Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ดวงตา  ลูกตา  ระบบมะเร็งวิทยา  ระบบตา  Ophthalmology 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ตามัว  ปวดตา  ตาเห็นภาพไม่ชัด  ตาโปน 

บทนำ

โรคมะเร็งของดวงตา หรือมะเร็งตา หรือ มะเร็งลูกตา (Malignant eye tumors) เป็นโรคที่พบได้น้อยมากๆ บางการศึกษาระบุว่าพบได้ประมาณ 5 - 6 รายต่อประชากร 1 ล้านคนต่อปี โดยพบได้กระจัดกระจายในทุกวัยตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผู้สูงอายุ ผู้หญิงและผู้ชายมีโอกาสเกิดโรคได้ใกล้เคียงกัน

โรคมะเร็งของดวงตาพบเกิดได้ทั้งดวงตาเพียงข้างเดียว ซึ่งพบได้บ่อยกว่า แต่พบเกิดทั้งสองข้างพร้อมๆกันหรือตามกันมาได้ ทั้งนี้ด้านซ้ายและด้านขวามีโอกาสเกิดได้เท่าๆกัน

ในสหรัฐอเมริกาช่วงปี พ.ศ. 2550 - 2554 พบโรคมะเร็งของดวงตาในทุกเพศและทุกวัย ได้ 0.09 - 3.3 รายต่อประชากร 1 แสนคน โดยโอกาสพบโรคจะสูงขึ้นตามอายุ ส่วนในประเทศไทยช่วง พ.ศ. 2544 - 2546 พบโรคนี้ในผู้หญิง 0.2 รายต่อประชากรหญิง 100,000 รายต่อปี และในผู้ชาย 0.3 รายต่อประชากรชาย 100,000 รายต่อปี

โรคมะเร็งของดวงตามีกี่ชนิด?

มะเร็งของดวงตา

โรคมะเร็งของดวงตามีได้หลากหลายชนิด ขึ้นกับว่าเกิดโรคมะเร็งกับเนื้อเยื่อชนิดใดของดวงตา

อนึ่ง โรคมะเร็งที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดเป็นโรคมะเร็งที่เกิดกับเนื้อเยื่อต่างๆของดวงตาเอง (ทั้งในเบ้าตาและในลูกตา) ซึ่งเรียกว่า โรคมะเร็งชนิดปฐมภูมิ (Primary malignant eye tumor) แต่โรคมะเร็งของอวัยวะต่างๆก็สามารถแพร่กระจายตากระแสโลหิตมาสู่ลูกตาได้ ถึงแม้จะพบได้น้อยมากๆซึ่งเรียกว่า โรคมะเร็งทุติยภูมิ (Secondary malignant eye tumor หรือ Metastatic eye tumor) โดยโรคมะเร็งที่พบมีการแพร่กระจายมายังลูกตาได้สูง คือ โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็งเต้านม และโรคมะเร็งของระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร และโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่)

โรคมะเร็งของดวงตาเกิดจากอะไร? มีปัจจัยเสี่ยงไหม?

โรคมะเร็งตาในเด็กเล็กมักมีปัจจัยเสี่ยงจากพันธุกรรมผิดปกติ แต่โรคมะเร็งของดวงตาในผู้ใหญ่ยังไม่ทราบสาเหตุ นอกจากนั้น ยังไม่ทราบปัจจัยเสี่ยงด้วย เพราะดังกล่าวแล้วว่าเป็นโรคที่พบได้ประปรายน้อยมากๆ การศึกษาต่างๆจึงมักมีข้อจำกัด

โรคมะเร็งของดวงตามีอาการอย่างไร?

อาการของโรคมะเร็งของดวงตาที่พบบ่อยคือ

แพทย์วินิจฉัยโรคมะเร็งของดวงตาได้อย่างไร?

แพทย์วินิจฉัยโรคมะเร็งของดวงตาได้จาก ประวัติอาการ ประวัติเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งต่างๆ การตรวจร่างกาย การตรวจดวงตา การส่องกล้องตรวจภายในดวงตา และการถ่ายภาพดวงตาด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ คลื่นแม่เหล็กเอมอาร์ไอ (MRI) แต่การวินิจฉัยโรคที่แน่นอนคือ การตัดชิ้นเนื้อจากก้อนเนื้อเพื่อการตรวจทางพยาธิวิทยา

นอกจากนั้นคือการตรวจต่างๆเพิ่มเติมเพื่อประเมินระยะโรคและประเมินสุขภาพผู้ป่วย เช่น การตรวจเลือด ดูการทำงานของไขกระดูก (การตรวจซีบีซี/CBC) ดูโรคเบาหวาน ดูการทำงานของตับและไต และการถ่ายภาพเอกซเรย์ปอด ดูโรคของหัวใจ ปอด และดูการแพร่กระจายของโรคสู่ปอด

โรคมะเร็งของดวงตามีกี่ระยะ?

