Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ผิวหนัง  ระบบโรคผิวหนัง 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ผื่นขึ้นเมื่อโดนแดด 

บทนำ

แสงแดด เป็นสิ่งมีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยในการผลิตวิตามินดี เป็นปัจจัยหลักของวงจรการสังเคราะห์จุดเริ่มต้นวงจรอาหารของมนุษย์ แต่ก็เป็นสาเหตุของโรคหลายชนิดโดยเฉพาะโรคที่เกิดกับผิวหนัง เช่น มะเร็งผิวหนัง และโรคผื่นแพ้แสง หรือผื่นแพ้แสงแดด (Photodermatitis หรือ Sun poisoning หรือ Photo allergy)

โรคผื่นแพ้แสง ในที่นี้หมายถึง กลุ่มโรคผิวหนังที่เกิดจากการกระตุ้นด้วยแสง/แสงแดด ซึ่งตัวที่กระตุ้นคือ แสงยูวี (Ultraviolet light) ในแสงแดด ซึ่งโรคในกลุ่มนี้ประกอบด้วยหลายโรคและหลายสาเหตุ ตัวอย่างเช่น

ผื่นแพ้แสงเกิดได้อย่างไร?

ผื่นแพ้แสง

การที่ผิวหนังมีการตอบสนองต่อแสงแดด เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ทั้งจากยาบางชนิด(ดังกล่าวแล้วในหัวข้อ บทนำ) สารเคมี โรคทางกายต่างๆ (เช่น โรคเอสแอลอี/SLE) โรคทางพันธุ กรรม และบางส่วนยังไม่ทราบสาเหตุชัดเจน ซึ่งเมื่อเกิดผื่นแพ้แสงขึ้น แนวทางในการหาสาเหตุคือ การรวบรวมข้อมูลทั้งจากการสอบถามประวัติทางการแพทย์ การตรวจร่างกาย การตรวจรอยโรคที่ผิวหนัง และการตรวจสืบค้นเพิ่มเติมด้วยการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อการวินิจฉัยหาสา เหตุว่า เกิดจากโรคในในกลุ่มโรคใด ดังได้กล่าวแล้วในหัวข้อ บทนำ

ผื่นแพ้แสงติดต่ออย่างไร?

โรคผื่นแพ้แสง เป็นโรคเฉพาะตัว ไม่ใช่โรคติดต่อ ไม่สามารถติดต่อสู่ผู้อื่นได้ ไม่ว่าจะทางใดก็ตาม เช่น ทางอาหาร น้ำดื่ม การหายใจ คลุกคลี สัมผัสตัว/สัมผัสรอยโรค และ/หรือสัมผัสเครื่องใช้

ผื่นแพ้แสงมีอาการอย่างไร ?

เนื่องจากสาเหตุของโรคในกลุ่มผื่นแพ้แสงนี้เกิดได้จากหลายโรค จึงมีอาการได้หลายลักษณะ จุดในการสังเกตตนเองว่า เรามีโรคผื่นแพ้แสงที่เกิดจากการตอบสนองของผิวหนังที่ผิด ปกติต่อแสงแดดหรือไม่ อาการเหล่านี้ที่จะกล่าวถึง คือข้อสังเกตที่แตกต่างของอาการผื่นแพ้แสงกับโรคผิวหนังที่เกิดจากสาเหตุอื่น ซึ่งอาการ/ข้อสังเกตเหล่านี้ได้แก่

ควรพบแพทย์เมื่อไหร่?

หากมีผื่นผิวหนังผิดปกติที่สงสัยว่ามีสาเหตุจากผื่นแพ้แสง สามารถพบแพทย์ผิวหนังเพื่อทำการวินิจฉัย รักษา และรับคำแนะนำได้เสมอ

แพทย์วินิจฉัยผื่นแพ้แสงได้อย่างไร?

การวินิจฉัยผื่นแพ้แสงเช่นเดียวกับโรคผิวหนังอื่นๆคือ การสอบถามประวัติทางการแพทย์ (แต่ผื่นแพ้แสงนั้น การวินิจฉัยต้องการประวัติที่ค่อนข้างละเอียดทั้งกิจกรรมที่ทำในชีวิตประจำวัน ผลิตภัณฑ์ ยา สารเคมีต่างๆที่สัมผัสในชีวิตประจำวัน เพื่อหาความสัมพันธ์กับสาเหตุที่กระตุ้นให้ผิว หนังเกิดการตอบสนองต่อแสงแดดที่ผิดปกติ), การตรวจร่างกายเพื่อหาสาเหตุของโรคอื่นๆ, การตรวจรอยโรคที่ผิวหนังเพื่อยืนยันว่า รอยโรคเกิดในบริเวณที่ผิวหนังสัมผัสแสงแดด, การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาสาเหตุของโรคทางกายที่อาจเป็นสาเหตุของผื่นแพ้แสง ซึ่งที่สำคัญคือ การตรวจเพื่อทดสอบการตอบสนองของผิวหนังต่อแสงแดดว่า มีการตอบสนองที่ผิดปกติหรือไม่ (Phototesting) ซึ่งทำได้เฉพาะในศูนย์โรคผิวหนังขนาดใหญ่เช่น โรงเรียนแพทย์

รักษาผื่นแพ้แสงอย่างไร?

การรักษาผื่นแพ้แสงขึ้นกับสาเหตุของผื่นแพ้แสงนั้น ตัวอย่างเช่น

ผื่นแพ้แสงก่อผลข้างเคียงอย่างไร?

ผลข้างเคียงที่เกิดจากผื่นแพ้แสง ตัวอย่างเช่น ทำให้เกิดปัญหาด้านความงามในผู้ป่วยที่มีรอยโรคตามใบหน้าและลำตัว และเกิดความไม่สบายตัวจากอาการแสบคัน

ผื่นแพ้แสงมีการพยากรณ์โรคอย่างไร?

การพยากรณ์โรคของผื่นแพ้แสงขึ้นกับสาเหตุ ถ้ารักษาควบคุมสาเหตุได้ อาการผื่นแพ้แสงก็จะดีขึ้น ควบคุมได้ เช่น หากเกิดจากอาการแพ้สารเคมี เมื่อหยุดสัมผัสสารเคมี ร่วมกับการรักษาตามอาการ ผื่นแพ้แสงก็จะดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม ตัวอาการผื่นแพ้แสงเอง โดยส่วนใหญ่มีการพยากรณ์โรคที่ดี รักษา ควบคุมได้จากการหลีกเลี่ยงแสงแดด และการใช้ยาทาที่รอยโรคเพื่อการรักษาอาการทางผิวหนัง เช่น ขึ้นผื่น แสบ คัน

ดูแลตนเองและป้องกันผื่นแพ้แสงอย่างไร?

การดูแลตนเองเมื่อมีผื่นแพ้แสง จะเช่นเดียวกับการป้องกันการเกิดผื่นแพ้แสง ซึ่งได้แก่

  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสแสงแดด โดยเฉพาะเวลาที่มีแสงแดดจัด คือเวลา 10.00 - 15.00 นาฬิ กา
  • ป้องกันผิวหนังได้รับแสงแดดโดยตรง ด้วยการทาครีมกันแดดทั้งใบหน้า แขนขา ในและนอกร่มผ้า ร่วมกับใช้อุปกรณ์เพื่อป้องกันแสงแดด เช่น สวมเสื้อกางเกงแขนยาว ขายาว ใช้ร่ม สวมหมวกปีกกว้าง สวมแว่นตากันแดด
  • ระมัดระวังและสังเกตปฏิกิริยาของผิวหนังเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น น้ำหอม ครีม โลชัน เพื่อการหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์นั้นๆ

บรรณานุกรม

1. ปรียา กุลละวณิชย์,ประวิตร พิศาลยบุตร .Dermatology 2020:ชื่อบท.พิมพ์ครั้งที่1.กรุงเทพฯ:โฮลิสติก,2555

2. Lowell A. Goldsmith,Stephen I. Katz,Barbara A. Gilchrest,Amy S. Paller,David J.Leffell,Klaus Wolff.Fitzpatrick’s dermatology in general medicine :chapter.eight edition.McGraw-Hill.2012 3. Photodermatitis . University of Maryland Medical Center .last review 12/28/2012.สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน apeanutts
Frame Bottom