Frame Top

มะเร็งลำไส้ใหญ่ หายได้ถ้าพบเร็ว (ตอนที่ 7)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
23 เมษายน 2013

นพ.ปริญญา ทวีชัยการ ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบลำไส้ใหญ่ ทวารหนักและมะเร็งวิทยา กล่าวถึง ระยะ 3 ว่าเป็นระยะที่มะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง ได้แพร่กระจายไปยังนอกลำไส้ไปยังต่อมน้ำเหลือง สามารถแบ่งออกได้เป็น ระยะ 3A, 3B และ 3C

ระยะ 3A เซลล์มะเร็งมีการลุกลามในผนังลำไส้ใหญ่และต่อมน้ำเหลือง ส่วนระยะ 3B เซลล์มะเร็งมีการลุกลามไปยังต่อมน้ำเหลืองข้างเคียงไม่เกิน 4 ต่อม สำหรับระยะ 3C เซลล์มะเร็งมีการลุกลามไปยังต่อมน้ำเหลืองข้างเคียงตั้งแต่ 4 ต่อมขึ้นไป

การรักษาในระยะนี้จะรวมถึง

ทั้งนี้ อัตราการมีชีวิตรอดหลังผ่าตัด 5 ปี อยู่ที่ร้อยละ 64 โดยผู้ป่วยที่มีการลุกลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองจำนวน 1- 4 ต่อม จะมีรอดมากกว่าผู้ป่วยที่มีการลุกลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองจำนวนมากกว่า 5 ต่อม

ระยะ 4 เป็นระยะที่มะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงได้แพร่กระจายไปยังภายนอกลำไส้ไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ตับหรือปอด เนื้องอกอาจมีหลายขนาดและอาจกระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองหรือไม่ก็ได้

การรักษาในระยะนี้จะรวมถึง

ทั้งนี้ อัตราการมีชีวิตรอดหลังผ่าตัด 5 ปี อยู่ที่ร้อยละ 8

การกลับเป็นซ้ำของมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง มักเกิดในผู้ป่วยที่ตรวจพบมะเร็งครั้งแรกในระยะที่พัฒนาไปแล้ว อาจเกิดในบริเวณใกล้เคียงกับที่เดิมหรือเกิดในอวัยวะอื่นๆ ในร่างกาย โดยมีผู้ป่วย 2 ใน 3 ที่ตายเพราะตับอันเนื่องมาจากการแพร่กระจายของมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

การรักษาอาจรวมถึง

  • การผ่าตัดเอาเซลล์มะเร็งออก ซึ่งอาจช่วยยืดอายุได้ หรือบางกรณีรักษาร่วมกับการให้เคมีบำบัดก็อาจรักษาได้
  • หากไม่สามารถผ่าออกได้ จะใช้การให้เคมีบำบัดเป็นหลักในการรักษา

แหล่งข้อมูล:

  1. Colorectal Cancer Treatment by Stage. - http://www.webmd.com/colorectal-cancer/guide/treatment-stage [2013, April 21].
Blog
มะเร็งลำไส้ใหญ่ หายได้ถ้าพบเร็ว (ตอนที่ 6) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน lakeislove
Frame Bottom