Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ลำไส้เล็ก  ระบบมะเร็งวิทยา 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ลำไส้อุดตัน 

บทนำและชนิดเซลล์มะเร็ง

มะเร็งลำไส้เล็ก(Small intestine cancer หรือ Small bowel cancer) คือ โรคที่เกิดจากเซลล์ของลำไส้เล็กที่ตำแหน่งใดก็ได้เกิดกลายพันธ์ เจริญแบ่งตัวรวดเร็วผิดปกติ และร่างกายควบคุมการเจริญแบ่งตัวนี้ไม่ได้ จนเกิดเป็นก้อนเนื้อมะเร็ง/แผลมะเร็งที่รุกราน/ลุกลามทำลายลำไส้เล็กส่วนที่เกิดกลายพันธ์และลำไส้เล็กส่วนต่างๆ รุกราน/ลุกลามทำลายเนื้อเยื่อ/อวัยวะข้างเคียง ต่อมน้ำเหลืองข้างเคียงลำไส้เล็ก และในที่สุดแพร่กระจายเข้าระบบน้ำเหลืองไปทำลายต่อมน้ำเหลืองทั่วตัว และ/หรือรุกรานเข้ากระแสเลือดไปทำลายอวัยวะต่างๆทั่วร่างกาย พบบ่อยที่ ปอด และตับ (แนะนำ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องตำแหน่งและหน้าที่ของลำไส้เล็กได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง กายวิภาคและสรีรวิทยาระบบทางเดินอาหาร)

มะเร็งลำไส้เล็ก พบน้อยมาก ทั่วโลกพบได้น้อยกว่า 1 รายต่อประชากร 1แสนคน ในสหรัฐอเมริกามีรายงานพบได้เพียง 0.42%ของมะเร็งทุกชนิด และเป็น 2.3%ของมะเร็งระบบทางเดินอาหารทั้งหมด ส่วนในประเทศไทยรายงานจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุขเมื่อ พ.ศ. 2558(ผู้ป่วยช่วง พ.ศ. 2553-2555) พบในผู้ชาย 0.4รายต่อประชากรชาย 1แสนคน และพบในผู้หญิง 0.3 รายต่อประชากรหญิง 1แสนคน

มะเร็งลำไส้เล็ก พบทุกเชื้อชาติ และทุกเพศ เพศชายพบสูงกว่าเพศหญิงเล็กน้อย พบทุกอายุ แต่มักพบในผู้ใหญ่ที่อายุสูงกว่า 55 ปีขึ้นไป

ชนิดมะเร็งลำไส้เล็ก:

มะเร็งลำไส้เล็ก

มะเร็งลำไส้เล็กมีหลากหลายชนิดย่อย ทั้งในกลุ่มมะเร็งคาร์ซิโนมา และมะเร็งซาร์โคมา แต่ชนิดพบบ่อย ได้แก่ชนิด อะดีโนคาร์ซิโนมา(Adenocarcinoma), คาร์ซินอยด์(Carcinoid), มะเร็งต่อมน้ำเหลือง(Lymphoma), และชนิดมะเร็งซาร์โคมา

ก. อะดีโนคาร์ซิโนมา: พบเป็นประมาณ30-40%ของมะเร็งลำไส้เล็กทั้งหมด มักเกิดในลำไส้เล็กส่วนต้นที่เรียกว่า Duodenum และที่ส่วนต่อระหว่างลำไส้เล็กตอนต้นกับตอนกลาง(Jejunum)

ข. เนื้องอกคาร์ซินอยด์: พบได้ประมาณ 35-40%ของมะเร็งลำไส้เล็กทั้งหมด มักพบในลำไส้เล็กตอนปลาย(Ileum) พบในคนผิวดำบ่อยกว่าในชาวเอเซีย (แนะนำอ่านรายละเอียดเนื้องอก/มะเร็งชนิดนี้ได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง เนื้องอกคาร์ซินอยด์)

ค. มะเร็งต่อมน้ำเหลือง: พบมะเร็งลำไส้เล็กชนิดนี้ได้ประมาณ 15-20% พบในลำไส้เล็กทุกส่วนใกล้เคียงกัน ซึ่งในผนังของลำไส้เล็กจะมีเซลล์ของต่อมน้ำเหลืองอยู่ด้วยเสมอ จึงทำให้เกิดเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้ โดยจะมีธรรมชาติของโรค วิธีรักษา และการพยากรณ์โรค เช่นเดียวกับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองทั่วไป (แนะนำอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมมะเร็งชนิดนี้ได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง มะเร็งต่อมน้ำเหลือง)

