Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

หลอดเลือด  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ความดันโลหิตสูง 

บทนำ

ยานิคาร์ดิปีน (Nicardipine หรือ Nicardipine hydrochloride หรือ Cardene) เป็นยาในกลุ่ม Calcium channel blockers ทางคลินิกใช้เป็นยารักษาอาการโรคความดันโลหิตสูงและอาการเจ็บหน้าอกด้วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด มีรูปแบบผลิตภัณฑ์เป็นทั้งยาชนิดรับประทานและยาฉีด ทางด้านกลไกการออกฤทธิ์จะเหมือนกับยา Nifedipine Amlodipine, Felodipine ซึ่งเป็นยาในกลุ่ม Calcium channel blockers เช่นกัน

หลังยาเข้าสู่ร่างกาย ปริมาณยานิคาร์ดิปีนมากกว่า 95% จะเข้าจับกับพลาสมาโปรตีนในกระแสเลือด ตับมีหน้าที่คอยเปลี่ยนแปลงและทำลายโครงสร้างของยานี้อย่างต่อเนื่อง และต้องใช้เวลาประมาณ 8.6 ชั่วโมงในการกำจัดยานี้ออกจากร่างกายโดยผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะและอุจจาระ

การจะเลือกใช้ยานิคาร์ดิปีนเพื่อรักษาความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษาแต่เพียงผู้เดียว โดยมีเงื่อนไขประกอบในการพิจารณาก่อนการใช้ยานี้ดังนี้เช่น

ยานิคาร์ดิปีนยังก่อให้เกิดอาการข้างเคียง (ผลข้างเคียง) ต่อระบบการทำงานของหัวใจ ต่อระ บบประสาท ต่อระบบทางเดินอาหาร ต่อกล้ามเนื้อ ต่อระบบการหายใจ ผิวหนัง และรวมถึงกระบวน การเผาผลาญพลังงานในร่างกายอีกด้วย

อนึ่งสำหรับอาการข้างเคียงบางอย่างจะเป็นสัญญาณให้ทราบว่าผู้ป่วยไม่เหมาะสมที่จะใช้ยานิคาร์ดิปีน และควรหยุดการใช้ยานี้ทันทีเมื่อหลังใช้ยานี้แล้วพบอาการความดันโลหิตต่ำ เกิดภาวะหัวใจเต้นเร็ว หรือปวดศีรษะ

คณะกรรมการอาหารและยาของไทยได้บรรจุยานิคาร์ดิปีนอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติโดยระบุวัตถุประสงค์การใช้ยานิคาร์ดิปีนดังนี้

1. ใช้กับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่เกิดอย่างฉุกเฉิน (Hypertensive emergencies) ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจ

2. ใช้เป็นยาแทน (Alternative drug) ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ยา Sodium nitroprusside (ยาลดความดันโลหิตสูง) หรือ Glyceryl trinitrate (Nitroglycerin) ได้

ทั้งนี้เราสามารถพบเห็นการใช้ยานิคาร์ดิปีนได้ตาสถานพยาบาลต่างๆและสามารถซื้อหายานิคาร์ดิปีนชนิดรับประทานได้จากร้านขายยาขนาดกลางขึ้นไป

นิคาร์ดิปีนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

นิคาร์ดิปีน

ยานิคาร์ดิปีนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น

นิคาร์ดิปีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยานิคาร์ดิปีนคือ ตัวยาจะออกฤทธิ์โดยลดประจุไฟฟ้าแคลเซียมที่ถูกนำเข้าในกล้ามเนื้อเรียบซึ่งอยู่ที่ผนังเซลล์ของหลอดเลือดแดง ส่งผลให้หลอดเลือดยายตัวและเป็นการเพิ่มปริมาณออกซิเจนที่ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้เป็นอย่างดี เป็นผลให้ความดันโลหิตกลับมาเป็นปกติ ลดอาการเจ็บหน้าอกจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดตามสรรพคุณ

