Frame Top

พัฒนาการในเด็ก (ตอนที่ 1)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
29 ธันวาคม 2016
พัฒนาการในเด็ก

ศ.คลินิก เกียรติคุณ น.พ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กรมสุขภาพจิตเป็นกรมที่สำคัญในการดูแลประชาชนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี โดยเป้าหมายสำคัญของกรมคือการดูแลเด็กไทยให้มีพัฒนาการสมวัยไอคิวเกิน 100

โดยกรมสุขภาพจิตและกรมอนามัยจะไปคัดกรองพัฒนาการ หากพบมีปัญหาจะให้การช่วยเหลือกระตุ้นพัฒนาการ ซึ่งจากการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยพบว่า ร้อยละ 1 มีปัญหาที่ต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต โดยกรมสุขภาพจิตได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามกลุ่มวัย ดังนี้

กลุ่มปฐมวัย กรมสุขภาพจิตได้ร่วมกับกรมอนามัยดูแลเด็กปฐมวัย 1.2 ล้านคน คัดกรองพัฒนาการเด็กแล้ว 9 แสนคน พบมีปัญหาด้านพัฒนาการล่าช้าประมาณ 8 หมื่นคน ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการและตรวจประเมินซ้ำยังพบพัฒนาการล่าช้าที่ต้องได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้กลับมามีพัฒนาการสมวัย จำนวน 7,238 คน

ทั้งนี้ ได้ร่วมกับ 4 กระทรวงหลัก ตั้งเป้าจะพัฒนาเด็กปฐมวัย 4-6 ปี เพิ่มเติมเรื่องกระบวนการสร้างการเรียนรู้ก่อนเข้าเรียนให้เด็กมีความพร้อมก่อนเข้าเรียน ป.1 เป้าหมายในเด็กกลุ่มสงสัยบกพร่องด้านพัฒนาการตั้งแต่แรกเกิดและกลุ่มเสี่ยงสูง

และในกลุ่มเด็กวัยเรียน โรงพยาบาลชุมชน 590 แห่ง ร่วมกับโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ 1,154 แห่ง คัดกรอง พบนักเรียนกลุ่มเสี่ยงปัญหาระดับสติปัญญาการเรียนรู้ร้อยละ 18 โดยสมาธิสั้นร้อยละ 6 เรียนรู้ช้าร้อยละ 8 สติปัญญาล่าช้า ร้อยละ 5 ออทิสติกร้อยละ 0.78

ซึ่งการคัดกรองกลุ่มวัยเรียนตั้งแต่ ป.1 สำคัญมาก ถ้าคัดกรองเร็ว ได้รับการแก้ไขเร็วเรื่องการเรียนรู้จะเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนา

กลุ่มวัยรุ่น มีคู่เครือข่ายระบบการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 851 เครือข่าย นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 15,778 คน ทั้งปัญหาท้องไม่พร้อม สารเสพติด ความรุนแรง โดยมีความร่วมมือตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สร้างกลไกระบบสารสนเทศ ร่วมกันป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำ การคุมกำเนิด รวมทั้งมีเทรนนิ่งออนไลน์แอพพลิเคชั่นสำหรับเด็กและพ่อแม่

กลุ่มวัยทำงาน มีโครงการสถานประกอบการกายใจเป็นสุข และกลุ่มผู้สูงอายุ มีการดูแลโรคเรื้อรัง คัดกรองภาวะซึมเศร้า

พัฒนาการของเด็ก (Child Development) ในช่วงปีแรกๆ เป็นสิ่งจำเป็นต่อสุขภาพและความสามารถของเด็กในการที่จะโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ การได้รับความรัก การดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว การได้รับสารอาหารที่ดี การออกกำลังกาย และการพักผ่อน สามารถทำให้เกิดความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดในเด็กแต่ละคน

บรรณานุกรม

1. สธ.ชี้เด็กปฐมวัย 1 % มีพัฒนาการล่าช้า ต้องดูแลใกล้ชิด. http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9590000082016 [2016, December 28].

2. Facts About Child Development. https://www.cdc.gov/ncbddd/childdevelopment/ [2016, December 28].

Blog

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน Bbtop mrbean sanook25222
Frame Bottom