ง. มะเร็งซาร์โคมา: พบได้ประมาณ 10-15% ของมะเร็งลำไส้เล็ก และพบทุกตำแหน่งของลำไส้เล็กในอัตราใกล้เคียงกัน ชนิดพบบ่อยคือ มะเร็งกล้ามเนื้อเรียบ โดยเฉพาะชนิดย่อยที่เรียกว่า เนื้องอกจิสต์ มะเร็งจิสต์(พบได้ประมาณ 80-90%ของมะเร็งซาร์โคมาลำไส้เล็กทั้งหมด) โรคนี้พบในคนเชื้อชาติเอเซียบ่อยกว่าเชื้อชาติอื่น (แนะนำอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง มะเร็งกล้ามเนื้อเรียบ และเรื่อง เนื้องอกจิสต์ มะเร็งจิสต์)

โรคมะเร็งลำไส้เล็กมีสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้าง?

แพทย์ยังไม่ทราบสาเหตุเกิดมะเร็งลำไส้เล็ก แต่พบปัจจัยเสี่ยงบ้าง ได้แก่

โรคมะเร็งลำไส้เล็กมีอาการอย่างไร?

มะเร็งลำไส้เล็ก ไม่มีอาการเฉพาะโรค แต่เป็นอาการเหมือนอาการโรคระบบทางเดินอาหารทั่วไป ซึ่งอาการพบบ่อย คือ

เมื่อไหร่ควรพบแพทย์?

เมื่อมีอาการดังกล่าวใน ‘หัวข้ออาการฯ’ และอาการไม่ดีขึ้นหลังการดูแลตนเอง 1-2 สัปดาห์ หรืออาการต่างๆแย่ลง ควรรีบพบแพทย์/มาโรงพยาบาล

แต่หากคลำพบก้อนผิดปกติในช่องท้อง ต้องรีบพบแพทย์/มาโรงพยาบาลเสมอ ไม่ต้องรอดูแลตนเอง

แพทย์วินิจฉัยมะเร็งลำไส้เล็กได้อย่างไร?

แพทย์วินิจฉัยมะเร็งลำไส้เล็กได้จาก

มะเร็งลำไส้เล็กมีกี่ระยะ?

ระยะโรคของมะเร็งลำไส้เล็กจะขึ้นกับชนิดของมะเร็ง ดังได้กล่าวใน ‘หัวข้อ บทนำฯ’ (แนะนำอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในแต่ละชนิดเซลล์มะเร็ง/โรค ในเว็บ haamor.com บทความดังกล่าว ได้แก่ บทความเรื่อง

ทั้งนี้ ในบทความนี้ จะกล่าวถึงระยะโรคเฉพาะ ‘มะเร็งลำไส้เล็ก ชนิด อะดีโนคาร์ซิโนมา’ เท่านั้น ดังนี้

มะเร็งลำไส้เล็กชนิดอะดีโนคาร์ซิโนมา แบ่งเป็น 4 ระยะเช่นเดียวกับมะเร็งทั่วไป และบางระยะอาจแบ่งเป็นระยะย่อยๆอีก เพื่อแพทย์โรคมะเร็งใช้ ช่วยเลือกวิธีรักษา, บอกการพยากรณ์โรค, และเพื่อการศึกษาวิจัย ซึ่งทั้ง4ระยะ ได้แก่

*อนึ่ง โรคระยะศูนย์(Stage0) คือ ระยะที่เซลล์มะเร็ง/โรคยังไม่รุกราน/ลุกลามทะลุเนื่อเยื่อชั้นเยื่อบุผิวของผนังลำไส้เล็ก โดยเป็นระยะที่เรียกว่า ‘ระยะเซลล์มะเร็งยังไม่มีการรุกราน(Non invasive disease)’ ซึ่งแพทย์หลายท่านยังไม่จัดเป็นโรคมะเร็ง โรคระยะนี้รักษาด้วยการผ่าตัดวิธีการเดียว และอัตรารอดที่ห้าปีมักสูงกว่า 90% แต่อย่างไรก็ตาม พบโรคระยะนี้ได้น้อยมากๆ

มะเร็งลำไส้เล็กรักษาอย่างไร?

แนวทางการรักษามะเร็งลำไส้เล็ก คือ

 • การผ่าตัด: ซึ่งเป็นการรักษาหลัก
 • หลังการผ่าตัด หรือกรณีผ่าตัดก้อนเนื้อได้ไม่หมด หรือกรณีผ่าตัดไม่ได้: แพทย์จะพิจารณารักษาร่วมด้วยวิธีการอื่นๆตามมา โดยขึ้นกับ ชนิดของเซลล์มะเร็ง, การผ่าตัดได้มากน้อยเพียงใด, หรือผ่าตัดไม่ได้, ร่วมกับกับดุลพินิจของแพทย์ และความประสงค์ของผู้ป่วย/ครอบครัว วิธีรักษาร่วม ได้แก่

อนึ่ง แนะนำอ่านรายละเอียดแยกเป็นแต่ละชนิดมะเร็ง/ดังกล่าวใน’หัวข้อ ชนิดมะเร็งลำไส้เล็ก’ ได้จากเว็บ haamor.com

มีผลข้างเคียงจากการรักษามะเร็งลำไส้เล็กอย่างไร?

