Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  เภสัชกรรม  เภสัชวิทยา 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ชัก  ปวดประสาท 

บทนำ

พรีกาบาลิน (Pregabalin) อยู่ในกลุ่มยาต้านอาการชัก ถูกนำมาใช้รักษาอาการปวดของระบบเส้นประสาท อีกทั้งยังมีฤทธิ์บรรเทาอาการวิตกกังวลได้อีกด้วย บริษัทยาไฟเซอร์ได้นำมาจัดจำหน่าย โดยมีชื่อการค้าว่า Lyrica มีใช้ตาโรงพยาบาลใหญ่ๆทั่วไปของประเทศไทย ลักษณะยาเป็นชนิดแคปซูลสำหรับรับประทาน

หลังจากที่ร่างกายได้รับยาพรีกาบาลิน ยาจะถูกเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีเพียงส่วน น้อย ต้องใช้เวลา 5 – 6.5 ชั่วโมงเพื่อทำให้ยาที่อยู่ในกระแสเลือดลดลง 50% และขับออกจาก ร่างกายโดยผ่านมากับปัสสาวะ

ยาตัวนี้ใช้รักษาเฉพาะโรคบางโรคเท่านั้น อีกทั้งมีข้อยกเว้น ข้อห้ามใช้ ผลข้างเคียงต่างๆ มากมาย การใช้ยาที่ปลอดภัยจึงต้องอยู่ภายใต้คำสั่งและดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น

ยาพรีกาบาลินมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

พรีกาบาลิน

ยาพรีกาบาลินมีสรรพคุณ ดังนี้

ยาพรีกาบาลินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาพรีกาบาลินคือ ยามีลักษณะโครงสร้างทางเคมีคล้ายกับสารกาบา (GABA: Gamma-aminobutyric acid, สารสื่อประสาทชนิดหนึ่ง) ของร่างกาย และจะทำหน้าที่ยับยั้งการหลั่งของสารสื่อประสาทต่างๆ ในบริเวณปลายประสาทที่มีอาการเจ็บปวด จึงอาจเป็นเหตุผลที่ช่วยลดระดับความเจ็บปวดที่ปลายประสาทลงได้

ยาพรีกาบาลินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ประเทศไทยจัดจำหน่ายยาพรีกาบาลินในรูปแบบแคปซูลขนาดความแรง 25, 75 และ 150 มิลลิกรัม

ยาพรีกาบาลินมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ขนาดรับประทานของยาพรีกาบาลิน คือ

ก. ผู้ใหญ่:

 • สำหรับการปวดบริเวณปลายประสาท:

  ในช่วงเริ่มต้น รับประทาน 150 มิลลิกรัม/วัน, จากนั้นภายในช่วง 3 – 7 วันต่อมา อาจปรับขนาดรับประทานเป็น 300 มิลลิกรัม/วัน, อีก 7 วันถัดมาสามารถปรับขนาดรับประทาน โดยสูงสุดไม่เกิน 600 มิลลิกรัม/วัน โดยแบ่งรับประทาน

 • สำหรับรักษาอาการโรคลมชัก:

  ขนาดเริ่มต้นรับประทาน 150 มิลลิกรัม/วัน จากนั้นภายใน 1 สัปดาห์ อาจปรับขนาดรับประทาน เป็น 300 มิลลิกรัม/วัน, และระหว่างสัปดาห์ถัดไป สามารถปรับขนาดรับประทาน แต่สูงสุดไม่เกิน 600 มิลลิกรัม/วัน โดยแบ่งรับประทาน

 • สำหรับอาการวิตกกังวล:

  ขนาดรับประทานเริ่มต้นที่ 150 มิลลิกรัม/วัน โดยแบ่งรับประทาน, หลังการใช้ยาภายใน 1 สัปดาห์ อาจปรับขนาดรับประทานเป็น 300 มิลลิกรัม/วัน, และสัปดาห์ถัดมา อาจปรับขนาดรับประทานเป็น 450 มิลลิกรัม/วัน, และอาจปรับขนาดได้อีกในสัปดาห์ต่อไป, แต่ขนาดสูงสุดของการรับประทานต้องไม่เกิน 600 มิลลิกรัม/วัน

 • สำหรับผู้ที่มีไตทำงานผิดปกติ:

  ต้องปรับลดขนาดรับประทานลง โดยต้องคำนวณจากปริมาณสัมพันธ์ของค่าการทำงานของไต (ครีเอตินีน, Cr: Creatinine) แต่ผู้ที่มีภาวะตับทำงานผิดปกติ ไม่จำเป็นต้องปรับขนาดรับประ ทาน

ข. เด็ก:

ยังไม่มีการใช้ยานี้เป็นยามาตรฐานในเด็ก ดังนั้น การใช้ยาในเด็กจึงต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์เท่านั้น

อนึ่ง ยาพรีกาบาลินนี้สามารถรับประทานก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ การรับประทานยาเกิน ขนาด อาจมีอาการง่วงนอนมาก เกิดความรู้สึกสับสน มีอารมณ์ซึมเศร้า กระสับกระส่าย กระวนกระวายใจ การรักษากรณีรับประทานยาเกิน ต้องใช้หัตถการทางการแพทย์ที่เหมาะสม กรณีที่มีอาการรุนแรงมาก อาจต้องใช้วิธีการฟอกเลือด (Hemodialysis) ดังนั้นการใช้ยานี้ ต้องอยู่ในภาย ใต้การควบคุมดูแลของแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น ผู้ป่วยไม่สมควรปรับขนาดการรับประทานด้วยตนเอง และเมื่อรับประทานยาเกินขนาด ต้องรีบไปโรงพยาบาลทันที

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาพรีกาบาลิน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาพรีกาบาลิน สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ยาพรีกาบาลินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ผลไม่พึงประสงค์ (อาการข้างเคียง/ผลข้างเคียง) ของยาพรีกาบาลินที่พบบ่อย ได้แก่ วิงเวียนศีรษะ และง่วงนอน

อาการข้างเคียงที่พบบ่อยรองลงมา ได้แก่ การมองภาพไม่ชัดเจน ความอยาอาหารเพิ่ม ขึ้น น้ำหนักตัวเพิ่ม การเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ประสานงานกัน เช่น มีอาการเดินเซ ความจำถดถอย มีอาการตัวสั่น ปากแห้ง ท้องผูก คลื่นไส้ อ่อนเพลีย จิตใจสับสน มึนศีรษะ บวมปลายมือปลายเท้า

อาการข้างเคียงที่พบได้น้อย ได้แก่ ซึมเศร้า ประสาทหลอน เหงื่อออกมาก เป็นตะคริว และผื่นคัน

อาการข้างเคียงที่ไม่ค่อยพบแต่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ความดันโลหิตต่ำ ความดันโลหิตสูง ตับอ่อนอักเสบ เป็นต้น

มีข้อควรระวังการใช้ยาพรีกาบาลินอย่างไร?

ข้อควรระวังเมื่อใช้ ยาพรีกาบาลิน คือ

***** อนึ่ง

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาพรีกาบาลินด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิด ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยา ทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาพรีกาบาลินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาพรีกาบาลินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น ดังนี้

ควรเก็บรักษายาพรีกาบาลินอย่างไร?

ควรเก็บยาพรีกาบาลิน ภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (Celsius) เก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิดพ้นแสงและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ยาพรีกาบาลินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาพรีกาบาลินในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตดังนี้ คือ

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Lyrica (ไลริก้า) Pfizer

บรรณานุกรม

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Pregabalin [2014,May27].
2. https://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=pregabalin [2014,May27].
3. https://www.mims.com/Thailand/drug/info/Lyrica/?q=pregabalin&type=brief [2014,May27].
4. http://www.pain-tasp.com/download/cpg/CPG_Web5OK.pdf [2014,May27].
5. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17126531 [2014,May27].
6. http://www.drugs.com/drug-interactions/pregabalin-index.html?filter=2&generic_only=#L [2014,May 27].สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน chumporn natt500
Frame Bottom