Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

มดลูก  รก  ระบบมะเร็งวิทยา  สูตินรีเวช  มะเร็งพบยาก 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด  มีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด 

บทนำ

มะเร็งรก หรือมะเร็งเนื้อรก หรือมะเร็งโคริโอคาร์ซิโนมา(Choriocarcinoma) เป็นมะเร็งที่ถือกำเนิดจากเนื้อเยื่อที่ทั้งหมดพบในรก คือ’ เนื้อเยื่อรก (Trophoblatic tissue หรือ Placental tissue)’ ที่จัดอยู่ในกลุ่มมะเร็งคาร์ซิโนมา และเกือบทั้งหมดจะเป็นมะเร็งที่เกิดในมดลูก แต่ส่วนน้อยมากๆพบเนื้อเยื่อรกในอวัยวะอื่นๆได้บ้างเป็นครั้งคราว เช่นใน รังไข่ อัณฑะ ปอด และโพรงหลังเยื่อบุช่องท้อง (Retroperitoneum) ซึ่งเมื่อมะเร็งนี้เกิดในเนื้อเยื่อ/อวัยวะอื่นๆ มักมีธรรมชาติของโรคต่างจากที่เกิดในมดลูก ดังนั้นในบทความนี้ จึงจะกล่าว ถึงเฉพาะ “มะเร็งรกที่เกิดในมดลูก” เท่านั้น และขอเรียกว่า “มะเร็งรก

มะเร็งรก พบได้น้อยมาก น้อยกว่า 1% ของมะเร็งในระบบสูตินรีเวชทั้งหมด โดยทั่วไป

มะเร็งรกเกิดจากอะไร? มีปัจจัยเสี่ยงไหม?

มะเร็งรก

สาเหตุการเกิดมะเร็งรกที่แน่ชัดยังไม่ทราบ แต่พบมีปัจจัยเสี่ยง คือ

 • สตรีอายุมากกว่า 40 ปี หรือ อายุน้อยกว่า 20 ปี
 • มีประวัติตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก
 • มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี
 • ขาดอาหาร
 • สูบบุหรี่
 • เชื้อชาติ: พบในคนเอเชียและอเมริกาใต้ สูงกว่าคนยุโรปและสหรัฐอเมริกา

มะเร็งรก มีอาการอย่างไร?

อาการของมะเร็งรก ไม่ใช่อาการเฉพาะ เป็นอาการที่พบได้ในโรคต่างๆทางสูตินรีเวช เช่น การติดเชื้อ ซึ่งอาการที่พบได้บ่อยที่สุด คือ มีเลือดออกทางช่องคลอดผิดปกติ ส่วนอาการอื่นๆที่พบได้ คือ

แพทย์วินิจฉัยมะเร็งรกได้อย่างไร?

แพทย์วินิจฉัยมะเร็งรกได้จาก

และเมื่อทราบว่าเป็นมะเร็งรก จะมีการตรวจสืบค้นเพิ่มเติมเพื่อหาระยะโรค เช่น

อะไรเป็นปัจจัยเสี่ยงความรุนแรงของโรค?

ปัจจัยต่อความรุนแรงของโรค หรือตัวบอกการพยากรณ์โรคที่รุนแรงได้แก่

มะเร็งรกมีกี่ระยะ?

มะเร็งรกแบ่งเป็น 4 ระยะเช่นเดียวกับมะเร็งทั่วไป นอกจากนั้นยังต้องนำปัจจัยต่อความรุนแรงของโรค(ดังกล่าวในหัวข้อ’ปัจจัยต่อความรุนแรงฯ’)มาร่วมจัดระยะโรคด้วย

ระยะโรคหลักทั้ง 4 ระยะ ได้แก่

อนึ่ง มะเร็งรก มักไม่ลุกลามเข้าต่อมน้ำเหลือง ดังนั้นในระยะโรคจึงมักไม่กล่าวถึงการลุก ลามเข้าต่อมน้ำเหลือง แต่ถ้ามีโรคลุกลามเข้าต่อมน้ำเหลือง มักจัดเป็นโรคระยะที่ 4

รักษามะเร็งรกอย่างไร?

การรักษามะเร็งรกขึ้นกับหลายปัจจัย ที่สำคัญคือ ระยะโรค, ปริมาณฮอร์โมน Beta hCG ที่ขึ้นสูงในเลือด, และการตอบสนองต่อยาเคมีบำบัด

ทั้งนี้การรักษาหลักในมะเร็งรก คือ ยาเคมีบำบัด เพราะเป็นมะเร็งที่โดยทั่วไปธรรมชาติของโรคตอบสนองดีต่อยาเคมีบำบัด ส่วนการผ่าตัด และ/หรือ รังสีรักษา จะพิจารณาผู้ป่วยเป็นรายๆไป และในส่วนของยารักษาตรงเป้า/ยารักษาแบบจำเพาะต่อเซลล์มะเร็ง ยังอยู่ในการศึกษาทางการแพทย์ ยังไม่มีการนำมาใช้ในทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน

