Frame Top

พิษแห่งครรภ์ (ตอนที่ 4 และตอนจบ)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
15 ธันวาคม 2017
พิษแห่งครรภ์-4

สำหรับการวินิจฉัยว่ามีภาวะครรภ์เป็นพิษนั้น จะดูหลังจากการตั้งครรภ์ 20 สัปดาห์ ว่า จะต้องมีความดันโลหิตสูงและมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

ส่วนการทดสอบภาวะครรภ์เป็นพิษทำได้โดย

สำหรับการรักษานั้น การทำคลอดเป็นวิธีการรักษาอย่างเดียวของภาวะครรภ์เป็นพิษ แม้ว่าทารกอาจจะยังโตไม่เต็มที่ก็ตาม เพราะแม่อาจจะมีความเสี่ยงสูงในการชัก ภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด เส้นโลหิตที่ไปเลี้ยงสมองอุดตัน และอาจตกเลือดจนความดันโลหิตตก

และยิ่งครรภ์เป็นพิษรุนแรงจะยิ่งมีอาการเป็นเร็วขึ้นในระยะต้นๆ ของการตั้งครรภ์ ทำให้ต้องทำการคลอดก่อนกำหนดด้วยการชักนำให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดหรือการชักนำให้เกิดการคลอด (Induced labour) ด้วยการให้ยากระตุ้นที่ทำให้มดลูกหดรัดตัวมากขึ้นเรื่อยๆ เหมือนกระบวนการเจ็บครรภ์คลอดตามธรรมชาติ แล้วทำให้เกิดการคลอดทารกออกมาทางช่องคลอดตามปกติ หรือการผ่าคลอด (Cesarean delivery = C-section)

นอกจากนี้แพทย์อาจให้ยาดังต่อไปนี้

แหล่งข้อมูล:

  1. Preeclampsia. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/preeclampsia/symptoms-causes/syc-20355745 [2017, December 14].
  2. Preeclampsia. http://americanpregnancy.org/pregnancy-complications/preeclampsia/ [2017, December 14].
Blog
พิษแห่งครรภ์ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
พิษแห่งครรภ์ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
พิษแห่งครรภ์ (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Bbtop sanook25222
Frame Bottom