Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อื่นๆ  ทั่วตัว  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ติดเชื้อแบคทีเรีย 

บทนำ

ยาบาแคมพิซิลลิน(Bacampicillin หรือ Bacampicillin hydrochloride หรือ Bacampicillin HCl) เป็นโปรดรัก(Prodrug)ของยาแอมพิซิลลิน(Ampicillin) อีกทีหนึ่งและมีรูปแบบเภสัชภัณฑ์เป็นยาชนิดรับประทาน ขณะดูดซึมผ่านระบบทางเดินอาหารจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่บริเวณผนังลำไส้เล็กโดยเอนไซม์ชื่อ เอสเทอเรส (Esterases) ไปเป็นตัวยาแอมพิซิลลินซึ่งจะออกฤทธิ์ต่อต้านแบคทีเรียได้

ทางคลินิกได้ใช้ยาบาแคมพิซิลลินในการรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียที่ทางเดินหายใจส่วนบนและล่าง(โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน และ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง) อย่างเช่น ทอนซิลอักเสบ ปอดบวม หลอดลมอักเสบ หรือการติดเชื้อบริเวณเนื้อเยื่อของผิวหนัง การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ(โรคติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ)รวมถึงการติดเชื้อหนองในชนิดที่ไม่รุนแรงมากนัก

เชื้อแบคทีเรียที่ตอบสนองต่อยาบาแคมพิซิลลิน มีทั้งชนิดแกรมบวกและแกรมลบ เช่น Staphylococcus faecalis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae, E.coli, Proteus mirabilis, Salmonellae และ Shigellae

มีข้อควรระวังที่ผู้ป่วยพึงทราบเมื่อได้รับการสั่งจ่ายยาบาแคมพิซิลลิน เช่น

ในประเทศไทยโดยคณะกรรมการอาหารและยา ได้ระบุให้ยาบาแคมพิซิลลินเป็นยาอันตรายที่ต้องใช้ภายใต้ภายใต้คำสั่งแพทย์ ซึ่งสามารถพบเห็นการใช้ยานี้ได้ตามสถาน พยาบาลและมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

บาแคมพิซิลลินมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

บาแคมพิซิลลิน

ยาบาแคมพิซิลลินมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

บาแคมพิซิลลินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาบาแคมพิซิลลินมีกลไกการออกฤทธิ์ คือ ตัวยาจะยับยั้งการสังเคราะห์ผนังเซลล์ในแบคทีเรียชนิดที่ตอบสนองต่อยานี้ ส่งผลให้แบคทีเรียหยุดการเจริญเติบโต หมดความสามารถกระจายพันธุ์และตายลงในที่สุด

บาแคมพิซิลลินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาบาแคมพิซิลลินมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

บาแคมพิซิลลินมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาบาแคมพิซิลลินมีขนาดรับประทาน เช่น

ก. สำหรับโรคติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนบน:

 • ผู้ใหญ่: รับประทานยา 400–800 มิลลิกรัม ทุก 12 ชั่วโมง เป็นเวลา 7–10 วัน โดยขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค
 • เด็ก: การใช้ยานี้และขนาดยานี้ในเด็กอยู่ในดุลพินิจของแพทย์เป็นกรณีๆไป

ข.สำหรับการติดเชื้อหนองใน(Gonococcal infection):

 • ผู้ใหญ่: รับประทานยา 1.6 กรัม โดยใช้ร่วมกับ ยาProbenecid ขนาด 1 กรัม ครั้งเดียว
 • เด็ก: การใช้ยานี้และขนาดยานี้ในเด็กอยู่ในดุลพินิจของแพทย์เป็นกรณีๆไป

ค. สำหรับรักษาหูชั้นกลางอักเสบ:

 • ผู้ใหญ่: รับประทานยา 400–800 มิลลิกรัม ทุก 12 ชั่วโมง เป็นเวลา 10–14 วัน โดยขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค
 • เด็ก: การใช้ยานี้และขนาดยานี้ในเด็กอยู่ในดุลพินิจของแพทย์เป็นกรณีๆไป

ง. สำหรับกระเพาะปัสสาวะอักเสบ:

 • ผู้ใหญ่: รับประทานยา 400 มิลลิกรัม ทุก 12 ชั่วโมง เป็นเวลา 3–7 วัน
 • เด็ก: การใช้ยานี้และขนาดยานี้ในเด็กอยู่ในดุลพินิจของแพทย์เป็นกรณีๆไป

จ. สำหรับรักษาโรคปอดบวม:

 • ผู้ใหญ่: รับประทานยา 800 มิลลิกรัม ทุก 12 ชั่วโมง เป็นเวลา 7–21 วัน ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดของเชื้อและความรุนแรงของโรค
 • เด็กน้ำหนักตัวมากกว่า 25 กิโลกรัม: รับประทานยา 50 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน โดยแบ่งรับประทานทุก 12 ชั่วโมง
 • เด็กน้ำหนักตัวน้อยกว่า 25 กิโลกรัม: การใช้ยานี้และขนาดยานี้ในเด็กอยู่ในดุลพินิจของแพทย์เป็นกรณีๆไป

ฉ. สำหรับการติดเชื้อที่ผิวหนัง:

 • ผู้ใหญ่: รับประทานยา 400–800 มิลลิกรัม ทุก 12 ชั่วโมง เป็นเวลา 7–10 วัน โดยทั่วไปอาการจะเริ่มดีขึ้น เมื่อรับประทานยา 3 วันขึ้นไป แต่ต้องรับประทานยาต่อเนื่องจนครบกำหนดตามคำสั่งแพทย์
 • เด็กที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า 25 กิโลกรัม: รับประทานยา 25 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน โดยแบ่งรับประทานทุก 12 ชั่วโมง
 • เด็กที่นำหนักตัวน้อยกว่า 25กิโลกรัม: การใช้ยานี้และขนาดยานี้ในเด็กอยู่ในดุลพินิจของแพทย์เป็นกรณีๆไป

อนึ่ง:

 • สามารถรับประทานยานี้ก่อนหรือพร้อมอาหารก็ได้

*****หมายเหตุ: ขนาดและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาบาแคมพิซิลลิน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาบาแคมพิซิลลิน สามารถรับประทานทันทีเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า ให้รับประทานยาที่ขนาดปกติ

บาแคมพิซิลลินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาบาแคมพิซิลลินสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา(ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้บาแคมพิซิลลินอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาบาแคมพิซิลลิน เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาบาแคมพิซิลลินด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

บาแคมพิซิลลินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาบาแคมพิซิลลินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาบาแคมพิซิลลินอย่างไร?

ควรเก็บยาบาแคมพิซิลลินภายใต้อุณหภูมิห้องที่เย็น ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น ไม่เก็บยา ในห้องน้ำหรือในรถยนต์ และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

บาแคมพิซิลลินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาบาแคมพิซิลลิน มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Penglobe (เพนโกลบ)AstraZeneca
Spectrobid (สเป็กโทรบิด)Pfizer

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Bacampicillin [2018,March31]
 2. https://www.drugbank.ca/drugs/DB01602 [2018,March31]
 3. https://www.drugs.com/mtm/bacampicillin.html [2018,March31]
 4. http://www.mims.com/thailand/drug/info/bacampicillin/ [2018,March31]
 5. https://www.drugs.com/sfx/bacampicillin-side-effects.html [2018,March31]
 6. https://www.drugs.com/drug-interactions/bacampicillin.html [2018,March31]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน suksun
Frame Bottom