Frame Top
User

'ระนอง' ต้นแบบดูแล เด็กออ (ทิสติก) ครบวงจร (ตอนที่ 5)

โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม
19 สิงหาคม 2013

เป็นที่ยอมรับกันมาเป็นเวลานานแล้วว่า ออทิสซึ่ม (Autism) มีสาเหตุจากกรรมพันธุ์ ความสามารถในการเรียนรู้ และเซลล์สมอง ออทิสซึ่มมีรากฐานทางพันธุกรรมที่แข็งแรง แม้ว่าพันธุกรรมของออทิสซึ่ม จะซับซ้อนและไม่ชัดเจน

กลุ่มอาการ ออทิสติกได้รับการอธิบายว่าไม่ค่อยจะมีการกลายพันธ์ (Mutation) จากการทำปฏิกิริยาระหว่าง จีน/ยีน(Gene) ทั่วไปหลายชนิด ความซับซ้อนเพิ่มขึ้นเนื่องจากปฏิกิริยาของจี น/ยีน หลากหลายชนิด (Multi-gene) สิ่งแวดล้อม และปัจจัยซึ่งไม่ได้เปลี่ยนสารพันธุกรรม DNA (Deoxyribonucleic acid) แต่เป็นความสามารถสืบทอดและมีอิทธิพลต่อการแสดงออกของ จีน/ยีน

หลักฐานหลายชนิดชี้ไปที่ความผิดปกติของจุดประสานเส้นประสาท (Synapses) ที่เป็นสาเหตุของออทิสติก การศึกษาการแทนที่ จีน/ยีน (Gene replacement) ในหนูได้แสดงว่า อาการออทิสติกมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดต่อขั้นตอนการพัฒนาการที่ช้ากว่า ซึ่งขึ้นอยู่กับการทำงานในจุดประสานเส้นประสาท และการเปลี่ยนแปลงที่ขึ้นอยู่กับการทำงานดังกล่าว

สารซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดเด็กพิการ (Teratogen) มีความสัมพันธ์ต่อความเสี่ยงการเป็นออทิสติกที่เกิดระหว่าง 8 สัปดาห์แรก ของครรภ์ แม้ว่าสิ่งนี้จะไม่รวมความเป็นไปได้ที่ว่าออทิสติกสามารถเริ่มก่อนและมีผลหลังจากนั้น นอกจากนี้ ยังมีหลักฐานที่ยืนยันว่า ออทิสติกเกิดขึ้นในช่วงต้นของการพัฒนาร่างกาย

หลักฐานสำหรับสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่จะเป็นสาเหตุของอาการออทิสติก เช่นอาหาร โรคติดเชื้อ โลหะหนัก สารละลาย ไอเสียดีเซล สารฟีนอล (Phenol) ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์พลาสติก ยาฆ่าแมลง แอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ ยาที่ผิดกฏหมาย วัคซีน และความเครียดก่อนคลอด ต้องมีการค้นคว้าเพิ่มเติมในอนาคต ยังไม่มีค้นพบการเชื่อมโยงเหล่านี้ และบางอย่างยังไม่ได้มีการพิสูจน์อย่างสมบูรณ์

ผู้ปกครองอาจจะกังวลเกี่ยวกับเด็กได้รับวัคซีนมากเกินไป สารกันเสียในวัคซีน (Vaccine preservative) หรือ วัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม ว่า จะเป็นสาเหตุให้เกิดออทิสติก แต่ทฤษฎีนี้ ยังขาดหลักฐานที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อ และไม่น่าจะเป็นไปได้ทางชีววิทยา

แต่ผู้ปกครองก็ยังกังวลเกี่ยวกับการเชื่อมโยงวัคซีนกับออทิสติก ความกังวลนี้ได้นำมาซึ่งอัตราลดลงของการให้ภูมิคุ้มกันในวัยเด็ก การแพร่ระบาดของโรคที่น่าจะควบคุมในวัยเด็กในบางประเทศ และการเสียชีวิตในเด็กหลายคนที่ควรจะป้องกันได้

กลุ่มอาการออทิสติก เป็นผลจากการเปลี่ยแปลงที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตเต็มที่ในหลายๆ ระบบของสมอง กลไก (Mechanism) ของออทิสติกเกิดขึ้นอย่างไรยังไม่เป็นที่เข้าใจมากนัก โดยกลไกดังกล่าวได้รับการแบ่งแยกเป็นประเภท กล่าวคือ สรีระพยาธิ (Patho-physiology) ของโครงสร้างและกระบวนการของสมอง ที่เกี่ยวข้องกับออทิสติก และสรีระประสาท (Neuro-physiology) ที่เชื่อมโยงระหว่างโครงสร้างของสมองและพฤติกรรม

แหล่งข้อมูล:

  1. มาไวๆ...ถ้าสงสัยเด็กออ (ทิสติก) - http://www.komchadluek.net/detail/20130719/163752/มาไวๆ...ถ้าสงสัยเด็กออ%28ทิสติก%29.html#.Ugw6sZIvlqV [2013, August 18].
  2. Autism - http://en.wikipedia.org/wiki/Autism [2023, August 18].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Airmila5234
Frame Bottom