การจัดระยะของโรคมะเร็งของดวงตาขึ้นกับชนิดของมะเร็ง เช่น การจัดระยะในโรคมะเร็งตาในเด็ก แต่โดยทั่วไป มักจัดระยะโดยแบ่งเป็น 4 ระยะหรือ 4 กลุ่ม คือ

โรคมะเร็งของดวงตารักษาอย่างไร?

แนวทางการรักษาโรคมะเร็งของดวงตาจะขึ้นอยู่กับการมองเห็นของผู้ป่วยเป็นสำคัญที่ สุด รองลงมาคือ เป็นโรคเกิดกับตาเพียงข้างเดียวหรือทั้งสองด้าน ชนิดของเซลล์มะเร็ง และการมีโรคลุกลามเข้าต่อมน้ำเหลือง หรือแพร่กระจายไปอวัยวะอื่นแล้ว ซึ่งแพทย์มักพิจารณาแนวทางการรักษาผู้ป่วยเป็นรายๆไป ซึ่งวิธีรักษาคือ การรักษาหลักทั้ง 3 วิธี ได้แก่ การผ่าตัด รังสีรักษา และยาเคมีบำบัด ส่วนยารักษาตรงเป้ายังอยู่ในขั้นตอนการศึกษา

มีผลข้างเคียงจากการรักษาโรคมะเร็งของดวงตาอย่างไร?

ผลข้างเคียงสำคัญจากการรักษาโรคมะเร็งของดวงตา คือ ตาบอด ซึ่งมักเป็นผลข้างเคียงจากการผ่าตัดและจากการฉายรังสีรักษา ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ปฏิเสธการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน จะยอมรักษาต่อเมื่อโรคลุกลามจนตาบอดไปแล้ว

นอกจากนั้น ผลข้างเคียงอื่นๆจะเช่นเดียวกับในการรักษาโรคมะเร็งของอวัยวะอื่นๆด้วยการผ่าตัด รังสีรักษา และยาเคมีบำบัด กล่าวคือ

โรคมะเร็งของดวงตารุนแรงไหม?

โรคมะเร็งของดวงตามีความรุนแรงปานกลาง เป็นโรคที่รักษาได้หาย เมื่อเป็นการรักษาโรคในระยะเริ่มแรก แต่เนื่องจากเป็นโรคที่เกิดกับดวงตาทีเป็นอวัยวะในการมองเห็น โรคมะเร็งดวงตาจึงเป็นโรครุนแรง เพราะอาจเป็นสาเหตุให้สูญเสียการมองเห็น/ตาบอดได้

และดังกล่าวแล้วว่า โรคมะเร็งของดวงตาเป็นโรคพบได้เพียงประปราย ดังนั้นจึงไม่มีสถิติที่ชัดเจนในอัตรารอดที่ 5 ปีภายหลังการรักษา แพทย์จะพูดคุยกับผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วยเป็นคนๆไป

มีวิธีตรวจคัดกรองโรคมะเร็งของดวงตาไหม? ควรพบแพทย์เมื่อไร?

ปัจจุบันยังไม่มีวิธีตรวจคัดกรองโรคมะเร็งของดวงตาให้พบโรคตั้งแต่ยังไม่มีอาการ ดังนั้นที่ดีที่สุดในขณะนี้คือ เมื่อพบมีความผิดปกติดังกล่าวแล้วในหัวข้ออาการ ควรรีบพบแพทย์/จักษุแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาแต่เนิ่นๆ

ป้องกันโรคมะเร็งของดวงตาอย่างไร?

เนื่องจากเป็นโรคมะเร็งที่ไม่ทราบทั้งสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งของดวงตา จึงเป็นโรคที่ยังไม่มีการป้องกัน

ดูแลตนเองอย่างไร? ดูแลผู้ป่วยมะเร็งอย่างไร?

การดูแลตนเองเมื่อป่วยเป็นโรคมะเร็งและการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง อ่านเพิ่มเติมในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง การดูแลตนเองเมื่อป่วยเป็นโรคมะเร็งและการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง และเรื่อง การดูแลตนเอง การดูแลผู้ป่วยเคมีบำบัด

บรรณานุกรม

1. Khuhaprema, T. et al. (2010). Cancer in Thailand. Volume. V, 2001-2003. Thai National Cancer Institute.


4. http://seer.cancer.gov/faststats/selections.php?#Output [2014,Sept 6]. 2. Halperin,E., Wazer, D., Perez,C., and Brady,L. (2013). Principle and practice of radiation oncology.(6th ed). Walter KLUWER/Lippincott Williams & Wilkins. Philadelphia 3. Perez,C., Brady, L., Halperin, E., and Schmidt-Ullrich, R. (2004). Principles and practice of radiation oncology. (4th edition). New York: Lippincott Williams & Wilkins.

Updated 2014, Sept 6


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน JP_yammy
Frame Bottom