Frame Top
User

'ระนอง' ต้นแบบดูแล เด็กออ (ทิสติก) ครบวงจร (ตอนที่ 6)

โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม
20 สิงหาคม 2013

การวินิจฉัยออทิสซึ่ม (Autism) มักใช้พื้นฐานทางพฤติกรรม ไม่ใช้สาเหตุหรือกลไก (Mechanism) ออติสติกได้รับการนิยามจากการแสดงออกอย่างน้อยที่สุด 6 อาการ รวมอีกอย่างน้อย 2 อาการ ที่บกพร่องในการเข้าสังคม อย่างน้อย 1 อาการที่บกพร่องทางการสื่อสาร และอีกอย่างน้อย 1 อาการของพฤติกรรมที่ถูกจำกัดและทำซ้ำๆ (Restricted and repetitive behavior)

อาการจะต้องแสดงออกก่อนอายุ 3 ขวบ โดยแสดงความชักช้าหรือแสดงออกผิดปกติในการติดต่อกับสังคม ภาษาที่ใช้ในการติดต่อทางสังคม หรือการเล่นเครื่องหมายต่างๆ หรือจินตนาการ ในบรรดาเครื่องมือวินิจฉัยที่ยังใช้แพร่หลาย มีอยู่ 2 ชนิดที่ใช้บ่อยในการค้นคว้าออทิสติกคือ

  1. Autism-Diagnostic-Interview-Revised (ADI-R) เป็นบทสัมภาษณ์ผู้ปกครองแบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-structure) และ
  2. Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS) ใช้การสังเกตและปฏิสัมพันธ์กับเด็ก

นอกจกานี้ยังมี Childhood Autism Rating Scale (CARS) ที่ใช้กันแพร่หลายในคลินิก เพื่อประเมินความรุนแรงของ ออทิสติกโดยอาศัยพื้นฐานจากการสังเกตเด็ก

รูปแบบการวินิจฉัย ก็คือ กุมารแพทย์จะใช้ประวัติพัฒนาการและการทดสอบทางกายภาพในเด็ก การสังเกตและการประเมินการเรียนรู้ การสื่อสาร ครอบครัว และปัจจัยอื่นๆ โดยใช้เครื่องมือมาตรฐาน และพิจารณาภาวะทางการแพทย์ (Medical conditions) ที่เกี่ยวข้อง

นักจิตวิทยาประสาทในเด็กได้รับการร้องขอให้ประเมินพฤติกรรมและทักษะในการเรียนรู้ ทั้งการมุ่งหวังในการวินิจฉัยและช่วยแนะนำการศึกษา เด็กออทิสติกบางคนบกพร่องทางการได้ยินและบกพร่องทางภาษา จึงทำให้ยากต่อการวินิจฉัย โดยเฉพาะความผิดปกติทางจิตที่มีอยู่ อย่างเช่นการซึมเศร้า (Depression)

การประเมินทางพันธุกรรมคลีนิก (Clinical genetics) มักทำกันเมื่อมีอาการบ่งชี้ว่าเป็นออทิสติก ในทางปฏิบัติเทคโนโลยีพันธุศาสตร์จะยอมให้นักพันธุศาสตร์คลีนิกเชื่อมความสัมพันธ์ได้ว่า ประมาณ 40%ของสาเหตุของออทิสติก เป็นกรณีพันธุกรรม

การทดลองทางพันธุกรรมใหม่ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็มีประเด็นหลากหลาย ทั้งทางศีลธรรม ทางกฏหมาย และทางสังคมซึ่งได้มีการรวบรวมข้อมูลไว้ตลอดเวลา การทดสอบทางการค้าอาจจะเริ่มนำซึ่งความเข้าใจต่อวิธีการใช้ผลการทดสอบ เนื่องจกความซับซ้อนของพันธุกรรมออทิสติก

ออทิสติกบางครั้งได้รับการวินิจฉัยเมื่ออายุ 14 เดือน โดยการวินิจฉัยเริ่มคงที่มากขึ้นตลอดช่วง 3 ปีแรกของชีวิต ตัวอย่างเช่น เด็ก 1 ขวบ ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่ามีลักษณะของออทิสติกน้อยกว่าเด็กอายุ 3 ปี เมื่อมีการศึกษาต่ออีก 2 - 3 ปีหลังจากนั้น

แหล่งข้อมูล:

  1. มาไวๆ...ถ้าสงสัยเด็กออ (ทิสติก) - http://www.komchadluek.net/detail/20130719/163752/มาไวๆ...ถ้าสงสัยเด็กออ%28ทิสติก%29.html#.Ugw6sZIvlqV [2013, August 19].
  2. Autism - http://en.wikipedia.org/wiki/Autism [2023, August 19].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Warakron BANGVIOZ KiYoSHi Chollasit
Frame Bottom