นิคาร์ดิปีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยานิคาร์ดิปีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเช่น

นิคาร์ดิปีนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ขนาดการใช้ยานิคาร์ดิปีนขึ้นกับชนิดของภาวะอาการและความรุนแรงของอาการ จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีไป ในบทความนี้ขอยกตัวอย่างขนาดยารับประทานที่ใช้บำบัด รักษาโรคความดันโลหิตสูงและป้องกันภาวะหัวใจขาดเลือดเท่านั้นเช่น

 • ผู้ใหญ่ที่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป: รับประทานยานี้ครั้งละ 20 มิลลิกรัมวันละ 3 ครั้ง ขนาดที่ใช้คงระดับการรักษารับประทานครั้งละ 20 - 40 มิลลิกรัมวันละ3 ครั้ง ทั้งนี้สามารถรับประทานยานี้ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้
 • ผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี: ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีด้วยยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกมาสนับสนุนความปลอดภัยในการใช้ยากับผู้ป่วยกลุ่มนี้

*อนึ่ง: ขนาดการใช้ยานี้ที่เป็นยาฉีดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษาและยาฉีดมักจะถูกใช้แต่ในสถานพยาบาลเท่านั้น

*****หมายเหตุ:

 • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมถึงยานิคาร์ดิปีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยานิคาร์ดิปีนสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2 เท่า

อย่างไรก็ตามเพื่อประสิทธิผลของการรักษาควรรับประทานยานิคาร์ดิปีนตรงเวลา

นิคาร์ดิปีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยานิคาร์ดิปีนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) กับระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายได้ดังนี้เช่น

มีข้อควรระวังการใช้นิคาร์ดิปีนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยานิคาร์ดิปีนเช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้
 • ห้ามใช้ยากับสตรีตั้งครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร เด็ก และผู้สูงอายุ โดยไม่มีคำสั่งจากแพทย์
 • ห้ามซื้อยานี้มารับประทานเอง
 • ห้ามปรับขนาดรับประทานเองโดยมิได้ปรึกษาแพทย์ผู้รักษา
 • ห้ามใช้ยาที่มีสภาพเปลี่ยนแปลงจากเดิม
 • ยานี้ออกฤทธิ์เร็วพอประมาณ ความดันโลหิตควรลดลงกลับมาเป็นปกติหลังรับประทานยา 1 - 2 ชั่วโมง
 • หากใช้ยานี้แล้วอาการป่วยไม่ดีขึ้นควรต้องกลับมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลก่อนนัดโดยเร็ว
 • กรณีมีอาการวิงเวียนหลังการใช้ยานี้ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยวดยานพาหนะใดๆรวมถึงการทำงานกับเครื่องจักรด้วยอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
 • รับประทานยานี้ให้ตรงเวลาและสม่ำเสมอตามคำสั่งของแพทย์
 • ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหาร การพักผ่อน หรือการออกกำลังกาย
 • มาพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยานิคาร์ดิปีนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

นิคาร์ดิปีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยานิคาร์ดิปีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษานิคาร์ดิปีนอย่างไร?

ควรเก็บยานิคาร์ดิปีนในช่วงอุณหภูมิ 20 - 25 องศาเซลเซียส (Celsius) ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

นิคาร์ดิปีนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยานิคาร์ดิปีนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Cardepine (คาร์ดีปีน) Great Eastern
Nicardipine Aguettant (นิคาร์ดิปีน อะกูตอนต์) Aguettant

บรรณานุกรม

 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Calcium_channel_blocker [2016,Feb6]
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Nicardipine [2016,Feb6]
 3. http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/medicine/essential/list/38#item-10247 [2016,Feb6]
 4. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Cardepine/?type=brief [2016,Feb6]
 5. http://www.drugs.com/drug-interactions/nicardipine-index.html?filter=3&generic_only= [2016,Feb6]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน Magpie baszaza001 kkodchaporn
Frame Bottom