ผลข้างเคียงจากการรักษาโรคมะเร็งลำไส้เล็กขึ้นกับวิธีรักษา เช่น

อนึ่ง ผลข้างเคียงจากการรักษาโรคมะเร็งทุกชนิด รวมทั้งโรคมะเร็งลำไส้เล็กจะสูงขึ้นเมื่อ

มะเร็งลำไส้เล็กรักษาหายไหม? รุนแรงไหม?

มะเร็งลำไส้เล็กมีการพยากรณ์โรค/ผลการรักษา ที่ปัจจัยสำคัญขึ้นกับ

 • ชนิดของมะเร็ง
 • ระยะโรค
 • และการผ่าตัดก้อนมะเร็งออกได้หมดหรือไม่
 • นอกจากนั้นยังขึ้นกับ สุขภาพโดยรวม และอายุ ของผู้ป่วย

และประกอบกับมะเร็งลำไส้เล็กเป็นโรคพบน้อยมาก จึงยังไม่มีภาพรวมของสถิติอัตรารอดห้าปีตามระยะโรค *การพยากรณ์โรคมะเร็งลำไส้เล็กจะต่างกันในผู้ป่วยแต่ละคน แพทย์ผู้รักษาผู้ป่วยเท่านั้นที่จะสามารถให้การพยากรณ์โรคผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม

ดังนั้น ในภาพรวม ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้เล็กจึงมีการพยากรณ์โรคในภาพรวมเป็นไปตามปัจจัยดังได้กล่าวแล้ว ดังนี้

อนึ่ง แนะนำอ่านรายละเอียดแยกเป็นแต่ละชนิดมะเร็ง/ดังกล่าวใน’หัวข้อ ชนิดมะเร็งลำไส้เล็ก’ ได้จากเว็บ haamor.com)

ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้เล็กได้ไหม?

ปัจจุบัน ยังไม่มีวิธีตรวจคัดกรองให้พบมะเร็งมะเร็งลำไส้เล็กตั้งแต่ยังไม่มีอาการ และยังไม่มีการศึกษาในเรื่องนี้อย่างจริงจัง เนื่องจากเป็นมะเร็งที่พบได้น้อยมาก

ป้องกันโรคมะเร็งลำไส้เล็กได้อย่างไร?

เนื่องจากยังไม่ทราบสาเหตุเกิดโรค ดังนั้นจึงยังไม่มีวิธีป้องกันมะเร็งลำไส้เล็กให้ได้ประสิทธิภาพ แต่การหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง(ที่กล่าวในหัวข้อ สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยงฯ)ที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ก็อาจช่วยลดโอกาสเกิดมะเร็งลำไส้เล็กลงได้บ้าง เช่น

ดูแลตนเองอย่างไร? ดูแลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้เล็กอย่างไร?พบแพทย์ก่อนนัดเมื่อไหร่?

การดูแลตนเอง/ดูแลผู้ป่วยมะเร็งทุกชนิด รวมถึงมะเร็งลำไส้เล็ก จะคล้ายกัน ปรับใช้ด้วยกันได้ ที่สำคัญ ได้แก่

นอกจากนั้น แนะนำอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง

บรรณานุกรม

 1. AJCC cancer staging manual, 8th edition
 2. Imsamran, W. et al. 2015. Cancer in Thailand vol Viii, 2010-2012, National Cancer Institute, Ministry of Public Health. Thailand
 3. Pan S., and Morrison H. World J Gastrointest Oncol. 2011; 3(3): 33–42
 4. Yamamoto M., et al. Case Rep Gastroenterol 2016;10:668–673
 5. https://www.cancer.org/cancer/small-intestine-cancer.html[2019,Jan26]
 6. https://www.cancer.gov/types/small-intestine/hp/small-intestine-treatment-pdq[2019,Jan26]
 7. https://en.wikipedia.org/wiki/Small_intestine_cancer[2019,Jan26]
 8. https://www.cancer.org/cancer/small-intestine-cancer/causes-risks-prevention/risk-factors.html[2019,Jan26]
 9. https://www.cancer.org/cancer/small-intestine-cancer/detection-diagnosis-staging/survival-rates.html [2019,Jan26]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน suksun Rchd r9r99r999
Frame Bottom