Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ตับ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ไวรัสตับอักเสบ ซี 

บทนำ

ยาทีลาพรีเวียร์(Telaprevir)เป็นยาในกลุ่มโปรติเอส อินฮิบิเตอร์ (Protease inhibitors) ทางคลินิก ใช้รักษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ชนิดย่อย/จีโนไทป์ 1 (Hepatitis C virus genotype 1)ซึ่งก่อให้เกิดการติดเชื้อได้ทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง โดยมีความรุนแรงโรคจากการเจ็บป่วยตั้งแต่น้อยๆเป็นเวลานานไม่กี่สัปดาห์จนถึงขั้นรุนแรงมากตลอดที่ยังมีชีวิต แต่การใช้ยานี้เพียงลำพัง ไม่สามารถทำให้อาการป่วยไวรัสตับอักเสบ ซี ดีขึ้นทีเดียวนัก ทางการแพทย์จึงต้องใช้ยาทีลาพรีเวียร์ร่วมกับยาอีก 2 ตัว คือยา Peginterferon alpha และ Ribavirin

ยาทีลาพรีเวียร์ มีรูปแบบเภสัชภัณฑ์เป็นยาชนิดรับประทาน ผู้ป่วยจะต้องรับประทานยานี้พร้อมอาหารที่ ”ไม่ใช่ประเภทไขมันต่ำ ” เพราะไขมันจะช่วยเพิ่มการดูดซึมตัวยาจากระบบทางเดินอาหาร หลังถูกดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารเข้าสู่กระแสเลือด ตัวยาจะเข้ารวมตัวกับพลาสมาโปรตีนประมาณ 59–76% และถูกทำลายโครงสร้างเคมีเดิมโดยผ่านไปที่ตับ จากเหตุผลเหล่านี้ ส่งผลให้ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 9–11 ชั่วโมงเพื่อกำจัดยาทีลาพรีเวียร์ออกจากกระแสเลือด โดยผ่านทิ้งไปกับอุจจาระและส่วนน้อยถูกกำจัดไปกับปัสสาวะ การออกฤทธิ์ของยาทีลาพรีเวียร์จะช่วยป้องกันมิให้เชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี แพร่กระจายไปทั่วร่างกายซึ่งจะทำให้อาการของผู้ป่วยดีขึ้นเป็นลำดับ

มีข้อจำกัดในการใช้ยาทีลาพรีเวียร์กับผู้ป่วยบางกลุ่มที่ควรทราบดังนี้ เช่น

การใช้ยาทีลาพรีเวียร์ ให้เกิดประโยชน์ต่อการรักษาสูงสุด ผู้ป่วยจะต้องรับประทานยานี้ต่อเนื่องตรงตามขนาดและเวลาของแต่ละวันตามแพทย์สั่ง ทั้งนี้เพื่อให้ปริมาณยาทีลาพรีเวียร์ในกระแสเลือดมีปริมาณที่คงที่ ซึ่งจะเป็นผลให้ยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสได้ดีที่สุด

ก่อนรับประทานยาทีลาพรีเวียร์ ควรรับประทานอาหารล่วงหน้าประมาณ 30 นาที ไขมันในอาหารสามารถทำให้การดูดซึมตัวยาเข้าสู่กระแสเลือดเป็นไปได้ด้วยดี ห้ามกัดหรือบดเม็ดยานี้เป็นผงก่อนรับประทาน ให้รับประทานยานี้พร้อมน้ำดื่มอย่างพอเพียง และการใช้ยาทีลาพรีเวียร์ อาจต้องใช้เวลาอยู่หลายเดือน ผู้ป่วยจึงต้องไม่ลืมรับประทานยาให้ครบในแต่ละวัน

ระหว่างที่ได้รับยาทีลาพรีเวียร์ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร จะให้ข้อแนะนำเพิ่ม เติม กับผู้ป่วยเพื่อใช้เป็นข้อมูลดูแลตนเองขณะอยู่ในที่พักอาศัย เช่น

สำหรับอาการข้างเคียง(ผลข้างเคียง)ที่อาจพบเห็นหลังจากได้รับยาทีลาพรีเวียร์ ได้แก่ มีอาการแสบคันบริเวณช่องทวารหนัก รวมถึงมีภาวะริดสีดวงทวารเกิดขึ้นตามมา การรับรสชาติอาหารเปลี่ยนไป อาจเกิดอาการท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน อาการข้างเคียงหลายอย่างอาจก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ผู้ป่วยสามารถขอคำปรึกษาจากแพทย์/มาโรงพยาบาลก่อนนัด เพื่อแพทย์พิจารณาปรับแนวทางการใช้ยานี้ และรักษาอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้น

ยาทีลาพรีเวียร์ เป็นยาที่มีประสิทธิภาพในการรักษาไวรัสตับอักเสบ ซี แต่มีปัญหาด้านราคาที่สูงมาก การใช้ยานี้ร่วมกับยาอีก 2 รายการจนครบเทอมของการรักษา อาจต้องใช้จำนวนเงินมูลค่าเป็นล้านบาท ซึ่งเป็นอุปสรรคของผู้ป่วยส่วนมากในการเข้าถึงยานี้จนต้องหันไปใช้ยาตัวอื่นเพื่อรักษาแทน

