Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ระบบหัวใจและหลอดเลือด  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ความดันโลหิตสูง 

บทนำ

ยาวาลซาร์แทน (Valsartan) เป็นยารักษาภาวะความดันโลหิตสูง จัดอยู่ในกลุ่ม แองจิโอเทนซิน 2 รีเซพเตอร์ บล็อกเกอร์ (Angiotensin II Receptor Blocker: ARB) โดยยาในกลุ่มนี้มีผลปิดกั้นตัวรับแองจิโอเทนซิน 2 (Angiotensin II Receptor) จึงมีผลทำให้หลอดเลือดยายตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลอดเลือดแดงที่ไต แต่มีผลน้อยต่อหลอดเลือดแดงที่สมอง ปอด และกล้ามเนื้อลาย ซึ่งทำให้มีผลรวมแรงต้านภายในหลอดเลือด (Total peripheral resistance ) ลดลง ความดันโลหิตจึงมีค่าลดลง

นอกจากนี้ยาวาลซาร์แทน ยังสามารถลดการหลั่งสารอัลโดสเตอโรน (Aldersterone) จากต่อมหมวกไต ซึ่งฮอร์โมนนี้ส่งผลทำให้ลดการขับแร่ธาตุโพแทสเซียม เพิ่มการขับแร่ธาตุโซเดียม และน้ำออกจากร่างกาย ส่งผลให้ความดันโลหิตลดลง แต่ยานี้ไม่มีผลต่อ แบรดดีไคนิน (Bradykinin: สารช่วยขยาหลอดเลือด) ดังนั้นยาในกลุ่มนี้จึงไม่มีผลข้างเคียงจากแบรดดีไคนิน คือ อาการไอแห้ง บวมชนิดแองจิโอเอดดิมา (Angioedema: การบวมที่เกิดจากการขยายตัวของหลอดเลือด)

ทั้งนี้ แพทย์สามารถเลือกใช้ยาวาลซาร์แทน เป็นยาชนิดเดี่ยวในการรักษา หรือใช้ควบคู่กับยารักษาความดันโลหิตสูงชนิดอื่น เพื่อรักษาภาวะความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยที่ไม่ทราบสาเหตุชัดเจน (Primary/Essential Hypertension) ได้

นอกจากนี้ยาวาลซาร์แทนยังช่วยลดอัตราการตายในผู้ป่วยที่มีภาวะหลังกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้ายขาดเลือด (Left Ventricular dysfunction postmyocardial infarction) และใช้ในการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart Failure) ได้

ยาวาลซาร์แทนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ยาวาลซาร์แทน

ยาวาลซาแทนมีข้อบ่งใช้ (สรรพคุณ) ดังต่อไปนี้

ยาวาลซาร์แทนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาวาลซาแทนมีกลไกการออกฤทธิ์ โดยตัวยาจะปิดกั้นตัวรับแองจิโอเทนซิน 2 รีเซพเตอร์ (Angiotensin II receptor blocker: ARB) ซึ่งตัวรับชนิดดังกล่าวมีผลต่อหลอดเลือดแดง โดยทำให้หลอดเลือดแดงหดตัว ซึ่งส่งผลทำให้ผลรวมแรงต้านภายในหลอดเลือดเพิ่มสูงขึ้น ความดันโลหิตจึงสูงขึ้น และส่งผลเพิ่มการหลั่งฮอร์โมนอัลโดสเตอโรน (Aldosterone) จากต่อมหมวกไต โดยฮอร์โมนดังกล่าวมีผลเพิ่มการขับโพแทสเซียมออกทางปัสสาวะ, การดูดกลับโซเดียมและน้ำเข้าสู่ร่างกาย ทำให้ความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบยาในกลุ่มนี้ คู่กับยาในกลุ่ม Angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACE inhibitors: ยาลดความดันโลหิตโดยช่วยทำให้ผนังหลอดเลือดหย่อน) เช่น Captopril, Enalapril, lisinopril, Perindopril, Ramipril, Moexipril ซึ่งยาทั้งสองกลุ่มนี้ออกฤทธิ์ต่อ Renin Angiotensin Sys tem/ระบบฮอร์โมน Renin จากไตที่ช่วยคงความดันโลหิตโดยการควบคุมสมดุลของน้ำและเกลือแร่ที่จะปล่อยออกทางปัสสาวะ (RAS blocking agents)

ยาในกลุ่ม ARB ซึ่งรวมยาวาลซาร์แทนด้วย ไม่มีกลไกเกี่ยวข้องกับสารแบรดดีไคนิน (Bradykinin) ดังนั้นยาในกลุ่มนี้จึงไม่มีผลข้างเคียงจากแบรดดีไคนิน คือ อาการไอแห้งบวมชนิดแองจิโอเอดดิมา (Angioedema) แพทย์จึงอาจเปลี่ยนแปลงการใช้ยาในผู้ป่วยที่ใช้ยากลุ่ม ACE inhibitors แล้วมีผลข้างเคียงจากยามาเป็นยาในกลุ่ม ARB ได้

ยาวาลซาร์แทนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

รูปแบบที่มีจำหน่ายของยาวาลซาร์แทนในประเทศไทยเป็น ยาเม็ดขนาด 80, 160 และ 320 มิลลิกรัม นอกจากนี้ยังมียาสูตรผสมระหว่างยาวาลซาร์แทนกับยาลดความดันโลหิตชนิดอื่นๆจำหน่ายเช่นกัน ซึ่งจะไม่ขอกล่าวในบทความนี้

ยาวาลซาร์แทนมีขนาดรับประทานหรือวิธีใช้ยาอย่างไร?

