Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ไขกระดูก  ระบบโลหิตวิทยา 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ซีด  เลือดออกง่าย 

บทนำ

มะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia หรือ ลิวคีเมีย) เป็นมะเร็งของไขกระดูก มีหลายชนิด แต่แบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ คือ มะเร็งเม็ดเลือดขาวกลุ่มลิมโฟซิติค (Lymphocytic leukemia) และมะเร็งเม็ดเลือดขาวกลุ่มมัยอีโลจีนัส (Myelogenous leukemia) ซึ่งมะเร็งเม็ดเลือดขาวทั้งสองกลุ่ม แต่ละกลุ่มยังแบ่งเป็น ชนิดเฉียบพลัน (Acute) และชนิดเรื้อรัง (Chronic)

ในบทนี้ จะกล่าวถึงเฉพาะมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดที่พบได้บ่อยที่สุดเท่านั้น ซึ่ง คือ มะ เร็งเม็ดเลือดขาวลิมโฟซิติคชนิดเฉียบพลัน ที่เรียกทางแพทย์ว่า Acute Lymphoblastic Leu kemia แต่นิยมเรียกชื่อย่อของโรค คือ โรคเอแอลแอล(ALL) ซึ่งในบทนี้ต่อไป ขอเรียกโรคนี้ว่า มะเร็งเม็ดเลือดขาวเอแอลแอล

มะเร็งเม็ดเลือดขาวเอแอลแอล

มะเร็งเม็ดเลือดขาวเอแอลแอลคืออะไร?

มะเร็งเม็ดเลือดขาวเอแอลแอลเป็นมะเร็งที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์เม็ดเลือดขาว ทำให้มีการสร้างเม็ดเลือดขาวตัวอ่อนจากไขกระดูก มากกว่าปกติอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลให้ไขกระดูกไม่สามารถสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวปกติได้ และยังลดการสร้างเม็ดเลือดแดง และเกล็ดเลือดลงอีกด้วย ดังนั้น อาการของโรคจึงเกิดจากความผิดปกติของทั้งเม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง และเกล็ดเลือด

มะเร็งเม็ดเลือดขาวเอแอลแอลมักพบในใคร?

มะเร็งเม็ดเลือดขาวเอแอลแอลเป็นมะเร็งที่พบมากในเด็ก (เป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดของเด็ก ประมาณ 70%ของมะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็กทั้งหมด) โดยพบในเด็กชายมากกว่าในเด็ก หญิง ทั้งนี้ โรคนี้พบได้ในทุกช่วงอายุ ทั้งในเด็กและในผู้ใหญ่ แต่พบได้บ่อยที่สุด คือ ช่วงอายุ 2-5 ปี

อะไรเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเอแอลแอล?

สาเหตุเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวเอแอลแอล ยังไม่ทราบ แต่มีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวเอแอลแอลในเด็ก ที่สำคัญ แบ่งได้เป็น 3 ปัจจัยใหญ่ๆ คือ

 

มะเร็งเม็ดเลือดขาวเอแอลแอลมีอาการอย่างไรบ้าง?

อาการที่พบได้ในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเอแอลแอลนั้น สามารถแบ่งกลุ่มอาการออก เป็น 4 กลุ่มอาการ คือ

อนึ่ง อาการสำคัญที่พบได้บ่อยและทำให้ผู้ป่วยมาพบแพทย์ คือ อาการซีด มีไข้สูง เลือดออกตามอวัยวะต่างๆ เช่น เหงือก และมีเลือดกำเดา ปวดข้อ ปวดกระดูกจนเดินไม่สะดวก มีก้อนที่คอหรือในท้อง อาการเหล่านี้จะมีมาเป็นสัปดาห์ หรือ อาจเป็นเดือน และอาจพบอาการอื่นๆร่วมด้วยได้ คือ เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ผอมลง และท้องโตขึ้นจากมี ตับ และม้ามโต

แพทย์วินิจฉัยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเอแอลแอลได้อย่างไร?

แพทย์วินิจฉัยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเอแอลแอล ได้จาก

 

มะเร็งเม็ดเลือดขาวเอแอลแอลมีกี่ระยะ?

ไม่มีการจัดระยะโรคในมะเร็งเม็ดเลือดขาวทุกชนิด รวมทั้งชนิดเอแอลแอล เพราะเป็นโรคเกิดในไขกระดูกทั่วตัว ดังนั้น เมื่อเกิดโรค โรคจึงเกิดทั่วตัว แต่แบ่งโรคเป็นกลุ่มมีความรุน แรงโรคปานกลาง และกลุ่มมีความรุนแรงโรคสูง โดยดูจากปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ เพศ ปริมาณเม็ดเลือดต่างๆที่ตรวจพบในครั้งแรก และการมีความผิดปกติทางพันธุกรรม

รักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวเอแอลแอลอย่างไร?

ในการดูแลรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเอแอลแอลนั้นต้องพิจารณาจากหลายๆปัจจัยร่วมกัน เช่น สภาพร่างกายทั่วๆไปของผู้ป่วย ปัจจัยต่อความรุนแรงของโรค ความร่วมมือของผู้ดูแลในการนำผู้ป่วยมาตรวจรักษาอย่างสม่ำเสมอ โดยการดูแลรักษาผู้ป่วยนั้น แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ

อนึ่ง ในผู้ป่วยที่โรคอยู่ในภาวะสงบแล้วหลังให้การรักษาด้วยยาเคมีบำบัดจนครบ จะพบ ว่ามีประมาณ 30-35% ของผู้ป่วยมีโอกาสย้อนกลับเป็นโรคอีก โดยส่วนใหญ่(85%)เกิดขึ้นที่ไขกระดูก (บางรายเกิดขึ้นที่สมองร่วมด้วย) ประมาณ 15% เกิดในสมอง และประมาณ 5% เกิดในอัณฑะ ซึ่งการรักษาจะแตกต่างกัน ดังนี้

 

การรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเอแอลแอลมีผลข้างเคียงอย่างไร?

ผลข้างเคียง (ผลแทรกซ้อน) จากการรักษาในแต่ละวิธีนั้นจะแตกต่างกันตามแต่ละวิธีที่ผู้ป่วยได้รับการรักษา และผลข้างเคียงอาจพบได้มากขึ้นหากผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยหลายๆวิธีร่วมกัน

 

มะเร็งเม็ดเลือดขาวเอแอลแอลเป็นโรครุนแรงไหม?

ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเอแอลแอล ที่ไม่ได้รับการรักษามักจะถึงแก่กรรมอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่วัน หรือไม่กี่สัปดาห์ เนื่องจากเกิดภาวะไขกระดูกล้มเหลวทำให้ผู้ป่วยติดเชื้อรุนแรง และ/หรือมีเลือดออกรุนแรงในอวัยวะที่สำคัญ

ส่วนผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม มีโอกาสเข้าสู่ภาวะโรคสงบ (อัตรารอดที่ 5 ปี) ประมาณ 70-85% แต่ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ อัตรารอดที่ 5 ปี ประมาณ 20-50% (ผู้ใหญ่ โรครุน แรงกว่าในเด็ก) ทั้งนี้ ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค ขึ้นกับ อายุของผู้ป่วย (เด็กทารก และผู้ใหญ่ ความรุนแรงโรคสูง) จำนวนเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือดเมื่อแรกวินิจฉัย(เมื่อผิดปกติมาก ความรุนแรงโรคสูง) และความผิดปกติทางพันธุกรรม (ความรุนแรงโรคสูง เมื่อมีความผิดปกติ)

มีวิธีตรวจคัดกรองมะเร็งเม็ดเลือดขาวเอแอลแอลไหม? ควรพบแพทย์เมื่อไร?

ปัจจุบัน ยังไม่มีวิธีตรวจคัดกรองมะเร็งเม็ดเลือดขาวทุกชนิด รวมทั้งชนิด เอแอลแอลให้พบตั้งแต่ยังไม่มีอาการ ดังนั้น เมื่อมีอาการผิดปกติต่างๆดังกล่าว จึงควรรีบพบแพทย์ เพื่อการวินิจฉัย และรักษาแต่เนิ่นๆ

ป้องกันมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเอแอลแอลได้อย่างไร?

ปัจจุบันยังไม่มีวิธีป้องกันโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเอแอลแอล แต่มีข้อแนะนำ เพราะอาจลดโอกาสเกิดโรคนี้ได้บ้าง คือ การหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่น ควันบุหรี่ และไม่สูบบุหรี่

ดูแลตนเองอย่างไร? ดูแลผู้ป่วยมะเร็งอย่างไร?

การดูแลตนเองเมื่อป่วยเป็นโรคมะเร็งและการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง อ่านเพิ่มเติมใน การดูแลตนเองเมื่อป่วยเป็นโรคมะเร็ง การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง และในบทความการดูแลตนเอง การดูแลผู้ป่วยเคมีบำบัด

Updated 2013, July 15


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน mmkkjung kampanar
Frame Bottom