Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

เมารถเมาเรือ 

บทนำ

ยามีไคลซีน (Meclizine) หรือยามีโคลซีน (Meclozine) เป็นยาต้านฮีสตามีน (Histamine) รุ่นแรกและจัดอยู่ในอนุพันธุ์ของปิเปอราซีน (Piperazine derivatives) มีการออกฤทธิ์ที่ตัวรับ (Receptor) ซึ่งเรียกว่า H1 receptor (Histamine 1 receptor) ซึ่งคล้ายกับยาต้านฮีสตามีนตัวอื่นๆ ยามีไคลซีนยังออกฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางส่งผลบรรเทาอาการวิงเวียนและอาเจียนได้ ทางคลีนิกยังนำมาใช้เป็นยาป้องกันอาการเมารถ-เมาเรือ โดยให้รับประทานยาก่อนการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงถ้าจำเป็นอาจต้องรับประทานซ้ำ

อาการข้างเคียง (ผลข้างเคียง) ที่โดดเด่นของยานี้ได้แก่ ทำให้รู้สึกง่วงนอน สำหรับผู้ป่วยที่สูงอายุยานี้อาจส่งผลให้มีอาการหลงลืมจึงต้องใช้ยานี้ด้วยความระมัดระวัง

รูปแบบยาแผนปัจจุบันของยานี้จะเป็นยาชนิดรับประทานหรือชนิดอมใต้ลิ้น หลังจากดูดซึมจากระบบทางเดินอาหาร ตับจะเปลี่ยนโครงสร้างของยานี้ ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมงเพื่อกำจัดยาจำนวนครึ่งหนึ่งออกจากกระแสเลือด

ข้อมูลเบื้องต้นที่แพทย์มักจะสอบถามผู้ป่วยก่อนการจ่ายยานี้

 • จะเป็นประวัติสุขภาพประจำตัวของผู้ป่วยเช่น มีโรคตับ โรคไต โรคหืด ต้อหิน ต่อมลูกหมากโต หรือมีภาวะปัสสาวะขัดหรือไม่
 • พร้อมกับย้ำเตือนให้หลีกเลี่ยงการขับขี่ยวดยานพาหนะจากผลข้างเคียงที่ทำให้เกิดอาการง่วงนอน
 • หรือการรับประทานยานี้พร้อมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบนั้นถือเป็นข้อห้ามโดยเด็ดขาดเพราะจะก่อให้เกิดอาการวิงเวียนอย่างมาก
 • นอกจากนี้ผู้ป่วยจะต้องไม่ปรับเพิ่มปริมาณการรับประทานด้วยตนเอง
 • กรณีที่ได้รับยาชนิดเคี้ยวก่อนกลืน ผู้ป่วยจะต้องเคี้ยวยาตามที่ระบุในเอกสารกำกับยา ห้ามกลืนทั้งเม็ด ทั้งนี้เพื่อช่วยในการกระจายตัวและการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีขึ้น
 • หรือหากพบอาการแพ้ยาเช่น อึดอัด/หายใจไม่ออก/หายใจลำบาก ใบหน้า-แขน-ขา-คอมีอาการบวม หรือมีไข้สูงหลังรับประทานยานี้ ให้หยุดการใช้ยานี้ทันทีแล้วรีบมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลโดยเร็ว/ทันที/ฉุกเฉิน

มีไคลซีนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

มีไคลซีน

ยามีไคลซีนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้คือ

มีไคลซีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยามีไคลซีนคือ ตัวยาจะออกฤทธิ์ที่ตัวรับชื่อ H1-receptor (Histamine 1-receptor) โดยแสดงฤทธิ์เป็นสารประเภท Anticholinergic และมีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางส่งผลให้ยับยั้งอาการคลื่นไส้ - อาเจียนได้ตามสรรพคุณ

มีไคลซีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

สำหรับประเทศไทยยามีไคลซีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาเม็ดชนิดเคี้ยวก่อนกลืนขนาด 12.5 และ 25 มิลลิกรัม/เม็ด

มีไคลซีนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยามีไคลซีนมีขนาดรับประทานเช่น

ก. สำหรับบรรเทาอาการคลื่นไส้ - อาเจียน: ผู้ใหญ่และเด็กที่มีอายุมากกว่า 12 ปีขึ้นไป รับประทาน 25 - 50 มิลลิกรัมวันละครั้งตามความจำเป็น

ข. สำหรับบรรเทาอาการวิงเวียน: ผู้ใหญ่และเด็กที่มีอายุมากกว่า 12 ปีขึ้นไป รับประ ทานครั้งละ 25 มิลลิกรัมวันละ 1 - 4 ครั้ง หรือรับประทานครั้งละ 50 มิลลิกรัมวันละ 2 ครั้ง

ค. สำหรับป้องกันอาการเมารถ - เมาเรือ: ผู้ใหญ่และเด็กที่มีอายุมากกว่า 12 ปีขึ้นไป รับประทาน 25 - 50 มิลลิกรัมก่อนออกเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ไม่ควรรับประทานยาเกิน 50 มิลลิกรัมใน 1 วัน

*อนึ่ง:

 • สามารถรับประทานยานี้ก่อนหรือพร้อมอาหารก็ได้
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี: ยังไม่ทราบแน่ชัดถึงประสิทธิภาพและผลข้างเคียงของยานี้ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ การใช้ยานี้ในผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา

*****หมายเหตุ:

 • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยามีไคลซีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยามีไคลซีนสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

มีไคลซีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยามีไคลซีนอาจก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น อาจพบอาการไอ การกลืนอาหารลำบาก วิงเวียน ง่วงนอน หัวใจเต้นเร็ว อาจมีผื่นคัน แน่นอึดอัด/หายใจลำบาก ตาพร่า ตาแห้ง ปากแห้ง และปวดศีรษะ เป็นต้น

มีข้อควรระวังการใช้มีไคลซีนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้มีไคลซีนเช่น

 • ห้ามใช้กับผู้แพ้ยานี้
 • ห้ามปรับขนาดรับประทานยานี้เพิ่มด้วยตนเอง
 • ระวังการใช้ยานี้กับเด็ก ผู้สูงอายุ สตรีตั้งครรภ์ และสตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร การใช้ยากับผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องเป็นไปตามคำสั่งจากแพทย์เท่านั้น
 • ระวังการใช้ยานี้กับผู้ป่วยโรคต้อหิน ผู้ที่มีความผิดปกติทางระบบหายใจ ผู้ป่วยโรคต่อมลูกหมากโต
 • หลีกเลี่ยงการขับขี่ยวดยานพาหนะด้วยตนเองในระหว่างการใช้ยานี้
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

อนึ่ง: ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยามีไคลซีนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

มีไคลซีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยามีไคลซีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษามีไคลซีนอย่างไร?

สามารถเก็บยามีไคลซีนที่อุณหภูมิห้องที่เย็น ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

มีไคลซีนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยามีไคลซีนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Bonamine (โบนามีน) Taisho
Dizitab (ดิซิแท็บ) Amherst Lab
Meclitab (มีไคลแท็บ) Lloyd
Nodiz (โนดีซ) Pascual

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Meclizine [2015,Aug29]
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Piperazine [2015,Aug29]
 3. http://www.mims.com/Philippines/drug/info/Bonamine/?type=BRIEF [2015,Aug29]
 4. http://www.drugs.com/meclizine.html [2015,Aug29]
 5. http://www.drugs.com/drug-interactions/meclizine-index.html?filter=3&generic_only= [2015,Aug29]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Sonson
Frame Bottom