ทีลาพรีเวียร์มีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

ทีลาพรีเวียร์

ยาทีลาพรีเวียร์มีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

ทีลาพรีเวียร์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาทีลาพรีเวียร์ มีกลไกการออกฤทธิ์โดยตัวยาจะเข้ารวมตัวกับเอนไซม์ของเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ที่มีชื่อว่า Serine protease ส่งผลกระทบทำให้ไวรัสฯไม่สามารถจำลองไวรัสฯชุดใหม่ขึ้นมาได้ จากเหตุผลนี้จึงเป็นที่มาของสรรพคุณ

ทีลาพรีเวียร์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาทีลาพรีเวียร์มีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

ทีลาพรีเวียร์มีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาทีลาพรีเวียร์ มีขนาดรับประทาน เช่น

 • ผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป: รับประทานยาขนาด 1,125 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้งตามแพทย์สั่ง โดยใช้ร่วมกับยา Peginterferon และ Ribavirin เป็นเวลาต่อเนื่อง 12 สัปดาห์ ระหว่างที่ได้รับยานี้ในสัปดาห์ที่ 4 และ 12 แพทย์จะตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัสตับอักเสบซี/HCV-RNA ซึ่งใช้บ่งบอกถึงจำนวนไวรัสตับอักเสบ ซี หากพบว่า HCV-RNA ในเลือดมีปริมาณน้อยกว่า 10–15 ยูนิต/มิลลิลิตร แพทย์จะให้เฉพาะยา Peginterferon และ Ribavirin ต่อไปอีก 12 สัปดาห์ รวมการใช้ยาทั้งหมดในการรักษาไวรัสตับอักเสบซี 24 สัปดาห์, ถ้า HCV-RNA มากกว่า 10–15 ยูนิต/มิลลิลิตร แต่ไม่เกิน 1,000 ยูนิต/มิลลิลิตร แพทย์จะให้ใช้ยา Peginterferon และ Ribavirin ต่อไปอีก 36 สัปดาห์ รวมการใช้ยาทั้งหมด 48 สัปดาห์, แต่หาก HCV-RNA มากกว่า 1,000 ยูนิต/มิลลิลิตร ในสัปดาห์ที่ 4 และ 12 แพทย์จะให้หยุดการใช้ยาทุกตัวทันที และพิจารณาปรับเปลี่ยนแนวทางการรักษาใหม่

อนึ่ง เพื่อเพิ่มการดูดซึมของยานี้จากระบบทางเดินอาหาร ควรรับประทานยานี้ พร้อมอาหารที่ไม่ใช่”อาหารประเภทไขมันต่ำ”

 • ผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี: การใช้ยานี้จะอยู่ในดุลพินิจของแพทย์เป็นกรณีๆไป ด้วยยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกที่แน่ชัด ถึงประสิทธิผลของยานี้ในผู้ป่วยกลุ่มวัยนี้

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาทีลาพรีเวียร์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

กรณีที่ลืมรับประทานยาทีลาพรีเวียร์ ไม่เกิน 6 ชั่วโมง สามารถรับประทานยานี้ทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากลืมรับประทานยานี้เกิน 6 ชั่วโมง ให้ข้ามการรับประทานยามื้อนั้น และรับประทานยานี้ตามเวลาของมื้อถัดไป โดยไม่ต้องปรับขนาดรับประทานเป็น 2เท่า ให้รับประทานยานี้ในขนาดปกติ

ทีลาพรีเวียร์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาทีลาพรีเวียร์สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้ทีลาพรีเวียร์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาทีลาพรีเวียร์ เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้
 • ห้ามใช้ยานี้กับสตรีมีครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร และ เด็ก
 • ห้ามปรับขนาดรับประทานด้วยตนเอง
 • ห้ามใช้ยาที่มีสภาพเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น เม็ดยาแตกหัก สีเม็ดยาเปลี่ยนไป
 • รับประทานยาพร้อมอาหารที่ไม่ต้องจำกัดไขมัน เพื่อช่วยการดูดซึมตัวยาเข้าสู่กระแสเลือด
 • ระวังการใช้ยานี้กับผู้ป่วยโรคตับชนิดอื่นๆร่วมด้วย
 • รับประทานยานี้ต่อเนื่องตรงตามขนาดและเวลาในแต่ละวันตามคำสั่งแพทย์
 • มาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลตามนัดทุกครั้ง เพื่อรับการตรวจร่างกายและตรวจเลือดจากแพทย์ เพื่อแพทย์ประเมินผลการรักษา
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาทีลาพรีเวียร์ด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร ต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ เมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองด้วยเช่นกัน

ทีลาพรีเวียร์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาทีลาพรีเวียร์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาทีลาพรีเวียร์อย่างไร?

ควรเก็บยาทีลาพรีเวียร์ ภายใต้อุณหภูมิ 15-30 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ และเก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น

ทีลาพรีเวียร์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาทีลาพรีเวียร์ มียาชื่อการค้าอื่น และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Incivek (อินซิเวค)Vertex Pharmaceuticals

อนึ่ง ยาชื่อการค้าอื่นของยานี้ เช่น Incivo

บรรณานุกรม

 1. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2011/201917lbl.pdf[2017,April15]
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Telaprevir[2017,April15]
 3. https://www.drugs.com/cdi/telaprevir.html[2017,April15]
 4. https://www.drugs.com/ppa/telaprevir.html[2017,April15]
 5. https://www.drugs.com/sfx/telaprevir-side-effects.html[2017,April15]
 6. https://www.drugs.com/drug-interactions/telaprevir-index.html?filter=3&generic_only=[2017,April15]
 7. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/en/[2017,April15]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Sonson Puengjaru
Frame Bottom