Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

เต้านม  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

มะเร็งเต้านม  

บทนำ

มะเร็งเต้านมเกิดจากเนื้อเยื่อเต้านมมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์มะเร็งซึ่งมีได้หลายชนิด บางชนิดต้องอาศัยฮอร์โมนเพศหญิงหรือเอสโตรเจนในการเจริญเติบโตเรียกว่า Estrogen Receptor Positive (ER+) โดยมะเร็งชนิดนี้สามารถรักษาได้ด้วยยาต้านฮอร์โมนเอสโตรเจน อาทิ ยาทามอกซิเฟน (Tamoxifen) หรือยายับยั้งเอนไซม์อโรมาเทส (Aromatase inhibitors) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนฮอร์โมนแอนโดรเจน (Androgen) ที่ร่างกายผลิตขึ้นเป็นฮอร์ โมนเอสโตรเจน (Estrogen) เช่น ยาแอนแอสโทรโซล (Anastrozole) หรือ ยาเอ็กซ์เซอร์เมส เทน (Exemestane) เป็นต้น ซึ่งสามารถใช้ในผู้หญิงในวัยหมดระดู/วัยหมดประจำเดือนแล้วเท่า นั้น

ยาฟูลเวสแทรนต์ (Fulvestrant) เป็นยารักษามะเร็งเต้านมในสตรีวัยหมดประจำเดือนในโรคระยะลุกลามหรือในระยะแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งชนิดที่มีตัวรับเอสโตรเจนหรือที่ต้องอา ศัยฮอร์โมนเอสโตรเจนในการเจริญเติบโต (Estrogen Receptor Positive; ER+) โดยใช้ในผู้ ป่วยที่มีอาการกำเริบหลังจากใช้ยาต้านฮอร์โมนเอสโตรเจนในการรักษา (อ่านเพิ่มเติมในหัวข้อ สรรพคุณ)

ปัจจุบันยาฟูลเวสแทรนต์มีการจัดจำหน่ายเป็นรูปแบบเภสัชภัณฑ์ยาฉีดเข้ากล้ามเนื้อ จัด เป็นยาควบคุมพิเศษในประเทศไทย กล่าวคือแพทย์เป็นผู้สั่งใช้ยานี้เท่านั้น

ยาฟูลเวสแทรนต์มีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ฟูลเวสแทรนต์

ยาฟูลเวสแทรนต์มีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาโรคมะเร็งเต้านมชนิดที่มีตัวรับของเอสโตรเจน (Estrogen Receptor Positive; ER+)/มะเร็งเต้านมที่ต้องอาศัยฮอร์โมนเอสโตรเจนในการเจริญเติบโตในโรคระยะลุกลามเฉพาะที่ (Locally advanced state) หรือระยะแพร่กระจาย (Metastasis) ในผู้ป่วยสตรีวัยหมดประจำเดือนที่มีอาการทรุดลงระหว่างการใช้ยาต้านฮอร์โมนเอสโตรเจนอาทิ ยาทามอกซิเฟน (Tamoxifen) หรือยาราโลซิฟีน (Raloxifene) เป็นต้น หรือในผู้ป่วยที่มีอาการกำเริบระหว่างการใช้หรือภายหลังการใช้ยาเสริมยาต้านฮอร์โมนเอสโตรเจนอาทิ ยาในกลุ่มยับยั้งเอนไซม์อโรมาเทส (Aromatase Inhibitors) เช่น ยาแอนแอสโทรโซล (Anas trozole), ยาเอ็กซ์เซอร์เมสเทน (Exemestane) เป็นต้น เหตุที่ยานี้สามารถใช้ได้ในเฉพาะสตรีหลังหมดระดู/วัยหมดประจำเดือนเนื่องจากในช่วงที่สตรียังมีระดู รังไข่จะเป็นอวัยวะหลักในการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจน หากรับประทานยานี้ อาจ ทำให้เกิดวงจรสะท้อนกลับเชิงบวก (Positive feedback) ทำให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนมากขึ้นเพื่อมาทดแทนฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ไม่สามารถจับกับตัวรับเอสโตรเจนได้เนื่องจากถูกยาฟูลเวสแทรนต์จับไว้บางส่วน ในขณะที่สตรีวัยหลังหมดประจำเดือนการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนจะเกิดขึ้นตามบริเวณเนื้อเยื่อส่วนปลาย (เช่น เนื้อเยื่อเกี่ยวพันของแขน ขา ลำตัว) และส่วนมากจะออกฤทธิ์เฉพาะที่ (เต้านม) เท่านั้น การรับประทานยาฟูลเวสแทรน์จึงไม่ส่งผลโดยรวมต่อร่าง กายในการเพิ่มปริมาณฮอร์โมนเอสโตรเจน

ยาฟูลเวสแทรนต์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาฟูลเวสแทรนต์มีกลไกการออกฤทธิ์โดยตัวยาจะจับกับตัวรับของเอสโตรเจนแบบแข่ง ขัน (Competitive estrogen receptor) โดยป้องกันการกระตุ้น ”ตัวรับเอสโตรเจนจากฮอร์ โมนเอสโตรเจน (Antagonist, ตัวต้าน) ทำให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนไม่สามารถจับกับตัวรับได้ ส่งผลให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนไม่สามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้