ก. การรักษาด้วยยาเคมีบำบัด:

อนึ่ง ระยะเวลาในการรักษา หรือจำนวนครั้งของยาเคมีบำบัด จะขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์ โดยประเมินจาก ระยะโรค, ปัจจัยต่อความรุนแรงของโรค, และการตอบสนองของโรคต่อยาเคมีบำบัด

ข. การรักษาด้วยการผ่าตัดมดลูก: แพทย์จะพิจารณาจาก อายุผู้ป่วย, การมีบุตรเพียงพอแล้ว, การตอบสนองของโรคต่อยาเคมีบำบัด, การควบคุมเลือดออกจากมดลูกได้หรือไม่ (ด้วยยาเคมีบำบัด), และมีการติดเชื้อในมดลูกร่วมด้วยหรือไม่

ค. รังสีรักษา: จะพิจารณาให้การรักษา ในกรณีก้อนเนื้อมะเร็งลุกลามแพร่กระจายไปยังตำแหน่งที่ผ่าตัดไม่ได้ และก้อนเนื้อไม่ตอบสนองต่อยาเคมีบำบัด เช่น การแพร่กระจายมายังช่องคลอด หรือ อวัยวะเพศภายนอก (เช่น แคมเล็ก หรือ แคมใหญ่ เป็นต้น)

มีผลข้างเคียงจากการรักษาอย่างไร?

ผลข้างเคียงจากการรักษามะเร็งทุกชนิดที่รวมถึงมะเร็งรก ขึ้นกับวิธีรักษา ได้แก่

อนึ่ง ผลข้างเคียงจากการรักษาโรคมะเร็งทุกชนิด ที่รวมถึงมะเร็งรก จะสูงและรุนแรงขึ้นเมื่อ

มะเร็งรกมีการพยากรณ์โรคอย่างไร?

มะเร็งรก เป็นมะเร็งที่ตอบสนองต่อยาเคมีบำบัดได้ดีมาก ดังนั้นการพยากรณ์โรคจึงอยู่ในขั้นดีถึงดีมากถึงแม้ในระยะที่มีโรคแพร่กระจาย โดย

อนึ่ง:

 • อย่างไรก็ตาม หลังการรักษาหาย โรคอาจย้อนกลับคืนได้ ซึ่งถ้าจะมีการย้อนกลับเป็นอีก มักเกิดภายใน 6 เดือน ถึง 2 ปีหลังครบการรักษาครั้งแรก
 • ทั้งนี้โอกาสย้อนกลับเป็นซ้ำมักพบใน
  • ผู้ป่วยโรคระยะที่ 4
  • ผู้ป่วยที่มีปริมาณ Beta hCG ในเลือดสูงมากตั้งแต่แรกวินิจฉัย และ/หรือ
  • ผู้ป่วยที่ตอบสนองไม่ดีต่อยาเคมีบำบัด
 • มะเร็งรกที่เกิดนอกมดลูก การพยากรณ์โรคจะไม่ดี เพราะโรคมักดื้อต่อยาเคมีบำบัด

มีวิธีตรวจคัดกรองมะเร็งรกไหม?

ปัจจุบัน ยังไม่มีวิธีตรวจคัดกรองมะเร็งรก แต่ในผู้ป่วยที่มีครรภ์ไข่ปลาอุก ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของมะเร็งรก แพทย์จะนัดผู้ป่วยเป็นระยะๆต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปี เพื่อการตรวจเลือดดูค่า Beta hCG เพื่อการวินิจฉัยมะเร็งรกให้ได้ตั้งแต่ในระยะแรก ที่จะช่วยให้ได้รับผลการรักษาที่ดีมาก

ป้องกันมะเร็งรกอย่างไร?

การป้องกันมะเร็งรก คือ การหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆดังได้กล่าวแล้วใน’หัวข้อ สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยงฯ’

ดูแลตนเองอย่างไร? ดูแลผู้ป่วยมะเร็งรกอย่างไร?ควรพบแพทย์ก่อนนัดเมื่อไหร่?

การดูแลตนเองเมื่อป่วยเป็นโรคมะเร็งและการดูแลผู้ป่วยมะเร็งทุกชนิดที่รวมถึงมะเร็งรก จะคล้ายกัน ปรับใช้ด้วยกันได้ ที่สำคัญคือ

นอกจากนี้ แนะนำอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บ haamor.com ในบทความเรื่อง

บรรณานุกรม

 1. DeVita, V., Hellman, S., and Rosenberg, S. (2005). Cancer: principles& practice of oncology (7th edition). New York: Lippincott Williams & Wilkins.
 2. https://www.cancer.org/cancer/gestational-trophoblastic-disease/detection-diagnosis-staging/staging.html [2019,Jan12]
 3. http://en.wikipedia.org/wiki/Choriocarcinoma [2019,Jan12]
 4. https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/gestational-trophoblastic-disease-gtd/persistent-trophoblastic-disease-ptd-choriocarcinoma/survival [2019,Jan12]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน tee2532 natt500
Frame Bottom