Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ระบบต่อมไร้ท่อ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

โรคเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศ 

บทนำ

ยาบูเซอรีลิน(Buserelin หรือ Buserelin acetate) เป็นสารประกอบคล้ายฮอร์โมนสังเคราะห์ หรือที่เรียกว่า Gonadotropin-releasing hormone (GnRH) agonist ทางคลินิก นำมาใช้รักษา มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งเต้านม เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ และเนื้องอกมดลูก

ยาบูเซอรีลิน มีรูปแบบเภสัชภัณฑ์เป็นยาสเปรย์(Spray)ทางจมูกและแบบฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ตัวยานี้จะออกฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนเพศของร่างกายที่เป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้มะเร็งและเนื้องอกเจริญเติบโต

ยาบูเซอรีลินมีข้อห้ามใช้และข้อควรระวังบางประการที่ผู้ป่วย/ผูบริโภคควรทราบเช่น

ก่อนการใช้ยาบูเซอรีลิน แพทย์จะต้องตรวจร่างกายและดูความผิดปกติของฮอร์โมนเพศในกระแสเลือด หากพิจารณาแล้วพบว่าผู้ป่วยเหมาะสมที่จะได้รับยานี้ แพทย์จะนัดผู้ป่วยมารับการให้ยาเป็นระยะๆไป

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลความปลอดภัยของยาบูเซอรีลินที่ผู้บริโภค/ผู้ป่วยควรทราบเพื่อทำความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการดูแลตนเองในการสื่อสารกับ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ระหว่างการรักษาได้อย่างถูกต้อง อย่างเช่น

 • ระหว่างที่ใช้ยาชนิดนี้ในช่วงสัปดาห์แรก อาจทำให้ฮอร์โมนเพศของผู้ป่วย เพิ่มขึ้นชั่วคราว ซึ่งจะทำให้อาการของผู้ป่วยดูแย่ลง ระหว่างนี้จึงควรอยู่ภายใต้ การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
 • ระหว่างใช้ยานี้ ผู้ป่วยจะต้องได้รับการตรวจเลือด เพื่อคัดกรองว่ามีสภาวะโรคเบาหวานเล่นงานหรือไม่ โดยตรวจเป็นระยะๆตามคำสั่งแพทย์
 • ในระยะยายานี้มีฤทธิ์ทำให้ระดับฮอร์โมนต่างๆของร่างกายลดต่ำลง ส่งผล ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย เช่น ทำให้มีอาการร้อนวูบวาบ อารมณ์ทางเพศน้อยลง ผิวแห้ง เกิดสิว ชีพจรเต้นผิดปกติ กรณีเช่นนี้ผู้ป่วยสามารถขอคำปรึกษาจากแพทย์เพื่อช่วยบำบัดอาการดังกล่าวได้

ยาบูเซอรีลินแบบยาชนิดฉีด จะมีการใช้งานแต่ในสถานพยาบาลเท่านั้น เพื่อประสิทธิผลในการรักษา ผู้ป่วยต้องมารับการให้ยาอย่างสม่ำเสมอ และควรอยู่ภายใต้การดูแลของ แพทย์ พยาบาล อย่างใกล้ชิด

อนึ่ง หากผู้ป่วยมีข้อสงสัยการใช้ยานี้เพิ่มเติม สามารถสอบถามได้จากแพทย์ ผู้ที่ทำการรักษา หรือสอบถามจากเภสัชกรในสถานพยาบาลนั้นๆได้

บูเซอรีลินมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

บูเซอรีลิน

ยาบูเซอรีลินมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

บูเซอรีลินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาบูเซอรีลิน มีกลไกการออกฤทธิ์เป็นฮอร์โมนสังเคราะห์ที่มีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างฮอร์โมน Testosterone ของเพศชาย และยับยั้งการหลั่งฮอร์โมน Estrogen ของเพศหญิง ฮอร์โมนทั้ง 2 ตัว มีผลกระตุ้นเซลล์มะเร็งและเซลล์เนื้องอกให้เจริญเติบโตขึ้น จากการยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนเพศในร่างกายของยานี้ จึงทำให้ มะเร็งต่อมลูกหมาก เนื้องอกมดลูก และภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ เกิดการชะลอตัวในการเจริญเติบโต จึงทำให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น

บูเซอรีลินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาบูเซอรีลินมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

 • ยาฉีด ที่ประกอบด้วยตัวยา Buserelin acetate ขนาด 1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร
 • ยาสเปรย์เข้าทางจมูก ที่ประกอบด้วยตัวยา Buserelin acetate 15.75 มิลลิกรัม/ขวด

บูเซอรีลินมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาบูเซอรีลินมีขนาดการบริหารยา/ใช้ยา เช่น

ก. สำหรับบำบัดรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก:

 • ผู้ใหญ่อายุตั้งแต่18 ปีขึ้นไป: เริ่มต้นฉีดยา 0.5 มิลลิกรัม เข้าใต้ผิวหนังทุกๆ 8 ชั่วโมง เป็นเวลา 7 วัน แล้วใช้ยาชนิดสเปรย์พ่นเข้าจมูกขนาด 0.2 มิลลิกรัมวันละ1ครั้ง โดยระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา
 • ผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี: โรคนี้เป็นโรคในผู้ใหญ่ ทางคลินิกจึงยังไม่มีข้อมูลการใช้ยานี้ในคนกลุ่มวัยนี้

ข. สำหรับบำบัดเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่:

 • ผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป: เริ่มต้นฉีดยาขนาด 0.2-0.5 มิลลิกรัม เข้าใต้ผิวหนังวันละ 1 ครั้ง หากจำเป็น แพทย์อาจต้องเพิ่มขนาดฉีดยาเป็น 0.5 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง โดยระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา
 • ผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี : โรคนี้เป็นโรคในผู้ใหญ่ ทางคลินิกจึงยังไม่มีข้อมูลการใช้ยานี้ในผู้ป่วยกลุ่มวัยนี้

อนึ่ง:

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียง ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยา บูเซอรีลิน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมใช้ยาควรทำอย่างไร?

หากลืมมารับการฉีดยา บูเซอรีลิน ให้รีบทำการนัดหมายกับ แพทย์ พยาบาลหรือ บุคคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมารับการให้ยาโดยเร็ว ไม่ควรหยุดการรักษาไปเฉยๆโดยมิได้ขอคำปรึกษาจากแพทย์

หากลืมพ่นยาบูเซอรีลิน สามารถพ่นยาได้ทันที โดยใช้ปริมาณยาในขนาดเดิม ไม่ต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

บูเซอรีลินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาบูเซอรีลินสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้บูเซอรีลินอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาบูเซอรีลิน เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้
 • ห้ามใช้ยานี้กับสตรีมีครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร และผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีลงมา
 • ห้ามใช้ยาที่มีสภาพเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น สียาเปลี่ยนไป ยาตกตะกอนแข็ง
 • ระวังการใช้ยานี้กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ปัสสาวะขัด ผู้ป่วยโรคหัวใจ
 • ระหว่างใช้ยานี้ หากเกิดอาการผิดปกติต่างๆกับร่างกาย เช่น แน่นหน้าอก ปัสสาวะมีเลือดปน ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระดูก ฯลฯ ให้รีบมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลทันที/ฉุกเฉิน
 • ปฏิบัติตามคำสั่ง แพทย์ พยาบาล เภสัชกร อย่างเคร่งครัด และมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลตามนัดแพทย์ทุกครั้ง
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาบูเซอรีลินด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร ต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

บูเซอรีลินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาบูเซอรีลินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาบูเซอรีลินอย่างไร?

ควรเก็บยาบูเซอรีลิน ภายใต้อุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

บูเซอรีลินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาบูเซอรีลิน ที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Suprefact E (ซูพรีแฟค)sanofi-aventis

อนึ่ง ยาชื่อการค้าอื่นของยานี้ เช่น Suprecur, CinnaFact, Buserol , Zerelin, Buserecur, Supremon, Suprefact

บรรณานุกรม

 1. http://www.mims.com/thailand/drug/info/suprefact%20e/?type=brief[2017,April29]
 2. https://www.drugs.com/mmx/buserelin-acetate.html[2017,April29]
 3. https://en.wikipedia.org/wiki/Buserelin[2017,April29]
 4. http://www.mims.com/thailand/drug/info/suprefact%20depot/[2017,April29]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน BANGVIOZ
Frame Bottom