นอกจากนี้ ยาฟูลเวสแทรนต์ยังมีความสามารถในการลดปริมาณตัวรับเอสโตรเจนแบบจำ เพาะ (Selective Estrogen Receptor Down-regulator; SERD) กล่าวคือ เมื่อยฟูลเวสแทรนต์ เข้าจับกับตัวรับฮอร์โมนเอสโตรเจน จะได้สารประกอบที่ไม่มีความคงตัว นำไปสู่การสลายหรือทำ ลายตัวรับเอสโตรเจนในร่างกาย เมื่อตัวรับเอสโตรเจนมีจำนวนน้อยลง ความสามารถของฮอร์โมน เอสโตรเจนในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของเนื้องอกหรือมะเร็งจึงลดลงตามไปด้วย

ยาฟูลเวสแทรนต์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาฟูลเวสแทรนต์ที่จัดจำหน่ายในประเทศไทยเป็นรูปแบบเภสัชภัณฑ์ยาเป็นยาฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ขนาดความแรง 250 มิลลิกรัมต่อ 5 มิลลิลิตร

ยาฟูลเวสแทรนต์มีขนาดรับประทานหรือวิธีใช้ยาอย่างไร?

ยาฟูลเวสแทรนต์มีขนาดยาแนะนำสำหรับสตรีรวมถึงสตรีผู้สูงอายุ เมื่อเริ่มการรักษาแพทย์ อาจบริหาร/ใช้ยา 500 มิลลิกรัมในวันที่ 1, 15 และ 29 หลังจากนั้นจึงบริหารยา 500 มิลลิกรัม เดือนละ 1 ครั้ง

*****หมายเหตุ:

  • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ผู้รักษาได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาฟูลเวสแทรนต์ ควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากไม่ได้รับยาฟูลเวสแทรนต์ตามวันนัด ให้ติดต่อแพทย์/โรงพยาบาลผู้ทำการรักษาโดย เร็วที่สุด

ยาฟูลเวสแทรนต์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาฟูลเวสแทรนต์อาจก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการไม่พึงประสงค์) บาง ประการเช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ อาการด้านการขับถ่ายเช่น ท้องผูกหรือท้องเสีย ปวดท้อง ไม่อยากรับประทานอาหาร เจ็บคอ เหนื่อยล้า รวมถึงอาการปวดตากระดูกและข้อ อาจมีอาการชาหรือรู้สึกปวดแปลบคล้ายโดนไฟฟ้าดูด หากอาการเหล่านี้เกิดขึ้นและมีแนวโน้มว่าอา การแย่ลงหรือไม่ทุเลา ให้รีบแจ้งให้แพทย์ทราบ/ไปโรงพยาบาลก่อนนัด

หากรับประทานยานี้แล้วเกิดอาการแพ้ยาเช่น มีผื่นคัน อาการบวมของริมฝีปาก เปลือกตา /หนังตา ใบหน้า หรือหายใจไม่สะดวก/หายใจลำบาก ให้รีบพบแพทย์/ไปโรงพยาบาลโดยทันที /ฉุกเฉิน

มีข้อควรระวังการใช้ยาฟูลเวสแทรนต์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาฟูลเวสแทรนต์เช่น

***** อนึ่ง:

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาฟูลเวสแทรนต์ด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิดควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาฟูลเวสแทรนต์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

จากการศึกษาในปัจจุบัน ยังไม่มีรายงานปฏิกิริยาระหว่างยาฟูลเวสแทรนต์กับยาตัวอื่นๆ อย่างไรก็ดี หากมีการใช้ยาอื่นร่วมกับยานี้ควรแจ้งให้แพทย์ผู้ทำการรักษาและ/หรือเภสัชกรทราบ

ควรเก็บรักษายาฟูลเวสแทรนต์อย่างไร?

ควรเก็บรักษายาฟูลเวสแทรนต์ดังนี้

  • เก็บยานี้ในตู้เย็นอุณหภูมิระหว่าง 2 - 8 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น
  • เก็บยานี้ในบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิมจากผู้ผลิต
  • เก็บยานี้ให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ยาฟูลเวสแทรนต์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาฟูลเวสแทรนต์ที่มีการจัดจำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าและผู้ผลิตดังต่อไปนี้

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
ฟาสโลเด็กซ์ (Faslodex) บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด

บรรณานุกรม

  1. American Pharmacists Association. Fulvestrant, Drug Information Handbook with International Trade Names. 23;2014:945.
  2. เว็บไซต์คณะกรรมการอาหารและยา ส่วนสืบค้นผลิตภัณฑ์ข้อมูลยา http://wwwapp1.fda.moph.go.th/consumer/conframe.asp [2015,June27]
  3. Highlights of Prescribing Information. FASLODEX. http://www1.astrazeneca-us.com/pi/faslodex.pdf [2015,June27]
  4. Angela Mae Obermiller, Mehmet Sitki Copur. The Longstanding Quest for a Better Endocrine Therapy Continues High-Dose Fulvestrant: Have We Found Its Effective Dose, Combination, Setting, or Sequence?


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน Warakron Anyada kkodchaporn
Frame Bottom