Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ทั้งตัว  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ติดเชื้อ 

บทนำ

ยามอกซิฟลอกซาซิน (Moxifloxacin) จัดเป็นยาปฏิชีวนะประเภท Fluoroquinolone รุ่นที่ 4 บริษัทไบเออร์ (Bayer) เป็นผู้พัฒนายาชนิดนี้และได้จดสิทธิบัตรตั้งแต่ ปี ค.ศ.1991 - 2009 (พ.ศ. 2534 - 2552)

ยามอกซิฟลอกซาซินถูกวางจำหน่ายในหลายประเทศภายใต้ชื่อการค้าว่า Avelox, Avalox และ Avelon รูปแบบผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะถูกพัฒนาเป็นยาฉีด ยาชนิดรับประทาน แต่จะมีบ้างที่มีผู้ผลิตนำมอกซิฟลอกซาซินมาผลิตเป็นยาหยอดตาโดยใช้ชื่อการค้าว่า Vigamox และ Moseza เป็นต้น

ยามอกซิฟลอกซาซินเป็นยาที่ออกฤทธิ์กว้าง (Broad spectrum) สามารถใช้ต่อต้านแบค ทีเรียได้หลายชนิดเช่น E.coli, Proteus species, Klebsiella species, Mycoplasma, Haemophi lus influenza, Chlamyolia, Legionella, Streptococcus pneumonia และ Anaerobic bacteria

ยามอกซิฟลอกซาซินยังมีข้อดีเหนือกว่ายาปฏิชีวนะ Levofloxacin และ Ciprofloxacin ด้วยสามารถต่อต้านแบคทีเรียแกรมลบ อาจรวมถึงแกรมบวกบางชนิด ตลอดจนกลุ่มแบคทีเรียชนิดที่ไม่ต้องการออกซิเจน (Anaerobes) จากคุณสมบัติดังกล่าวทางคลินิกจึงนำยามอกซิฟลอกซาซินมารักษาอาการติดเชื้อต่างๆเช่น ไซนัสอักเสบ ปอดบวม หลอดลมอักเสบชนิดเรื้อ รัง การติดเชื้อตาผิวหนัง การติดเชื้อภายในช่องท้อง การติดเชื้อที่เยื่อหุ้มหัวใจ (เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ) หรือที่เยื่อหุ้มสมอง ( เยื่อหุ้มสมองอักเสบ) รวมถึงนำไปรักษาวัณโรคอีกด้วย

นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาการกระจายตัวของยามอกซิฟลอกซาซินภายในร่างกายของมนุษย์พบว่า การดูดซึมของยาจากระบบทางเดินอาหารมีประมาณ 86 - 92% เมื่อเข้าสู่กระแสเลือด ตัวยาจะเข้าจับกับพลาสมาโปรตีนประมาณ 30 - 50% โดยร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 12 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำเพื่อกำจัดปริมาณยา 50% ออกจากกระแสเลือดโดยผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะและอุจจาระ

คณะกรรมการอาหารและยาของไทยได้ระบุให้ยานี้อยู่ในหมวดยาอันตราย สามารถพบเห็น การใช้ทั้งในสถานพยาบาลและมีจำหน่ายตามร้านขายยาใหญ่ๆโดยทั่วไป

ยามอกซิฟลอกซาซินมีข้อห้ามใช้และข้อควรระวังมากมาย เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย การใช้ยานี้ควรต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์เท่านั้น

มอกซิฟลอกซาซินมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

มอกซิฟลอกซาซิน

ยามอกซิฟลอกซาซินมีสรรพคุณดังนี้เช่น

มอกซิฟลอกซาซินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยามอกซิฟลอกซาซินคือ ตัวยาจะยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ของแบคทีเรียที่มีชื่อว่า Topoisomerase II และ Topoisomerase IV มีผลให้แบคทีเรียไม่สามารถจำลองและซ่อมแซมสารพันธุกรรมของตัวเอง จึงเกิดการชะลอการเจริญเติบโตและตายลงในที่สุด

มอกซิฟลอกซาซินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยามอกซิฟลอกซาซินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้เช่น

มอกซิฟลอกซาซินมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยามอกซิฟลอกซาซินมีขนาดรับประทานดังนี้เช่น

 1. ผู้ใหญ่: รับประทาน 400 มิลลิกรัมวันละครั้ง สำหรับระยะเวลาของการรับประทานจะขึ้นกับชนิดของโรคเช่น
 • เด็ก: ยังไม่มีการแนะนำที่ชัดเจนในการใช้ยานี้ในเด็ก ดังนั้นการใช้ยานี้ในเด็กจึงอยู่ ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา
 • *อนึ่งสามารถรับประทานยานี้ก่อนหรือพร้อมอาหารก็ได้

  *****หมายเหตุ:

  • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

  เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

  เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยามอกซิฟลอกซาซิน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

  หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

  หากลืมรับประทานยามอกซิฟลอกซาซิน สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้ เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

  มอกซิฟลอกซาซินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

  ยามอกซิฟลอกซาซินอาจก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) ดังนี้เช่น รู้สึกระ คายเคืองในระบบทางเดินอาหาร ผู้ป่วยบางรายอาจพบอาการแพ้ยา หัวใจเต้นเร็ว ตับอักเสบและตับทำงานผิดปกติ เกิดภาวะรบกวนระบบการทำงานของเลือด ข้ออักเสบ เส้นเอ็นอักเสบ อาจติดเชื้อราแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น ช่องคลอดอักเสบ ปวดท้อง ปวดศีรษะ ผิวแพ้แสงแดดได้ง่าย มีพยาธิสภาพที่ปลายเส้นประสาท

  สำหรับผู้ที่ได้รับยานี้เกินขนาดเช่น รับประทานผิดปริมาณ แพทย์สามารถใช้วิธีล้างท้อง ร่วมกับการใช้ยาถ่านกัมมันต์ ทั้งนี้จะเป็นไปตามหลักหัตถการทางการแพทย์

  มีข้อควรระวังการใช้มอกซิฟลอกซาซินอย่างไร?

  มีข้อควรระวังการใช้ยามอกซิฟลอกซาซินดังนี้เช่น

  ***** อนึ่ง: ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยามอกซิฟลอกซาซินด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิดควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

  มอกซิฟลอกซาซินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

  ยามอกซิฟลอกซาซินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้เช่น

  ควรเก็บรักษามอกซิฟลอกซาซินอย่างไร?

  ควรเก็บยามอกซิฟลอกซาซินภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (Celsius) ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง แดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

  มอกซิฟลอกซาซินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

  ยามอกซิฟลอกซาซินที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิต/ตัว แทนจำหน่ายเช่น

  ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
  Avelox (เอวีลอกซ์) Bayer HealthCare Pharma
  Vigadexa (ไวกาเดกซา) Alcon
  Vigamox (ไวกามอกซ์) Alcon

  บรรณานุกรม

  1. http://en.wikipedia.org/wiki/Moxifloxacin[2015,May30]
  2. http://www.mims.com/USA/drug/info/moxifloxacin/?type=full&mtype=generic#Dosage[2015,May30]
  3. http://www.drugs.com/drug-interactions/moxifloxacin-index.html?filter=3&generic_only=[2015,May30]
  4. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Avelox/?type=BRIEF[2015,May30]


  สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Pong_96
  Frame Bottom