ยาวาลซาร์แทนมีขนาดรับประทานหรือวิธีใช้ยา ดังนี้

*****หมายเหตุ:

ขนาดยาที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น เป็นขนาดยาในผู้ใหญ่ กรณีผู้ป่วยที่มีภาวะการทำงานของไตบกพร่อง ไม่จำเป็นต้องปรับขนาดยาวาร์ซาลแทน แต่ควรระมัดระวังการใช้ยานี้ในรายที่มีภาวะการทำงานของไตบกพร่องรุนแรง [ค่าการทำงานของไต (GFR: Glomerular infiltration rate) น้อยกว่า 10 มิลลิลิตร/นาที] เนื่องจากข้อมูลยังมีไม่เพียงพอ

กรณีผู้ป่วยเด็ก (อายุ 6 - 16 ปี) มีข้อบ่งใช้เฉพาะในภาวะความดันโลหิตสูง โดยขนาดยาแนะนำคือ เริ่มต้น 1.3 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม วันละครั้ง ขนาดยาสูงสุดต่อวัน คือไม่เกิน 40 มิลลิกรัม อาจเพิ่มขนาดยาเป็นมากกว่า 2.7 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม กรณีต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของยา โดยขนาดยาสูงสุดกรณีเพิ่มขนาดยาไม่เกิน คือ 160 มิลลิกรัม แต่ขนาดยานี้ยังไม่มีผลการศึกษายืนยัน

กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี การใช้ยานี้ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมทั้งยาวาลซาร์แทน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาต่างๆรวมทั้งยาวาลซาร์แทน สามารถรับประทานยาเมื่อนึกขึ้นได้ หากเวลาที่นึกขึ้นได้ใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ให้รับประทานยามื้อนั้นในขนาดปกติ ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

ยาวาลซาร์แทนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

อาการไม่พึงประสงค์หรือผลข้างเคียงของยาวาลซาร์แทน ได้แก่ อาการปวดศีรษะ, มึนงง (Dizziness), ค่าการทำงานของไตลดลง, อาการบวม (Angioedema), ขึ้นผื่น, คัน

มีข้อควรระวังการใช้ยาวาลซาร์แทนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาวาลซาร์แทน ดังนี้

ยาวาลซาร์แทนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาวาลซาร์แทนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น ดังนี้

การให้ยาวาลซาร์แทนคู่กับยากลุ่มเอ็นเสด (NSAIDs) เช่น ยาไอบูโพรเฟน (Ibuprofen ), ยาเอนโดเมททาซิน (Indomethasin), รวมถึงยากลุ่ม selective COX-2 inhibitors (เช่น Celecoxib) อาจทำให้ฤทธิ์ของยาลดความดันโลหิตลดลง รวมถึงอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการทำให้ไตมีการทำงานผิดปกติมากขึ้น จึงแนะนำให้ตรวจภาวะการทำงานของไต โดยติดตามค่าการทำงานของไตอย่างใกล้ชิด กรณีผู้ป่วยกำลังได้รับยาทั้งสองชนิดร่วมกันอยู่

ควรเก็บรักษายาวาลซาร์แทนอย่างไร?

ควรเก็บยาวาลซาร์แทนที่อุณหภูมิห้อง ไม่เก็บยาในที่ร้อน ถูกแสงแดด ชื้น ควรเก็บยาในภาชนะบรรจุเดิม เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ

ยาวาลซาร์แทนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาวาลซาร์แทนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิต เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Diovan (ดีโอแวน) Novartis
Valatan (วาลาแทน) Silom medica

บรรณานุกรม

1. ณัฐวุธ สิบหมู่ และคณะ. เภสัชวิทยา: เนื้อหาสำคัญและแบบฝึกหัด. กรุงเทพฯ: บริษัท โฮลิสติก พับลิชชิ่ง จำกัด; 2552

3. TIMS (Thailand). MIMS. 130th ed. Bangkok: UBM Medica ;2013
4. Novartis Pharma AG. International Package Leaflet (Diovan). Switzerland; 2012.
2. Lacy CF. Amstrong LL, Goldman MP, Lance LL. Drug Information handbook. 20th ed. Ohio: Lexi-Comp; 2011-12.สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom