Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

บทนำ

ยาฟลูมาซีนิล (Flumazenil) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Flumazepil เป็นยาที่อยู่ในกลุ่ม GABA/ Gamma-aminobutyric acid receptor antagonist (ยาต้านการทำงานของสารสื่อประสาท GABA ใช้ต้านฤทธิ์ยานอนหลับที่เกินขนาด) ได้ขึ้นทะเบียนการรับรองครั้งแรกในปี ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) ประโยชน์ทางคลินิกของฟลูมาซีนิลถูกใช้เป็นยาถอนพิษ (Antidote) ในผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่มเบนโซไดอะซีปีน (Benzodiazepine) เกินขนาด รวมถึงใช้ฟื้นสภาพหลังผ่าตัดกับผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่มเบนโซไดอะซีปีนอีกด้วย นอกจากนี้ฟลูมาซีนิลยังถูกนำไปใช้ถอนพิษกับผู้ที่ได้รับยาประเภทนอน-เบนโซไดอะซีปีน (Non- Benzodiazepine, ยาที่ออกฤทธิ์คล้ายยากลุ่ม Benzodiaze pine) อาทิ Zolpidem, Zaleplon และ Zopiclone ได้เช่นเดียวกัน มีบางกรณีที่ยานี้ถูกนำไปรักษาอาการง่วงนอนที่มากเกินไป (Hypersomnia) รูปแบบยาแผนปัจจุบันของยานี้ที่มีใช้จะเป็นยาฉีดเท่านั้น

เมื่อยฟลูมาซีนิลเข้าสู่กระแสเลือด ตัวยาจะเริ่มออกฤทธิ์ภายใน 1 - 3 นาที ระยะเวลาของการออกฤทธิ์อยู่ที่ประมาณ 1 ชั่วโมง กระบวนการทำลายยานี้จะเกิดที่ตับ หลังจากนั้นยานี้จะถูกขับออกจากร่างกายโดยผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะเสียเป็นส่วนมาก

คณะกรรมการอาหารและยาของไทย (อย.) ได้บรรจุยาฟลูมาซีนิลลงในบัญชียาหลักแห่งชาติ และระบุวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อ “บำบัดอาการสงบประสาทที่เกิดจากการใช้ยาในกลุ่ม Benzodia zepines เกินขนาด”

ยาฟลูมาซีนิลมีใช้เฉพาะในสถานพยาบาลเท่านั้น การใช้ยานี้จะต้องอาศัยหัตถการทางการแพทย์ประกอบกับขนาดของการใช้จะต้องเป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์ที่รักษาเท่านั้น

ฟลูมาซีนิลมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ฟลูมาซีนิล

ยาฟลูมาซีนิลมีสรรพคุณดังนี้

ฟลูมาซีนิลมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาฟลูมาซีนิลคือ ตัวยาจะเข้าขัดขวางและแย่งการจับตัวกับตัวรับ (Receptor) ของยากลุ่มเบนโซไดอะซีปีน (Benzodiazepine) ทำให้ฤทธิ์ของการสงบประสาทลดน้อยลงจนทำให้ร่างกายผู้ป่วยฟื้นสภาพ/ตื่นตัวได้ดีขึ้น

ฟลูมาซีนิลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาฟลูมาซีนิลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาฉีดขนาด 0.1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร (100 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร)

ฟลูมาซีนิลมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาฟลูมาซีนิลมีขนาดการบริหารยา/ใช้ยาสำหรับการได้รับยาเบนโซไดอะซีปีน (Benzodia zepine) เกินขนาดดังนี้เช่น

  • ผู้ใหญ่: เริ่มต้นฉีดเข้าหลอดเลือดดำของผู้ป่วย 200 ไมโครกรัมโดยใช้เวลาในการฉีดนาน 30 วินาทีขึ้นไป หากจำเป็นแพทย์สามารถให้ยาอีก 500 ไมโครกรัมทุก 60 วินาที ขนาดการให้ยาสูงสุดอยู่ที่ 3,000 ไมโครกรัม
  • เด็กที่มีอายุ 1 - 17 ปี: เริ่มต้นให้ยา 10 ไมโครกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมโดยใช้เวลาในการฉีดเข้าหลอดเลือดดำ 15 วินาทีขึ้นไป หลังจากนั้นอีก 45 วินาทีแพทย์สามารถให้ยาในขนาดเดิม หากจำเป็นแพทย์อาจให้ยาซ้ำทุก 60 วินาที หากอาการไม่ดีขึ้นอาจต้องให้ยาในขนาดเดิมหลังจากการใช้ยาครั้งแรกแล้ว 45 วินาที และอาจให้ซ้ำอีก 60 วินาทีต่อมา แต่ขนาดสูงสุดไม่ควรเกิน 50 ไมโครกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม
  • เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี: ยังไม่มีข้อมูลการศึกษาที่แน่ชัดถึงผลในการรักษาและผลข้างเคียงของยา ดังนั้นการใช้ยานี้ในเด็กกลุ่มนี้จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา

*****หมายเหตุ:

  • ก่อนการให้ยานี้กับคนไข้ สามารถผสมตัวยาได้กับ 5% Dextrose หรือ Lactated Ringer's หรือสารละลาย 0.9% Sodium chloride
  • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาฟลูมาซีนิล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

ฟลูมาซีนิลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาฟลูมาซีนิลสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียน ตาพร่า ปวดศีรษะ หน้าแดง รู้สึกวิตกกังวล มีอาการหวาดกลัว อาจพบอาการชักซึ่งมักจะเกิดกับผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นโรคลมชักอยู่แล้ว ความดันโลหิตสูง และหัวใจเต้นเร็ว

มีข้อควรระวังการใช้ฟลูมาซีนิลอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาฟลูมาซีนิลดังนี้เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาฟลูมาซีนิลด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ฟลูมาซีนิลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาฟลูมาซีนิลจะออกฤทธิ์ต่อต้านฤทธิ์ของยากลุ่มเบนโซไดอะซีปีน (Benzodiazepine) โดย ตรง การใช้ยาร่วมกันจะทำให้ลดฤทธิ์สงบประสาทของยาเบนโซไดอะซีปีน นอกจากนี้ยาฟลูมาซีนิลยังออกฤทธิ์ต้านพิษของยารักษาโรคซึมเศร้าโดยทำให้ฤทธิ์หรือพิษของยารักษาอาการซึมเศร้าลดน้อยลงไป

ควรเก็บรักษาฟลูมาซีนิลอย่างไร?

สามารถเก็บยาฟลูมาซีนิลในช่วงอุณหภูมิ 20 - 25 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ฟลูมาซีนิลมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาฟลูมาซีนิลที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Anexate (อะเนเซท) Roche
Lanexat (แลนีแซท) Roche
Romazicon (โรมาซิคอน) Roche

บรรณานุกรม

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Flumazenil [2015,Feb28]
2 http://www.mims.com/Thailand/drug/search/?q=flumazenil [2015,Feb28]
3 http://www.drugs.com/dosage/flumazenil.html#Usual_Pediatric_Dose_for_Benzodiazepine_Overdose [2015,Feb28]
4 http://www.mims.com/USA/drug/info/Flumazenil%20Injection/?type=full [2015,Feb28]
5 http://www.catalog.md/drugs/lanexat.html [2015,Feb28]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน suksun
Frame Bottom