Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

หัวใจและหลอดเลือด  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ความดันโลหิตสูง 

บทนำ

ยามานิดิปีน(Manidipine หรือ Manidipine hydrochloride)เป็นยาในกลุ่มแคลเซียม แชนแนล บล็อกเกอร์ (Calcium channel blocker) ทางการแพทย์นำยานี้มารักษาโรคความดันโลหิตสูง รูปแบบยาแผนปัจจุบันของยานี้เป็นยาชนิดรับประทาน ยานี้จะออกฤทธิ์ทำให้หลอดเลือดยายตัว จึงเกิดการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกและส่งผลลดความดันโลหิตลงได้

ข้อจำกัดของการใช้ยามานิดิปีนมีอยู่หลายประการที่ผู้บริโภค/ผู้ป่วยควรทราบ เช่น

ทั้งนี้ การใช้ยามานิดิปีน แพทย์จะเป็นผู้พิจารณากำหนดว่า ผู้ป่วยควรได้รับยาขนาดรับประทานเท่าใด กรณีที่ผู้ป่วยใช้ยาตามคำสั่งแพทย์แล้ว หากพบว่าอาการยังไม่ดีขึ้น หรือกลับแย่ลง ควรต้องรีบกลับมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลก่อนนัด เพื่อให้แพทย์พิจารณาปรับขนาดรับประทาน หรือปรับแนวทางการรักษา ห้ามมิให้ผู้ป่วยปรับขนาดรับประทานยานี้ด้วยตนเองโดยเด็ดขาด

การใช้ยามานิดิปีน สามารถก่อให้เกิดอาการข้างเคียง(ผลข้างเคียง)ตามมา เช่น มีภาวะวิงเวียน กรณีที่มีอาการดังกล่าว ผู้ป่วยควรต้องหลีกเลี่ยงการขับขี่ยวดยานพาหนะ และ/หรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร เพราะจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

โดยทั่วไป การรักษาโรคความดันโลหิตสูงด้วยยาทุกชนิดรวมถึงยามานิดิปีน มักต้องใช้ยาต่อเนื่องเป็นประจำ จึงจะส่งผลดีต่อการรักษา ผู้ป่วยจึงไม่ควรหยุดใช้ยาเองโดยมิได้ขอคำปรึกษาจากแพทย์

ขนาดรับประทานทั่วไปของยามานิดิปีน ที่แพทย์มักจะใช้กับผู้ป่วย คือ 10 มิลลิกรัม วันละ 1ครั้ง หลังอาหารเช้า กรณีใช้ยานี้ไปแล้ว 2 – 4 สัปดาห์ ผลการรักษายังไม่เป็นที่น่าพอใจของแพทย์ แพทย์อาจปรับขนาดรับประทานเป็น 20 มิลลิกรัม/วัน แต่ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีภาวะตับ-ไตทำงานผิดปกติ แพทย์อาจสั่งจ่ายยาเพียง 10 มิลลิกรัม/วันเท่านั้น

*กรณีที่ผู้ป่วย รับประทานยามานิดิปีนเกินขนาด อาจส่งผลทำให้เกิดภาวะ ความดันโลหิตต่ำ และหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ ตามมา หากพบเหตุการณ์เช่นนี้ ต้อรีบนำตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านที่สุดโดยเร็ว/ทันที/ฉุกเฉิน

ในประเทศไทยเรา โดยคณะกรรมการอาหารและยา ได้จัดให้ยามานิดิปีนอยู่ในกลุ่มยาอันตราย การใช้ยานี้ต้องถูกสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น และห้ามมิให้ผู้ป่วยไปหาซื้อยานี้มารับประทานเองโดยเด็ดขาด

มานิดิปีนมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

มานิดิปีน

ยามานิดิปีนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เพื่อรักษาโรคความดันโลหิตสูง(Hypertension)

มานิดิปีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยามานิดิปีนมีกลไกการออกฤทธิ์ โดยเป็นยาในกลุ่มแคลเซียม แชนแนล บล็อกเกอร์ (Calcium channel blocker) ที่ตัวยาจะออกฤทธิ์ยับยั้งการซึมผ่านของประจุ เกลือแคลเซียมในเลือด มิให้เข้าผนังกล้ามเนื้อของหลอดเลือดแดง ส่งผลทำให้หลอดเลือดแดงคลายตัว ซึ่งทำให้ความดันโลหิตลดลงมา

มานิดิปีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยามานิดิปีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็น ยาเม็ดชนิดรับประทาน ขนาด 10 และ 20 มิลลิกรัม/เม็ด

มานิดิปีนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยามานิดิปีน มีขนาดรับประทาน เช่น

 • ผู้ใหญ่: รับประทาน 10 – 20 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง หลังอาหารเช้า
 • เด็ก: ทางคลินิก ยังมิได้มีการจัดทำขนาดการใช้ยานี้ในเด็ก การใช้ยานี้ในเด็กจึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีๆไป

*อนึ่ง: ควรรับประทานยานี้ตรงเวลาตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยามานิดิปีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยามานิดิปีน สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2เท่า

แต่อย่างไรก็ดี เพื่อประสิทธิผลของการรักษาควรรับประทาน ยามานิดิปีน ตรงเวลา

มานิดิปีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยามานิดิปีนอาจก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์(ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้มานิดิปีนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยามานิดิปีน เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้
 • ห้ามใช้ยากับสตรีตั้งครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร และเด็ก โดยมิได้มีคำสั่งจากแพทย์
 • ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่มีภาวะช็อกด้วยโรคหัวใจ ผู้ที่มีลิ้นหัวใจตีบ ผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเมื่อไม่นาน ผู้ที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
 • ห้ามปรับขนาดรับประทานยาหรือหยุดการใช้ยานี้ด้วยตนเองโดยไม่ได้ขอ คำปรึกษาจากแพทย์ผู้ที่ทำการรักษา
 • ห้ามรับประทานยานี้พร้อมกับสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ
 • ห้ามขับขี่ยวดยานพาหนะ และ/หรือทำงานเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องจักร เมื่อมีอาการเวียนศีรษะหลังรับประทานยานี้ เพราะจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
 • กรณีใช้ยานี้ แล้วพบว่าเกิดความดันโลหิตต่ำ ชีพจรเต้นเร็วผิดปกติ ควรรีบ มาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลทันที/ฉุกเฉิน ไม่ต้องรอถึงวันนัด ด้วยมีความเป็นไปได้ว่า อาจเกิดการใช้ยานี้ผิดขนาดจากที่แพทย์กำหนด
 • การใช้ยานี้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคตับ โรคไต ควรใช้ยานี้ในขนาดเริ่มต้นที่ต่ำก่อน
 • แจ้งแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ทุกครั้งว่าตนเองมีการใช้ยาชนิดอื่นใดอยู่ก่อน ทั้งนี้เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงภาวะยาตีกัน(ปฏิกิริยาระหว่างยา)กับยามานิดิปีน
 • หมั่นตรวจความดันโลหิตเป็นประจำหลังใช้ยานี้ ตาม แพทย์ พยาบาล เภสัชกรแนะนำ
 • มาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลเพื่อตรวจสภาพร่างกายตามนัดทุกครั้ง และปฏิบัติตามคำแนะนำของ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร อย่างเคร่งครัด
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยามานิดิปีนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด อาหารเสริม และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

มานิดิปีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยามานิดิปีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษามานิดิปีนอย่างไร?

ควรเก็บยามานิดิปีนในอุณหภูมิห้องที่เย็น ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

มานิดิปีนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยามานิดิปีนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Kerdica 20 (เคอร์ดิกา 20)MacroPhar
Madiplot (แมดิพล็อท)Takeda

อนึ่ง ยาชื่อการค้าของยานี้ในต่างประเทศ เช่น Franidipine

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Calcium_channel_blocker#Dihydropyridine [2016,Sept17]
 2. http://agence-prd.ansm.sante.fr/html/par_eu/20101005_fr370379_manidipine_pl.pdf [2016,Sept17]
 3. http://www.mims.com/thailand/drug/info/manidipine/?type=brief&mtype=generic [2016,Sept17]
 4. http://www.mims.com/thailand/drug/info/kerdica%2020/?type=brief [2016,Sept17]
 5. http://www.mims.com/thailand/drug/info/madiplot/?type=brief [2016,Sept17]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน Magpie baszaza001 kkodchaporn
Frame Bottom