Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ซึมเศร้า 

บทนำ

ยามิลแนซิแพรน(Milnacipran หรือ Milnacipran Hydrochloride หรือ Milnacipran HCl ) เป็นยาในกลุ่มเอสเอ็นอาร์ไอ(SNRI) ทางคลินิกนำมาใช้รักษาอาการโรคซึมเศร้า รวมถึง กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อ เอ็นและเนื้อเยื่ออ่อน(Fibromyalgia) ตัวยานี้จะทำหน้าที่ยับยั้งการดูดคืนเก็บกลับเข้าสู่สมองของสารสื่อประสาทชนิด Serotonin และชนิด Norepinephrine จึงทำให้สมองมีสารสื่อประสาททั้ง 2 ชนิดเป็นปริมาณที่เหมาะสม มีสมดุล ส่งผลให้การควบคุมกระบวนการรับรู้ หรือกระบวนการทางความคิด เช่น อารมณ์ ความรู้สึก สิ่งเร้า และความสามารถของการจดจำ เป็นไปอย่างปกติ

อย่างไรก็ตายามิลแนซิแพรน มีข้อควรระวังคล้ายกับยารักษาอาการซึมเศร้า/ยาต้านเศร้าตัวอื่นๆ โดยยามิลแนซิแพรน อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการคิดหรือการฆ่าตัวตายของผู้ป่วยวัยรุ่นได้

รูปแบบเภสัชภัณฑ์ของยามิลแนซิแพรนคือยารับประทาน ตัวยานี้สามารถถูกดูดซึมจากระบบทางเดินอาหาร และผ่านเข้าสู่กระแสเลือดได้ประมาณ 85% ตับมีหน้าที่ทำลายยามิลแนซิแพรนอย่างต่อเนื่อง และร่างกายต้องใช้เวลานานประมาณ 8 ชั่วโมงเพื่อกำจัดยานี้ทิ้งไปกับปัสสาวะ

สำหรับข้อห้ามใช้/ข้อควรระวังของการใช้ยามิลแนซิแพรนที่ผู้บริโภค/ผู้ป่วยควรทราบมีดังนี้ เช่น

การใช้ยามิลแนซิแพรนในการรักษาอาการโรคซึมเศร้า และอาการปวดกล้ามเนื้อ-เส้นเอ็นมีความแตกต่างกันของขนาดการใช้ยา แพทย์เท่านั้นที่จะสั่งจ่ายยานี้ได้อย่างปลอดภัยและเหมาะสมที่สุด

อนึ่ง ในท้องตลาดยาแผนปัจจุบัน เราจะพบเห็นยามิลแนซิแพรนถูกวางจำหน่ายภายใต้ชื่อการค้าว่า “Savella”

มิลแนซิแพรนมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

มิลแนซิแพรน

ยามิลแนซิแพรนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

มิลแนซิแพรนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยามิลแนซิแพรน มีกลไกการออกฤทธิ์ยับยั้งการดูดเก็บกลับของสารสื่อประสาทประเภท Serotonin และ Norepinephrine ของสมอง ส่งผลให้ร่างกายมีการปรับสมดุลของกระบวนการทางชีวเคมีในสมอง ซึ่งการปรับสมดุลของกระบวนการดังกล่าว ทำให้การควบคุม กระบวนการทางความคิด กระบวนการรับรู้ เช่น อารมณ์ ความรู้สึก การตอบสนองต่อสิ่งเร้า และความสามารถในการจดจำเป็นไปอย่างปกติ และก่อให้เกิดที่มาของสรรพคุณ

มิลแนซิแพรนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยามิลแนซิแพรนมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

มิลแนซิแพรนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยามิลแนซิแพรนมีขนาดรับประทาน เช่น

ก.สำหรับรักษาโรคซึมเศร้า:

 • ผู้ที่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป: รับประทานยาครั้งละ 50 มิลลิกรัม หลังอาหาร วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น

ข.สำหรับกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อ เอ็นและเนื้อเยื่ออ่อน(Fibromyalgia):

 • ผู้ที่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป: วันแรกให้รับประทานยาขนาด 12.5 มิลลิกรัม ครั้งเดียว หลังอาหาร, วันที่ 2และ3 รับประทานยาครั้งละ 12.5 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น, วันที่ 4 ถึง 7 รับประทานยาครั้งละ 25 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น วันที่ 8 เป็นต้นไป ให้รับประทานยาครั้งละ 50 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น โดย แพทย์อาจให้ยานี้กับผู้ป่วยถึงครั้งละ 100 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น ทั้งนี้ต้องขึ้นกับการตอบสนองของผู้ป่วย และรับประทานยานี้หลังอาหารเช่นกัน

อนึ่ง:

 • ห้ามใช้ยานี้ในผู้อายุต่ำกว่า 18 ปี
 • ห้ามหยุดใช้ยานี้กะทันหัน
 • ใช้ยานี้ตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวม ยามิลแนซิแพรน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

กรณีลืมรับประทานยามิลแนซิแพรน ผู้ป่วยสามารถรับประทานยาเมื่อนึกขึ้นได้ หากเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า ให้ข้ามมื้อยาที่ลืมรับประทานและรับประทานยาที่ขนาดปกติ

แต่การรับประทานยามิลแนซิแพรน ต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์ ผู้ป่วยต้องรับประทานยานี้ตรงเวลา และไม่ควรปรับขนาดรับประทานด้วยตนเอง รวมถึงการหยุดรับประทานยานี้ทันที จะก่อให้เกิดภาวะถอนยา หรือมีอาการข้างเคียงอย่างรุนแรงเกิดขึ้น

มิลแนซิแพรนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยามิลแนซิแพรนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้มิลแนซิแพรนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยามิลแนซิแพรน เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยานี้
 • ห้ามใช้ยากับสตรีมีครรภ์ สตรีในภาวะให้นมบุตร เด็ก และผู้สูงอายุ โดยไม่มี คำสั่งจากแพทย์
 • ห้ามปรับขนาดการใช้ยานี้หรือหยุดการใช้ยานี้ด้วยตนเอง
 • ห้ามไปซื้อหายานี้มาใช้เองโดยมิได้ขอคำปรึกษาจากแพทย์
 • ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่ปัญหาความดันโลหิตสูง ผู้ที่ป่วยด้วยโรคเลือด โรคต้อหิน หรือเป็นผู้ที่ใช้ยากลุ่มMAOIs อยู่ก่อน
 • กรณีพบอาการแพ้ยานี้ เช่น มีผื่นคันขึ้นเต็มตัว หายใจไม่ออก/หายใจลำบาก ตัวบวม ต้องรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันที/ฉุกเฉิน
 • หากใช้ยานี้ตามระยะเวลาที่แพทย์แนะนำแล้วอาการไม่ดีขึ้น ผู้ป่วยควรรีบกลับมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลก่อนแพทย์นัด เพื่อแพทย์พิจารณาปรับแนวทางการรักษา
 • แจ้งแพทย์/พยาบาล/เภสัชกรถึงประวัติโรคประจำตัว มียาอื่นๆชนิดใดที่ใช้อยู่บ้าง โดยละเอียดก่อนที่จะเข้ารับการรักษาทุกครั้ง
 • ศึกษาเรื่องขนาดการรับประทานของยานี้ รวมถึงผลข้างเคียง ข้อห้าม ข้อควรระวังของการใช้ยานี้ด้วยความเข้าใจ
 • ญาติของผู้ป่วยควรเฝ้าสังเกตว่า ผู้ป่วยมีอาการยากทำร้ายตนเองเกิดขึ้นหรือไม่ หากพบเห็นเหตุการณ์นี้ ให้รีบนำผู้ป่วยมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลทันที
 • ปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัดและมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลตามแพทย์นัดทุกครั้ง
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยามิลแนซิแพรนด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บhaamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

มิลแนซิแพรนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยามิลแนซิแพรนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษามิลแนซิแพรนอย่างไร?

ควรเก็บยามิลแนซิแพรนภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ และเก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น

มิลแนซิแพรนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยามิลแนซิแพรน มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Savella (ซาเวลลา)Allergan, Inc.

อนึ่ง ยาชื่อการค้าอื่นของยานี้ เช่น ACMIL, Milborn, Milnace, Milza, Milpran

บรรณานุกรม

 1. https://www.drugs.com/savella.html[2017,Sept9]
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Milnacipran[2017,Sept9]
 3. https://www.drugs.com/cdi/milnacipran.html[2017,Sept9]
 4. https://www.drugs.com/drug-interactions/milnacipran.html[2017,Sept9]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน bb15
Frame Bottom