 • ยาฉีดขนาด 25 มิลลิกรัม/5 มิลลิลิตร
 • ยาเม็ดชนิดรับประทานขนาด 100, 200 และ 300 มิลลิกรัม/เม็ด ซึ่งสำหรับยาเม็ดปัจจุบัน จะพบเห็นการใช้แต่ในต่างประเทศ

ลาเบทาลอลมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาลาเบทาลอลมีขนาดการบริหารยา/ใช้ยาเช่น

ก. สำหรับยาฉีด: ในประเทศไทยจะพบเห็นการวางจำหน่ายยาลาเบทาลอลในรูปแบบของยาฉีดซึ่งต้องใช้ในสถานพยาบาลเท่านั้น ขนาดการบริหารยา/การใช้ยานี้จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีๆไปโดยขึ้นกับความรุนแรงของอาการความดันโลหิตสูง จึงขอไม่กล่าวถึงขนาดการใช้ยานี้ในบทความนี้

ข. สำหรับยาเม็ดสำหรับลดความดันโลหิตและบำบัดอาการผู้ป่วยโรค Pheochro mocytoma:

 • ผู้ใหญ่: รับประทานเริ่มต้น 100 มิลลิกรัมวันละ 2 ครั้งเช้า - เย็นหลังอาหาร ขนาดรับประทานที่คงระดับการรักษาอยู่ที่ 200 - 400 มิลลิกรัมวันละ 2 ครั้ง
 • เด็ก: ยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกที่แน่ชัดในการใช้ยานี้กับเด็ก การใช้ยานี้กับเด็กจึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีๆไป

อนึ่ง:

 • การใช้ยานี้กับผู้สูงอายุ แพทย์จะลดขนาดการใช้ยาลงมาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับร่างกายผู้ป่วย
 • ประเทศไทยจะพบเห็นการวางจำหน่ายยานี้ในรูปแบบของยาฉีดซึ่งต้องใช้แต่ในสถานพยาบาลเท่านั้น

*****หมายเหตุ: ขนาดและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาลาเบทาลอล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาลาเบทาลอลสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2 เท่า

อย่างไรก็ตามเพื่อประสิทธิผลของการรักษาควรรับประทานยาลาเบทาลอลตรงเวลา

ลาเบทาลอลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

การใช้ยาลาเบทาลอลสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้เช่น

*อนึ่งสำหรับผู้ที่ได้รับยานี้เกินขนาดจะมีอาการความดันโลหิตต่ำ หัวใจเต้นช้า หลอดลมหด เกร็งตัว หัวใจล้มเหลว หากพบอาการดังกล่าวต้องรีบนำตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยเร็วทันที/ฉุกเฉิน

มีข้อควรระวังการใช้ลาเบทาลอลอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาลาเบทาลอลเช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาลาเบทาลอลด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

ลาเบทาลอลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาลาเบทาลอลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาลาเบทาลอลอย่างไร?

ควรเก็บยาลาเบทาลอลในช่วงอุณหภูมิ 2 - 30 องศาเซลเซียส (Celsius) ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

ลาเบทาลอลมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาลาเบทาลอลที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าและบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Avexa (อะเวซา)Great Eastern
Trandate (แทรนเดท)A.Menarini

อนึ่งยาชื่อการค้าอื่นของยานี้ที่จำหน่ายในประเทศตะวันตกเช่น Normodyne

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Labetalol [2016,July2]
 2. https://www.drugs.com/cdi/labetalol.html [2016,July2]
 3. http://www.mims.com/thailand/drug/info/labetalol/?type=brief&mtype=generic [2016,July2]
 4. https://www.drugs.com/drug-interactions/labetalol-index.html?filter=3&generic_only= [2016,July2]
 5. http://www.mims.com/thailand/drug/info/avexa/ [2016,July2]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Magpie Mai Mayuree
Frame Bottom