Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ซึมเศร้า  ปัสสาวะรดที่นอน 

บทนำ

ยานอร์ทริปไทลีน (Nortriptyline) จัดเป็นยาตัวหนึ่งของยากลุ่มไตรไซคลิก แอนตี้ดีเพรสแซนต์ (Tricyclic antidepressant ย่อว่า ทีซีเอ/TCA) วงการแพทย์นำมาใช้รักษาโรคซึมเศร้า

(Major depression) และอาการปัสสาวะรดที่นอนในเด็ก (Nocturnal enuresis) และบางโอกาส นอร์ทริปไทลีนถูกนำไปใช้รักษาอาการปวดรุนแรงที่เรื้อรัง (เช่น ปวดจากโรคมะเร็ง) และไมเกรน (Migraine) อีกด้วย

ยานอร์ทริปไทลีนสามารถถูกดูดซึมจากระบบทางเดินอาหาร ซึ่งเมื่อเข้าสู่กระแสเลือดจะกระ จายตัวและถูกส่งไปเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีที่ตับ และจะถูกขับออกไปกับปัสสาวะ มีส่วนน้อยที่ถูกขับออกไปกับอุจจาระ ยานี้ยังสามารถซึมผ่านเข้าในน้ำนมของมารดาได้เช่นกัน

ในบัญชียาหลักแห่งชาติของไทยได้ระบุให้นอร์ทริปไทลีน (นอร์ทริปไทลีน ไฮโดรคลอไรด์: Nortriptyline HCl) เป็นยาที่ใช้บำบัดอาการของโรคซึมเศร้า บำบัดอาการในผู้ป่วยที่ติดเหล้าและยาเสพติด

ยานอร์ทริปไทลีนจัดอยู่ในหมวดยาอันตราย มีจำหน่ายทั้งในร้านขายยาแผนปัจจุบัน สถาน พยาบาลทั้งของรัฐและของเอกชน การจะใช้ยานี้เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยของโรคใดๆย่อมมีขนาดรับประทานและระยะเวลาของการใช้ยาที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงมีผลข้างเคียงและข้อห้ามใช้อีกมากมาย ดังนั้นจะเป็นการสมควรและก่อให้เกิดประโยชน์ของการรักษาสูงสุด ถ้าผู้ป่วยใช้ยาตามคำสั่งของแพทย์ผู้รักษาอย่างเคร่งครัด

นอร์ทริปไทลีนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

นอร์ทริปไทลีน

ยานอร์ทริปไทลีนมีสรรพคุณดังนี้

นอร์ทริปไทลีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยานอร์ทริปไทลีนคือ ตัวยาจะป้องกันการดูดกลับของสารสื่อประสาทที่มีชื่อว่า นอร์อะดรีนาลีน (Noradrenaline, สารสื่อประสาทที่ทำงานเกี่ยวข้องกับภาวะเครียดของร่างกายและกับระบบประสาทอัตโนมัติ) และซีโรโทนิน (Serotonin, สารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และความรู้สึก) ที่เซลล์ของระบบประสาท ส่งผลให้ได้ผลการรักษาดังที่ระบุในสรรพคุณ

นอร์ทริปไทลีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยานอร์ทริปไทลีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้

นอร์ทริปไทลีนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยานอร์ทริปไทลีนมีขนาดรับประทานดังนี้

ก. สำหรับบรรเทาอาการซึมเศร้า:

 • ผู้ใหญ่: รับประทานวันละ 75 - 100 มิลลิกรัมโดยแบ่งรับประทาน 3 - 4 ครั้ง ในกรณีที่มีอาการรุนแรงสามารถปรับขนาดรับประทานได้ไม่เกิน 150 มิลลิกรัม/วัน
 • เด็กวัยรุ่น (Adolescent): รับประทาน 30 - 50 มิลลิกรัม/วันโดยแบ่งรับประทาน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี: การใช้ยานี้และขนาดยาขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์ เพราะยังไม่มีข้อมูลทางการศึกษาที่ชัดเจน
 • ผู้สูงอายุ: รับประทาน 30 - 50 มิลลิกรัม/วันโดยแบ่งรับประทาน

