Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ย้ำคิดย้ำทำ 

บทนำ

ยาฟลูวอกซามีน (Fluvoxamine) เป็นยาที่อยู่ในกลุ่ม Selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) มียาชื่อการค้าในต่างประเทศเช่น ยา Fevarin, Floxyfral, Luvox เริ่มแรกถูกนำมาใช้รักษาอาการย้ำคิดย้ำทำ จากนั้นจึงนำมาใช้บำบัดอาการโรคซึมเศร้า อาการวิตกกังวล และโรคเครียด ยาฟลูวอกซามีนเป็นยาอีกหนึ่งรายการที่สามารถกระตุ้นความรู้สึกอยากทำร้ายตนเองหรือ อยากฆ่าตัวตายในกลุ่มผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่น ดังนั้นขณะที่ผู้ป่วยอายุน้อยได้รับยานี้ผู้ปกครองและคนในครอบครัวจะต้องให้การดูแลอย่างใกล้ชิด

ยาฟลูวอกซามีนจะออกฤทธิ์ในบริเวณสมองของผู้ป่วยโดยทำให้สมดุลของสารสื่อประสาทที่มีชื่อเรียกว่า เซโรโทนิน (Serotonin) มีระดับที่เหมาะสมและช่วยทำให้อาการของผู้ป่วยดีขึ้น

การใช้ยาฟลูวอกซามีนกับผู้ป่วยนั้นมักจะเริ่มให้รับประทานในขนาดต่ำๆก่อนอาทิ ผู้ใหญ่เริ่มรับประทาน 50 มิลลิกรัมวันละครั้งก่อนนอน ขณะที่ผู้ป่วยเด็กในช่วงอายุ 8 - 11 ปีให้เริ่มรับประทาน 25 มิลลิกรัมวันละครั้งก่อนนอน จากนั้นแพทย์จะค่อยๆปรับขนาดรับประทานเพิ่มขึ้นจนได้ขนาดรับประทานที่เหมาะสมกับอาการ แต่ไม่เกินขนาดสูงสุดที่ผู้ป่วยสามารถรับประทานได้ สำหรับผู้ป่วยกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยด้วยโรคตับ แพทย์จะทำการปรับขนาดการใช้ยาให้เหมาะสมโดยต้องดูความ สามารถการกำจัดยาฟลูวอกซามีนออกจากร่างกายของผู้ป่วยมาประกอบกัน หรือการใช้ยานี้กับสตรีตั้งครรภ์ในช่วงไตรมาสสุดท้ายพบว่า ยาฟลูวอกซามีนสามารถทำให้เกิดภาวะความดันเลือดในปอดของทารกสูงขึ้น กรณีเช่นนี้หากมีความจำเป็นจริงๆที่ต้องใช้ฟลูวอกซามีนกับสตรีตั้งครรภ์ควรต้องทำในสถานพยาบาลและมีแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดเท่านั้น

โดยมุมมองของแพทย์การจะใช้ยาฟลูวอกซามีนได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานเพียงใดนั้นต้องพิจารณาถึงการตอบสนองต่อการรักษาของผู้ป่วยว่ามีอาการดีขึ้นหรือผู้ป่วยมีอาการข้างเคียง (ผลข้าง เคียง) ขณะใช้ยานี้ในขนาดที่เหมาะสมแล้วหรือไม่ หากอาการผู้ป่วยไม่ดีขึ้นหรือกลับแย่ลงไปกว่าเดิม แพทย์อาจพิจารณาให้หยุดใช้ยานี้และปรับแนวทางการรักษากันใหม่

สำหรับประเทศไทยโดยคณะกรรมการอาหารและยาได้ระบุให้ยาฟลูวอกซามีนอยู่ในหมวดยาอันตราย ขนาดการใช้ยาจะต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น ผู้ป่วยไม่ควรปรับขนาดการใช้ยานี้ด้วยตนเอง ญาติควรดูแลการใช้ยาของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดพร้อมกับเฝ้าสังเกตการพัฒนาของอาการโรคและสื่อสารให้แพทย์ทราบทุกครั้งที่พาผู้ป่วยมาพบแพทย์ตามนัดหมาย

ฟลูวอกซามีนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ฟลูวอกซามีน

ยาฟลูวอกซามีนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น

 • บำบัดอาการย้ำคิดย้ำทำ
 • บำบัดอาการซึมเศร้า

ฟลูวอกซามีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาฟลูวอกซามีนคือ ตัวยาจะยับยั้งการดูดกลับของสารสื่อประสาทที่มีชื่อว่า เซโรโทนิน (Serotonin) ของปลายประสาทในสมองส่งผลให้เกิดสมดุลของเซโรโทนินที่เหมาะสม ด้วยกลไกดังกล่าวทำให้เกิดฤทธิ์ของการรักษาตามสรรพคุณ

ฟลูวอกซามีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาฟลูวอกซามีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาเม็ดชนิดรับประทาน ขนาด 25, 50, 100 และ 150 มิลลิกรัม/เม็ด

ฟลูวอกซามีนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ขอยกตัวอย่างขนาดรับประทานของยาฟลูวอกซามีนเฉพาะสำหรับอาการย้ำคิดย้ำทำดังนี้เช่น

 • ผู้ใหญ่: เริ่มต้นรับประทาน 50 มิลลิกรัมวันละครั้งก่อนนอน แพทย์อาจเพิ่มขนาดรับประทานครั้งละ 50 มิลลิกรัมในระยะเวลา 4 - 7 วันถัดมา ขนาดรับประทานที่ใช้คงระดับของการรักษาอยู่ที่ 100 - 300 มิลลิกรัม/วัน ขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 300 มิลลิกรัม/วัน
 • เด็กอายุ 12 - 17 ปี: เริ่มต้นรับประทาน 25 มิลลิกรัมวันละครั้งก่อนนอน ขนาดรับประทานที่ใช้คงระดับการรักษาอยู่ที่ 25 - 300 มิลลิกรัม/วัน แพทย์อาจเพิ่มขนาดรับประทานทุก 25 มิลลิกรัมในระยะเวลา 4 - 7 วันถัดมา ขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 300 มิลลิกรัม/วัน
 • เด็กอายุ 8 - 11 ปี: เริ่มต้นรับประทาน 25 มิลลิกรัมวันละครั้งก่อนนอน ขนาดรับประทานที่ใช้คงระดับการรักษาอยู่ที่ 25 - 200 มิลลิกรัม/วัน ขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 200 มิลลิกรัม/วัน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี: ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดถีงผลข้างเคียงของยานี้ในเด็กวัยนี้ การใช้ยานี้ในเด็กวัยนี้จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีๆไป

อนึ่ง

 • สำหรับขนาดรับประทานในเด็ก ถ้าขนาดรับประทานมากกว่า 50 มิลลิกรัม/วันควรแบ่งการรับประทานเป็น 2 ครั้ง
 • สามารถรับประทานยานี้ได้ทั้งก่อนหรือหลังอาหาร

*****หมายเหตุ:

 • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมถึงยาฟลูวอกซามีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาฟลูวอกซามีนสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2 เท่า

อย่างไรก็ตามเพื่อประสิทธิผลของการรักษาควรรับประทานยาฟลูวอกซามีนตรงเวลา

ฟลูวอกซามีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาฟลูวอกซามีนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น สมรรถนะทางเพศถดถอย มีอาการท้องผูกหรือท้องเสีย ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ เหนื่อยง่าย คลื่นไส้ อาเจียน หัวใจเต้นเร็ว ปวดท้อง เบื่ออาหาร ปากแห้ง วิตกกังวล กระสับกระส่าย มีอาการตัวสั่น เหงื่อออกมาก เดินเซ รู้สึกสับสน บางรายอาจพบอาการแพ้ยา หรือเกิดลมชัก หรือมีอาการของตับทำงานผิดปกติ

มีข้อควรระวังการใช้ฟลูวอกซามีนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาฟลูวอกซามีนเช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาฟลูวอกซามีนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ฟลูวอกซามีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาฟลูวอกซามีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาฟลูวอกซามีนอย่างไร?

ควรเก็บยาฟลูวอกซามีนภายใต้อุณหภูมิ 15 - 30 องศาเซลเซียส (Celsius) ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ฟลูวอกซามีนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาฟลูวอกซามีนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบรืษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Faverin (ฟาเวอริน) Abbott
Fluvoxin (ฟลูโวซิน) Sun Pharma

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Fluvoxamine [2015,Dec26]
 2. http://www.drugs.com/cdi/fluvoxamine.html [2015,Dec26]
 3. http://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=Fluvoxamine [2015,Dec26]
 4. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Faverin/?type=BRIEF [2015,Dec26]
 5. http://www.drugs.com/drug-interactions/fluvoxamine-index.html?filter=3&generic_only= [2015,Dec26]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน anpraew
Frame Bottom