Frame Top

มะเร็งคอหอย โรคมะเร็งคอหอยส่วนกล่องเสียง (Hypopharyngeal cancer)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
วว.รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์

ฐานข้อมูล วิกิโรค


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom