Frame Top
User

เรื่องเฉพาะสตรี...มะเร็งปากมดลูก ตอนที่ 9

โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี
9 ตุลาคม 2013

การพยากรณ์โรค เป็นอย่างไร?

ผลการรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกในปัจจุบัน ได้ผลดีขึ้นกว่าในสมัยก่อนมาก โดยเฉพาะในความผิดปกติระยะก่อนมะเร็งและระยะที่ 1 กล่าวคือ

 1. ระยะที่ 0 (ความผิดปกติในระยะก่อนมะเร็งหรือระยะก่อนลุกลาม) รักษาได้ผลดีเกือบร้อยละ 100
 2. ระยะที่ 1 มีอัตราการอยู่รอด 5 ปี 80-95%
 3. ระยะที่ 2 มีอัตราการอยู่รอด 5 ปี 60-705
 4. ระยะที่ 3 มีอัตราการอยู่รอด 5 ปี 40-50%
 5. ระยะที่ 4 มีอัตราการอยู่รอด 5 ปี 10-20%

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพยากรณ์โรคและทางเลือกในการรักษา มีอะไรบ้าง?

การพยากรณ์โรค (โอกาสในการหายจากโรค) นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆต่อไปนี้

 1. ระยะของโรคมะเร็ง (เช่นว่า มะเร็งได้ลุกลามเข้าไปในเนื้อของปากมดลูกเพียงบางส่วน ทั้งหมด หรือลุกลามกระจายไปยังต่อมน้ำเหลือง หรือส่วนต่างๆของร่างกายหรือยัง)
 2. ชนิด (ผลทางพยาธิวิทยา) ของเซลล์มะเร้ง
 3. ขนาดของก้อนมะเร็ง

ทั้งนี้ทางเลือกในการรักษา นั้นขึ้นก็อยู่กับปัจจัยต่างๆต่อไปนี้

 1. ระยะของโรค
 2. ขนาดของก้อนมะเร็ง
 3. ความต้องการในการมีบุตร
 4. อายุของผู้ป่วย

อนึ่ง การรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกที่พบในระหว่างการตั้งครรภ์นั้น นอกจากจะขึ้นอยู่กับระยะชองโรคแล้ว ก็ยังขึ้นอยู่กับอายุครรภ์อีกด้วย สำหรับโรคมะเร็งปากมดลูกที่พบว่ายังเป็นระยะเริ่มแรกอยู่ หรือมาพบในช่วงไตรมาสสุดท้ายของการตั้งครรภ์แล้วนั้นอาจชะลอการรักษาไว้ก่อนได้ จนกระทั่งหลังคลอด

แหล่งข้อมูล:

 1. ตำรานรีเวชวิทยา ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. ตำรานรีเวชวิทยา ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 3. http://www.cancer.gov/ access date 1st October, 2004.
Blog
User เรื่องเฉพาะสตรี...มะเร็งปากมดลูก ตอนที่ 7 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 5 คน Punnatath117 BANGVIOZ KiYoSHi tr05370 Chollasit
Frame Bottom