Frame Top
User

'ระนอง' ต้นแบบดูแล เด็กออ (ทิสติก) ครบวงจร (ตอนที่ 7)

โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม
21 สิงหาคม 2013

ในอังกฤษมีแบบแผนสำหรับเด็กออติสติกแห่งชาติ (National Autism Plan for Children) ได้แนะนำอย่างมากที่สุด 30 สัปดาห์ ในการวินิจฉัยและการประเมินโดยสมบูรณ์แบบครั้งแรก แม้ว่าในทางปฏิบัติ มีไม่กี่กรณีที่ทำอย่างรวดเร็วเช่นนั้น ในปี พ.ศ. 2552 การศึกษาในสหรัฐอเมริกา ได้ค้นพบค่าอายุเฉลี่ย สำหรับการวินิจฉัยกลุ่มอาการอทิสติกคือ 5.7 ปี ซึ่งมากกว่าที่ได้แนะนำไว้ก่อนหน้านี้ และ 27% ของเด็ก ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยเมื่ออายุ 8 ปี

แม้ว่าอาการออติสติกช่วงเริ่มต้นในวัยเด็ก แต่บางครั้งก็มิได้แสดงออก หลายปีหลังจากนั้น เด็กเหล่านั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ที่เริ่มแสวงหาการวินิจฉัยเพื่อช่วยให้ตนเองหรือเพื่อนของเขาและครอบครัว เข้าใจพวกเขาดีขึ้น และเพื่อช่วยเหลือนายจ้างของพวกเขา ในการปรับเปลี่ยนบางอย่างในที่ทำงาน หรือในการเรียกร้องสิทธิประโยชน์ของผู้ด้อยความสามารถ

การเพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ของจำนวนรายงานในกรณีออทิสติก เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการในการวินิจฉัย การเพิ่มขึ้นของความนิยมในการเลือกใช้ยา และการขยายผลประโยชน์ให้เด็กออทิสติก ทั้งหมดนี้ทำให้สถานพยาบาลมีแรงจูงใจในการวินิจฉัยกรณีที่เป็นออทิสติก จนบางครั้งมีการวินิจฉัยมากเกินไป (Over-diagnosis) ในเด็กที่มีอาการไม่แน่นอน

อย่างไรก็ตาม ต้นทุนของการคัดกรองและวินิจฉัย และความล่าช้าของการได้รับการชำระ เงิน สามารถยับยั้งหรือชะลอการวินิจฉัยได้ โดยเฉพาะความยากในกวินิจฉัยเด็กที่บกพร่องในการมองเห็น เพราะบางเกณฑ์ (Criteria) ในการวินิจฉัยขึ้นกับการมองเห็น และเพราะบางอาการของการเป็นออทิสติกคาบเกี่ยวกับอาการตาบอดทั่วไป (Blindism)

ออทิสติกเป็น 1 ใน 5 ของอาการผิดปกติของการพัฒนาทางสมองที่ล้าช้า (Pervasive developmental disorder : PDD) ซึ่งเป็นลักษณะผิดปกติในการปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารทางสังคมและความสนใจในวงจำกัดและพฤติกรรมการทำซ้ำ อาการเหล่านี้ไม่ได้บอกเป็นนัยๆ เกี่ยวกับการป่วย ความเปราะบาง (Fragility) หรือสภาพจิตใจที่ว้าวุ่น

ในบรรดาลักษณะทั้ง 5 ของอาการผิดปกติของการพัฒนาทางสมองนั้น Asperger syndrome เป็นอาการใกล้เคียงกับออทิสติกแต่ไม่มีความบกพร่องในเรื่องพัฒนาการทางภาษา Rett syndrome ก็มีอาการหลายอย่างคล้ายออทิสติก แต่มิได้มีสาเหตุที่เกี่ยวข้องกัน ส่วน PDD not otherwise specified (PDD-NOS) มีลักษณะอื่นๆ ที่ไม่เป็นไปตามข้อบ่งชี้ของออทิสติก

Asperger syndrome และ PDD-NOS มักถูกเรียกว่า Autistic spectrum disorder (ASD) ซึ่งเป็นคำที่บอกความหมายกว้างๆ อาจมีข้อบ่งชี้บางประการว่าดูคล้ายออทิสติก แต่อาจไม่พบข้อบกพร่องบางอย่างเช่นการสบตาเวลาพูด อาการปรากฏชัดของออติสติกครอบคลุมแบบกว้างๆ ตามระดับความรุนแรงของการบกพร่องซึ่งขึ้นกับแต่ละคน เช่น อาจจะเงียบ บกพร่องทางจิตและเขย่ามือ ทำตัวแข็งเป็นหิน จนถึงการทำงานที่ซับซ้อนขึ้น แต่ที่เห็นชัดเจนคือการเข้าสังคมคนเดียว ความสนใจในจุดแคบๆ และการใช้คำยืดยาว ตลอดจนใส่ใจกับการสื่อสารมากเกินไป เพราะพฤติกรรมขยายขอบเขตต่อเนื่อง

บางครั้งอาการถูกแบ่งเป็นออทิสติกด้านหน้าที่น้อย-กลาง-มาก บนพื้นฐานระดับไอคิว ตามการความช่วยเหลือมากน้อยของแต่ละคนในชีวิตประจำวัน การศึกษาบางฉบับได้รายงานการวินิจฉัยออทิสติกในเด็ก เนื่องจากการบกพร่องเรื่องภาษา หรือทักษะการเข้าสังคม โดยเฉพาะจากช่วงอายุ 15-30 เดือน

แหล่งข้อมูล:

  1. มาไวๆ...ถ้าสงสัยเด็กออ (ทิสติก) - http://www.komchadluek.net/detail/20130719/163752/มาไวๆ...ถ้าสงสัยเด็กออ%28ทิสติก%29.html#.Ugw6sZIvlqV [2013, August 20].
  2. Autism - http://en.wikipedia.org/wiki/Autism [2023, August 20].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom