Frame Top

พัฒนาการในเด็ก (ตอนที่ 12 และตอนจบ)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
9 มกราคม 2017
พัฒนาการในเด็ก

การดูแลสุขภาพเด็กวัยรุ่น

  • ส่งเสริมให้เด็กนอนหลับพักผ่อนและมีกิจกรรมทางร่างกายที่พอเหมาะ กินอาหารที่มีประโยชน์
  • ตั้งโทรทัศน์ไว้นอกห้องนอนเด็ก

ส่งเสริมให้เด็กกินอาหารร่วมกับครอบครัว เพื่อให้เด็กได้กินอาหารที่มีประโยชน์และมีเวลาพูดคุยกัน เพราะวัยรุ่นที่กินอาหารร่วมกับครอบครัวมักจะเรียนได้ดี ไม่สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ หรือใช้ยาสำหรับความผิดปกติทางด้านจิตของเด็กนั้นจะมีผลอย่างมากต่อการเรียนรู้และพฤติกรรมของเด็ก โดยอาการความผิดปกติทางด้านจิตใจจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเจริญเติบโตของเด็ก อาการส่วนใหญ่มักปรากฏในตอนเป็นเด็กเล็ก แต่ก็มีความผิดปกติบางอย่างที่มาเกิดตอนเป็นวัยรุ่น

ต่อไปนี้เป็นพัฒนาการของเด็ก 8 ประการ ที่ Harvard University ได้ทำการศึกษาไว้

  1. ประสบการณ์ด้านลบของทารกและเด็กเล็ก จะมีผลขัดขวางต่อร่างกายและสารเคมีในสมองซึ่งจะมีผลตลอดชีวิต โดยมีผลต่อระบบอวัยวะหลายอย่าง และยังมีผลต่อความสามารถในการเรียนรู้และพฤติกรรมในอนาคต
  2. แม้ว่าปัจจัยทางพันธุกรรมจะมีผลต่อพัฒนาการของคน แต่สภาพแวดล้อมที่เกิดก่อนและหลังคลอดเล็กน้อยล้วนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในยีน เช่น เด็กเกิดมาด้วยความสามารถที่จะเรียนรู้ถึงการควบคุมแรงกระตุ้น การมีสมาธิ และการเก็บข้อมูลในความจำ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงขวบปีแรกของชีวิตก็มีส่วนสำคัญต่อพื้นฐานของการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ว่าสามารถทำได้ดีขนาดไหน
  3. แม้ว่าพ่อแม่จะเป็นผู้เลี้ยงดูเบื้องต้น แต่เด็กก็สามารถได้รับผลจากความสัมพันธ์ของผู้ดูแลที่ให้การอบรมทั้งที่เป็นคนในและนอกครอบครัว
  4. แม้พัฒนาการของสมองจะเกิดขึ้นในช่วง 3 ปีแรกหลังคลอด แต่หลังจากนั้นเราก็ยังมีโอกาสที่จะพัฒนาการเรียนรู้ได้อีกจนโต
  5. เด็กที่มีประสบการณ์ถูกทอดทิ้งเป็นระยะเวลานาน จะมีปัญหาที่รุนแรงมากกว่า เช่น ความบกพร่องของสมรรถนะทางสมอง (Cognitive impairments) ปัญหาสมาธิ (Attention problems) ความบกพร่องด้านภาษา (Language deficits) ปัญหาทางการเรียน (Academic difficulties) เป็นต้น
  6. แม้ว่าเด็กจะมีประสบการณ์ด้านลบที่มีผลต่อพัฒนาการของสมองซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมา แต่ถ้าเด็กได้รับการรักษาอบรมดูแลที่ดีจากผู้ดูแลโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ก็ไม่จำเป็นว่าเด็กจะต้องโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีความก้าวร้าวรุนแรง
  7. การนำเด็กออกจากสภาพแวดล้อมที่อันตรายไม่ได้หมายความว่าเด็กจะสามารถปรับผลกระทบด้านลบได้เองโดยอัตโนมัติ เด็กยังต้องการการดูแลรักษาใส่ใจอีก
  8. ความสามารถในการปรับตัวต้องอาศัยความสัมพันธ์ที่มีปฏิสัมพันธ์ช่วยเหลือเกื้อกูล

บรรณานุกรม

1. Facts About Child Development. https://www.cdc.gov/ncbddd/childdevelopment/ [2017, January 8].

2. Children’s Mental Health. https://www.cdc.gov/childrensmentalhealth/basics.html [2017, January 8].

3. 8 Things to Remember about Child Development. http://developingchild.harvard.edu/resources/8-things-remember-child-development/ [2017, January 8].

Blog
พัฒนาการในเด็ก (ตอนที่ 11) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน v007 nucha01 saitanlk1
Frame Bottom