Frame Top

ปอดอักเสบในเด็ก (ตอนที่ 2)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
9 ธันวาคม 2016
ปอดอักเสบในเด็ก

โรคปอดบวมหรือปอดอักเสบในเด็ก (Pediatric Pneumonia) เป็นโรคติดเชื้อที่ปอดที่เกิดได้จากเชื้อหลายชนิด เช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และปรสิต

โดยส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อไวรัสอย่าง อดีโนไวรัส (Adenoviruses) ไรโนไวรัส (Rhinovirus) อินฟลูเอนซาไวรัส (Influenza virus = Flu), ไวรัสอาร์เอสวี (Respiratory syncytial virus = RSV) ฮิวแมน เมทตะนิวโมไวรัส (Human metapneumovirus = hMPV) และพาราอินฟลูเอนซาไวรัส (Parainfluenza virus) หรือ

การติดเชื้อแบคทีเรียอย่าง สเตรปโตค็อกคัส นิวโมเนีย (Streptococcus pneumonia) ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียที่มีการติดเชื้อมากที่สุดในเด็ก รองลงมาได้แก่ เชื้อฮีโมฟิลุสอินฟลูเอนเซ ชนิดบี (Haemophilus influenzae type b = Hib) ทั้งนี้ ปอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียจะมีอาการที่รุนแรงกว่า

ปอดอักเสบมักเกิดหลังจากที่มีการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนอย่างการติดเชื้อที่จมูกและคอ อาการมักเริ่มเป็น 2 หรือ 3 วัน หลังจากที่เป็นไข้หวัดหรือเจ็บคอ แล้วจึงมีการติดเชื้อที่ปอด ของเหลว เซลล์เม็ดเลือดขาว เริ่มมารวมตัวกันที่ช่องปอดและกั้นทางเดินหายใจ ทำให้ปอดทำงานได้ไม่ดี

ปอดอักเสบเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจากการติดเชื้ออันดับหนึ่งของเด็กทั่วโลก โดยในปี พ.ศ.2558 ทำให้เด็กเสียชีวิต 920,136 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 16 ของสาเหตุการเสียชีวิตในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี โดยเฉพาะในเขตเอเชียใต้และเขตแอฟริกาทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาร่า (Sub-Saharan Africa)

อาการปอดอักเสบในเด็กขึ้นกับอายุและเชื้อที่เป็นต้นเหตุ แต่โดยทั่วไปมีอาการดังนี้

บรรณานุกรม

1. แนะสังเกตอาการปอดอักเสบในเด็ก. http://www.thaihealth.or.th/Content/33883-แนะสังเกตอาการปอดอักเสบในเด็ก.html [2016, December 7].

Blog
ปอดอักเสบในเด็ก (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Humnoi
Frame Bottom