Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

อาการชัก 

บทนำ

ยาพารัลดีไฮด์ (Paraldehyde) เป็นยาที่ใช้รักษาอาการลมชัก เคยนำมาใช้บำบัดผู้ที่ติดสุรารวมถึงอาการทางจิตประสาทเช่น อาการซึมเศร้า ช่วยผ่อนคลายและทำให้นอนหลับอีกด้วย เคยมีข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างการใช้ยาพารัลดีไฮด์กับยากลุ่มเบนโซไดอะซีปีน (Benzodiazepine) พบว่า ยาพารัลดีไฮด์ก่อให้เกิดภาวะกดการหายใจ (อาการคือ หายใจช้าเบาและตื้น และอาจหยุดหายใจได้) น้อยกว่า จากข้อมูลนี้จึงเป็นเหตุผลสนับสนุนให้ใช้ยาพารัลดีไฮด์เป็นยารักษาอาการลมชักของเด็กในสถานการณ์ฉุกเฉินเช่น ในที่พักอาศัย อย่างไรก็ตามด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยของการใช้ยาจึงมีการใช้ยาอื่นทดแทนพารัลดีไฮด์ในการรักษาอาการติดสุราและอาการทางประสาท

รูปแบบยาแผนปัจจุบันของยาพารัลดีไฮด์อาจแบ่งได้ดังนี้

ยังมีเหตุผลบางประการที่แพทย์มักนำมาประกอบในการเลือกใช้ยาพารัลดีไฮด์ว่าเหมาะสมกับผู้ป่วยมากน้อยเพียงใดหรือไม่อย่างเช่น

อนึ่ง หลังจากมีการจ่ายยาพารัลดีไฮด์กับผู้ป่วยเพื่อนำกลับไปใช้ที่บ้าน ยังมีข้อพึงระวังปลีก ย่อยที่ไม่ควรละเลย แพทย์/เภสัชกรจะให้คำแนะนำและมีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกอาทิ

ก. สำหรับยารับประทาน:

 • ห้ามใช้ช้อนพลาสติกหรือแก้วพลาสติกในการตวงยา ด้วยตัวยาจะทำปฏิกิริยากับเนื้อพลาสติกและกระทบต่อประสิทธิภาพในการรักษา ควรใช้ภาชนะที่เป็นโลหะหรือแก้วเท่านั้น
 • สามารถผสมยาในนมหรือน้ำผลไม้เย็นๆก่อนการรับประทาน ทั้งนี้จะช่วยปรับปรุงรสชาติให้น่ารับประทานมากขึ้น และลดความรู้สึกไม่สบายในกระเพาะอาหาร-ลำไส้ได้บ้างพอสมควร

ข. สำหรับยาชนิดสวนเข้าทางทวารหนัก:

 • ผู้ปกครองต้องเรียนรู้วิธีการใช้ยารูปแบบสวนเข้าทางทวารหนักอย่างถูกต้องจากสถาน พยาบาลที่ตรวจรักษา และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื่ออาการลมชักเกิดขึ้นกับบุตร-หลาน

ทั้งนี้ยาพารัลดีไฮด์มีข้อควรระวังอีกมากมาย การเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมต้องอาศัยดุลยพินิจของแพทย์มาประกอบเท่านั้น ผู้ป่วยควรได้รับการดูแลและต้องปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด ห้ามปรับเปลี่ยนขนาดการใช้ยาด้วยตนเองเป็นอันขาด

พารัลดีไฮด์มีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

พารัลดีไฮด์

ยาพารัลดีไฮด์มีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อ

พารัลดีไฮด์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาพารัลดีไฮด์คือ เป็นยาที่มีฤทธิ์สงบประสาทช่วยให้นอนหลับ และรักษาอาการลมชัก โดยยาจะออกฤทธิ์ที่สมองและก่อให้เกิดการปรับสมดุลของกระแสประสาทจากสมอง ส่งผลต่ออาการชักให้สงบและทุเลาลง ตัวยายังสามารถซึมผ่านเข้าปอด น้ำไขสันหลัง ก่อนที่จะถูกขับออกไปกับปัสสาวะ ข้อดีบางประการของยานี้คือ มีผลกระทบต่อระบบการหายใจและต่อระบบความดันโลหิตของผู้ป่วยได้บ้าง แต่ไม่ค่อยพบถึงขั้นอันตรายรุนแรง

พารัลดีไฮด์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาพารัลดีไฮด์มีรูปแบบการจัดจำหน่าย คือ

 • ยาฉีด ขนาดความแรง 100% ขนาดบรรจุ 5 มิลลิลิตร/ขวด
 • ยาน้ำชนิดรับประทานและยาน้ำชนิดสวนเข้าทางทวารหนัก โดยขนาดบรรจุจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานพยาบาลเป็นผู้จัดทำให้กับผู้ป่วย

พารัลดีไฮด์มีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาพารัลดีไฮด์มีขนาดการบริหารยา/การใช้ยาเช่น

1. ยาชนิดฉีด

ก.เพื่อช่วยให้นอนหลับ:

ข. บำบัดอาการชักจากโรคบาดทะยักหรือจากการได้รับพิษของยาอื่น:

ค. สำหรับอาการสั่นด้วยเหตุขาดสุรา:

 • ผู้ใหญ่: ฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อครั้งละ 5 มิลลิลิตรทุก 4 - 6 ชั่วโมงเป็นเวลา 1 วัน จากนั้นแพทย์อาจลดความถี่ในการให้ยาเหลือทุก 6 ชั่วโมงในวันถัดมา ขนาดการให้ยาสูงสุดในวันแรกไม่เกิน 30 มิลลิลิตร/วันและ 20 มิลลิลิตร/วันในวันถัดมาของการรักษา
 • เด็ก: การใช้ยานี้ในเด็กขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีๆไป

2. ยาชนิดที่ใช้ทางทวารหนัก:

สำหรับอาการชักในเด็ก: เด็กอายุ 1 เดือน - 18 ปี: ให้ยาทางทวารหนักขนาด 0.4 มิลลิลิตร/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมโดยต้องเจือจางยาด้วยน้ำมันมะกอกเท่าตัวก่อนสวนเข้าทางทวารหนักของเด็ก ห้ามสวนเข้าทวารหนักโดยไม่ได้เจือจางตัวยาก่อนเป็นอันขาด

3. ยาชนิดรับประทาน:

สำหรับสงบประสาท:

 • ผู้ใหญ่: รับประทานยาครั้งละ 4 - 8 มิลลิลิตรโดยเจือจางกับนมหรือน้ำผลไม้
 • เด็ก: รับประทานครั้งละ 0.15 - 0.3 มิลลิลิตร/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมโดยเจือจางกับนมหรือน้ำผลไม้

*อนึ่งยานี้รับประทานหลังอาหาร

*****หมายเหตุ:

 • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมถึงยาพารัลดีไฮด์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาพารัลดีไฮด์สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

พารัลดีไฮด์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ของยาพารัลดีไฮด์ที่อาจพบได้จากทุกรูปแบบผลิตภัณฑ์มีดังนี้เช่น

ก. ชนิดฉีด: เกิดอาการไอ ปอดบวม มีเลือดออกในปอด ความดันโลหิตต่ำ

ข. ชนิดที่ให้ทางทวารหนัก: เกิดการระคายเคืองในบริเวณทวารหนักหรือเกิดแผลในทวารหนัก ง่วงนอน อาจเกิดผื่นคันทางผิวหนัง

ค. ชนิดรับประทาน: เกิดอาการง่วงนอน ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ลมหายใจมีกลิ่นแรงและฉุน อาจพบอาการวิงเวียนคล้ายกับอาการเมาค้างได้บ้าง

*สำหรับผู้ที่ได้รับยานี้เกินขนาด: อาจพบอาการปัสสาวะมีสีขุ่น รู้สึกสับสน ปัสสาวะน้อย หายใจเร็วและแรง กล้ามเนื้อกระตุก คลื่นไส้ อาเจียน กระสับกระส่าย หัวใจเต้นช้า เป็นตะคริวที่ท้องอย่างรุนแรง และอ่อนเพลีย ซึ่งถ้าผู้ป่วยใช้ยานี้และมีอาการดังกล่าวให้หยุดใช้ยานี้และรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันที/ฉุกเฉิน

มีข้อควรระวังการใช้แคฟเฟอีนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้พารัลดีไฮด์เช่น

***** อนึ่ง:

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาพารัลดีไฮด์) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิดควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

พารัลดีไฮด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาพารัลดีไฮด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาพารัลดีไฮด์อย่างไร?

ควรเก็บยาพารัลดีไฮด์ภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (Celsius) ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

พารัลดีไฮด์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาพารัลดีไฮด์ที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Paraldehyde DBL (พารัลดีไฮด์ ดีบีแอล) David Bull
Paral (พารัล) Forest Laboratories

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Paraldehyde [2015,Nov21]
 2. http://www.drugs.com/cons/paraldehyde-oral-injection-rectal.html [2015,Nov21]
 3. http://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/paraldehyde-oral-route-injection-route-rectal-route/side-effects/drg-20065329 [2015,Nov21]
 4. http://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=Paraldehyde [2015,Nov21]
 5. http://www.mims.com/Singapore/drug/info/Paraldehyde%20DBL/ [2015,Nov21]
 6. https://www.stockport.nhs.uk/documents/PIL/36142_PAED66.pdf [2015,Nov21]
 7. http://www.adhb.govt.nz/newborn/drugprotocols/ParaldehydePharmacology.html [2015,Nov21]
 8. http://www.phebra.com/index.php?id_product=39&controller=product?tab=app [2015,Nov21]
 9. file:///C:/Users/apai/Downloads/1.3.1%20Paraldehyde%20Injection%20BP%20PI%20INJ153%20V04_C_00031.pdf [2015,Nov21]
 10. http://loyolauniversity.adam.com/content.aspx?productId=47&pid=47&gid=601071 [2015,Nov21]
 11. https://www.mims.com/India/drug/info/paraldehyde/?type=full&mtype=generic [2015,Nov21]
 12. http://www.eastcheshire.nhs.uk/Downloads/Patient%20information%20leaflets/Childrens%20conditions/paraldehyde-%20rescue%20medication.pdf [2015,Nov21]
 13. http://www.medsafe.govt.nz/profs/datasheet/p/Paraldehydeinj.pdf [2015,Nov21]
 14. http://www.drugs.com/food-interactions/paraldehyde.html [2015,Nov21]
 15. http://www.drugs.com/drug-interactions/paraldehyde-index.html?filter=3&generic_only= [2015,Nov21]
 16. http://www.medicatione.com/?c=drug&s=paral&ingredient=paraldehyde [2015,Nov21]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom