Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ผิวหนัง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

กลาก 

ยารักษากลากคืออะไร?

โรคกลาก (Dermatophyte infections หรือ Tinea หรือ Ringworm) มีสาเหตุจากการติดเชื้อรากลุ่มเดอร์มาโตไฟท์ (Dermatophytes) ซึ่งเป็นเชื้อราก่อโรคบริเวณผิวหนัง ผม และเล็บ

ดังนั้น ‘ยาที่ใช้รักษาโรคกลาก(Ringworm medications หรือ Tinea medication หรือ Dermatophytosis medications) จึงเป็นยาที่ออกฤทธิ์เป็นยาต้านเชื้อราในกลุ่มโรคกลาก

ยารักษาโรคกลาก มีทั้งรูปแบบยาใช้เฉพาะที่ และยารับประทาน ซึ่งสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย โดยอาจพิจารณาจากหลายปัจจัย เช่น

 • ความรุนแรงของโรค
 • บริเวณที่เป็นโรค
 • โรคร่วมต่างๆของผู้ป่วย
 • ความพึงพอใจของผู้ป่วยในการเลือกใช้รูปแบบของยา
 • อาการไม่พึงประสงค์จากยาที่อาจเกิดขึ้นกับแต่ละผู้ป่วย

ยารักษากลากแบ่งเป็นกี่กลุ่ม?

ยารักษากลาก

ยารักษากลาก แบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

1. ยาต้านเชื้อราชนิดทาภายนอก (Topical antifungals) เช่นยา

2. ยาต้านเชื้อราที่อยู่ในรูปแบบแชมพูสระผม (Antifungal shampoos) เช่นยา

3. ยาต้านเชื้อราชนิดรับประทาน (Oral antifungals) เช่นยา

4. ยาทาสูตรผสมระหว่าง ยาสเตียรอยด์ กับ ยาต้านเชื้อรา (Combination corticosteroid/antifungal agents) เช่นยา

ยารักษากลากมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยารักษากลากมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เป็น

อนึ่ง แนะนำอ่านเพิ่มเติมเรื่องรูปแบบของยาต่างๆได้จากเว็บ haamor.com บทความเรื่อง “รูปแบบยาเตรียม”

ยารักษากลากมีข้อบ่งใช้อย่างไร?

ยารักษากลากมีข้อบ่งใช้ เพื่อ

ยารักษากลากมีข้อห้ามใช้อย่างไร?

ยารักษากลากมีข้อห้ามใช้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้ยารักษากลากอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยารักษากลาก เช่น

การใช้ยารักษากลากในหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรควรเป็นอย่างไร?

การใช้ยารักษากลากใน หญิงตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร ควรเป็นดังนี้ เช่น

การใช้ยารักษากลากในผู้สูงอายุควรเป็นอย่างไร?

การใช้ยารักษากลากในผู้สูงอายุควรเป็นดังนี้ เช่น

การใช้ยารักษากลากในเด็กควรเป็นอย่างไร?

การใช้ยารักษากลากในเด็กควรเป็นดังนี้ เช่น

 • ผู้ป่วยเด็กสามารถใช้ยาต้านเชื้อราชนิดทาภายนอกได้เช่นเดียวกันกับวัยผู้ใหญ่ ซึ่งถ้าอาการของโรคกลากไม่รุนแรง ควรเริ่มรักษาโดยการใช้ยาทาภายนอกก่อน
 • หากมีอาการรุนแรง สามารถใช้ยารับประทานได้เช่นกัน โดยเลือกยา Terbinafine เป็นตัวเลือกแรก เพราะมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยค่อนข้างดีในกลุ่มผู้ป่วยเด็ก

อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยารักษากลากเป็นอย่างไร?

อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในกลุ่ม ยารักษากลาก เช่น

สรุป

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยารักษากลาก) ยาแผนโบราญ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะ ยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิด ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

บรรณานุกรม

 1. โกวิท คัมภีรภาพ. ยาทาต้านเชื้อรา. วารสารสมาคมศิษย์เก่าสถาบันโรคผิวหนัง ฉบับที่ 37 (กันยายน 2557): 15-21.
 2. คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา สาขาโรคผิวหนัง พ.ศ. 2556 – 2558. คู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ ยาที่ใช้ทางโรคผิวหนัง https://goo.gl/Lp2nfU[2019,March16]
 3. Hainer, B., L. Dermatophyte Infections. American Family Physician 67 (January 2003): 101-108.
 4. Ely, J., E. and others. Diagnosis and Management of Tinea Infections Available from: https://www.aafp.org/afp/2014/1115/p702.html [2019,March16]
 5. Kaul, S., Yadav, S. Dogra, S. Treatment of Dermatophytosis in Elderly, Children, and Pregnant Women. Indian Dermatol Online J. 8 (September – October 2017): 310-318.


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Tabelog
Frame Bottom