ข. สำหรับบรรเทาอาการปัสสาวะรดที่นอนในเด็ก:

 • เด็กอายุ 6 - 7 ปี และมีช่วงน้ำหนัก 20 - 25 กิโลกรัม: รับประทาน 10 มิลลิกรัมก่อนนอน 30 นาที
 • เด็กอายุ 8 - 11 ปี และมีช่วงน้ำหนัก 25 - 35 กิโลกรัม: รับประทาน 10 - 20 มิลลิกรัมก่อนนอน 30 นาที
 • เด็กอายุมากกว่า 11 ปี และ/หรือเด็กที่มีช่วงน้ำหนัก 35 - 54 กิโลกรัม: รับประทาน 25 - 35 มิลลิกรัมก่อนนอน 30 นาที
 • เด็กช่วงอายุอื่นหรือช่วงน้ำหนักอื่นๆที่นอกเหนือจากที่กล่าวถึง: ขนาดยาขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์เพราะยังไม่มีข้อมูลทางการศึกษาที่ชัดเจน

*****หมายเหตุ:

 • การใช้ยานี้กับเด็กไม่ควรใช้นานเกิน 3 เดือน
 • นอร์ทริปไทลีนสามารถรับประทานก่อนหรือพร้อมอาหารก็ได้
 • ผู้ป่วยต้องรับประทานยานี้ตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ห้ามมิให้ผู้ป่วยปรับขนาดรับประทานยาเอง

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยานอร์ทริปไทลีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัช กรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยานอร์ทริปไทลีนสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับ การรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

นอร์ทริปไทลีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยานอร์ทริปไทลีนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้ เช่น มีภาวะหัวใจเต้นเร็ว ปากแห้ง ท้องผูก ปัสสาวะลำบาก/ปัสสาวะขัด สับสน ตาพร่า คลื่นไส้ ตัวสั่น เหงื่อออกมาก ผื่นคัน ปวดศีรษะ เกลือโซเดียมในร่างกายต่ำ (อาการเช่น วิงเวียน เป็นลม) การรับรสชาติผิดปกติไปจากเดิม

อนึ่ง อาการของผู้ป่วยที่ได้รับยานี้เกินขนาดมักจะแสดงออกด้วยลักษณะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ความดันโลหิตต่ำมาก ช็อก หมดสติจากระบบประสาทส่วนกลางถูกกด หัวใจล้มเหลว มีอาการชัก และมีภาวะโคม่า ซึ่งหากพบอาการเหล่านี้หลังรับประทานยานี้ต้องรีบนำตัวผู้ป่วยส่งแพทย์/ไปโรงพยาบาลโดยเร็วทันที ซึ่งการบำบัดรักษาของผู้ที่ได้รับยานี้เกินขนาดมีวิธีดังต่อไปนี้เช่น

มีข้อควรระวังการใช้นอร์ทริปไทลีนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้นอร์ทริปไทลีนดังนี้เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยานอร์ทริปไทลีนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

นอร์ทริปไทลีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยานอร์ทริปไทลีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้เช่น

ควรเก็บรักษานอร์ทริปไทลีนอย่างไร?

สามารถเก็บยานอร์ทริปไทลีนระหว่างอุณหภูมิ 20 - 25 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น ไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อน และความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

นอร์ทริปไทลีนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยานอร์ทริปไทลีนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Cetavol (เซตาวอล)Central Poly Trading
Norline (นอร์ไลน์)Pharmaland
Nortyline (นอร์ทีไลน์)Condrugs
N-Trip (เอ็น-ทริป)Medicine Products
Ortrip (ออทริป)Central Poly Trading

บรรณานุกรม

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Nortriptyline [2014,Dec6]
2 http://www.mims.com/USA/drug/info/nortriptyline/?type=full&mtype=generic#Dosage [2014,Dec6]
3 http://www.mims.com/Thailand/drug/search/?q=nortriptyline [2014,Dec6]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom