Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ทั่วไป

ยามิฟีพริสโตน (Mifepristone หรือ Mifeprex/มิฟีเพรก) จัดเป็นสารสังเคราะห์กลุ่มสเตียรอยด์ ทางการแพทย์ใช้เป็นยาหยุด หรือยุติการตั้งครรภ์ ถูกคิดค้นในแถบยุโรป ในช่วงแรกยานี้ถูกเรียกว่า RU-486 ซึ่งมีผู้ต่อต้านการทำแท้งออกมาประท้วงการนำยานี้มาใช้ แต่บางประเทศในแถบยุโรปก็ประกาศเป็นที่ยอมรับ โดยต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและการดูแลของแพทย์

ยามิฟีพริสโตนมีข้อบ่งใช้ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ข้อบ่งชี้การใช้ยามิฟีพริสโตน คือ

ยามิฟีพริสโตนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยามิฟีพริสโตน ออกฤทธิ์โดย ต้านการฝังตัวของทารกในครรภ์

ยามิฟีพริสโตนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ขณะนี้ (มีนาคม พ.ศ. 2555) ยังไม่มีการจัดจำหน่าย ยามิฟีพริสโตน ตามร้านขายยา และอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกฎหมายไทย

ยามิฟีพริสโตนมีขนาดการรับประทานอย่างไร?

ยามิฟีพริสโตน เป็นยาเม็ด ใช้รับประทาน เมื่อใช้ยุติการตั้งครรภ์จะได้ผลต่อเมื่ออายุครรภ์อยู่ในระยะแรก คือ ประมาณไม่เกิน 49 วัน นับจากวันแรกของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้าย

การบริหารยามิฟีพริสโตน ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ โดยขนาดและปริมาณการใช้ขึ้นกับอายุครรภ์ของมารดา ประกอบกับต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะต่อผู้ป่วย

เมื่อมีการสั่งใช้ยา ควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมทั้งยามิฟีพริสโตน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

ยามิฟีพริสโตนมีผลไม่พึงประสงค์ไหม?

ยามิฟีพริสโตน มีผลข้างเคียงที่ค่อนข้างรุนแรง อาทิ เช่น เลือดออกมากในบริเวณช่องคลอดและมดลูก เกิดภาวะติดเชื้อในมดลูก ทำให้ผู้ได้รับยารู้สึกอ่อนเพลียและไม่มีกำลัง ปวดหลัง ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน มีไข้ ซึมและวิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ วิตกกังวล และเกิดภาวะหดเกร็งของระบบทางเดินอาหาร

ยามิฟีพริสโตนมีปฏิกิริยากับยาตัวอื่นไหม?

การรับประทานยามิฟีพริสโตน ร่วมกับยาแก้ปวดกลุ่มเอนเสดส์ (NSAIDs, non- steroidal anti inflammatory drugs) จะทำให้ฤทธิ์การรักษาของยาแก้ปวดลดประสิทธิภาพลง ยาแก้ปวดดังกล่าว เช่น ยาแอสไพริน (Aspirin)

ยามิฟีพริสโตนมีข้อควรระวังในการใช้ยาอย่างไร?

ข้อควรระวังเมื่อใช้ยามิฟีพริสโตน คือ

บรรณานุกรม

  1. Mifepristone. http://en.wikipedia.org/wiki/Mifepristone [ March 12, 2012]
  2. Mifepristone. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/mifepristone/mifepristone?type=brief&mtype=generic [2012, March 22].
  3. Emergency Contraception With Mifepristone and Levonorgestrel: Mechanism of Action. http://journals.lww.com/greenjournal/Abstract/2002/07000/Emergency_Contraception_With_Mifepristone_and.11.aspx [March 22, 2012]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน sirikul PRdelivery
Frame Bottom