Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ไขกระดูก  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ลิ่มเลือด 

บทนำ

ยาทินซาพาริน(Tinzaparin หรือ Tinzaparin sodium) เป็นเฮพารินโมเลกุลเล็ก(Low molecular weight heparin) ทางคลินิกใช้บำบัดและป้องกันภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ(Deep vein thrombosis) รักษาภาวะหลอดเลือดอุดตันในปอด/สิ่งหลุดอุดหลอดเลือดปอด(Pulmonary embolism)

รูปแบบเภสัชภัณฑ์ของยาทินซาพารินเป็นยาฉีด การฉีดยาทินซาพารินเข้าหลอดเลือดโดยตรงมักจะใช้กับผู้ป่วยที่ต้องทำการฟอกเลือด(การล้างไต)ด้วยเครื่องไตเทียม แต่สำหรับการฉีดเข้าใต้ผิวหนังให้ผู้ป่วยนั้นอาจแบ่งเป็น 2 กรณี เช่น

1. ใช้กับผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดเพื่อป้องกันการจับตัวของลิ่มเลือดขณะผ่าตัด

2. บำบัดการอุดตันด้วยลิ่มเลือดของหลอดเลือดดำ

ทั้งนี้ การให้ยาทินซาพารินเข้าใต้ผิวหนัง ร่างกายจะดูดซึมตัวยาได้ 90% โดยประมาณ และหลังได้รับตัวยาทินซาพารินเป็นเวลา 2–3 ชั่วโมง ตัวยาจะเริ่มออกฤทธิ์ ซึ่งร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 90 นาทีเป็นอย่างต่ำเพื่อกำจัดยานี้ทิ้งไปกับปัสสาวะ

ผู้ป่วยบางกลุ่มที่จัดเป็นกลุ่มเสี่ยงและไม่สามารถใช้ยาทินซาพาริน ได้แก่

ทั้งนี้ การใช้ยาทินซาพารินกับผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว จะทำให้อาการของโรครุนแรงยิ่งขึ้น และตัวยาทินซาพารินจะถูกกำจัดออกจากร่างกายโดยผ่านไปที่ไต ดังนั้นผู้ป่วยโรคไตที่มีค่าครีอะตินีนเคลียรานซ์(Creatinine clearance)น้อยกว่า 30 มิลลิลิตร/นาที ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาทินซาพาริน

ผู้ป่วยที่ได้รับการฉีดยาทินซาพารินยังต้องเข้ารับการตรวจร่างกายจากแพทย์ และการตรวจเลือดเพื่อดูปริมาณ เม็ดเลือด เกล็ดเลือด และฮีโมโกลบิน(Hb) ตลอดจนกระทั่งสุ่มตรวจอุจจาระเพื่อตรวจว่ามีเลือดออกจากลำไ/เลือดออกจากทางเดินอาหารปนมาหรือไม่

*กรณีเกิดข้อผิดพลาดที่ทำให้ผู้ป่วยได้รับยาทินซาพารินเกินขนาด จะเกิดภาวะ เลือดออกง่ายตามร่างกาย แพทย์จะช่วยเหลือผู้ป่วยโดยให้ ยาProtamine เพื่อแก้ไขพิษจากทินซาพาริน

ตามกฎหมายของประเทศไทยกำหนดให้ยาทินซาพารินเป็นยาอันตรายและต้องใช้ภายใต้คำสั่งของแพทย์แต่ผู้เดียว ซึ่งเราจะพบเห็นการใช้ยานี้แต่ในสถานพยาบาลเท่านั้น และหากต้องการข้อมูลการใช้ยาทินซาพารินเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดได้จากแพทย์หรือจากเภสัชกรที่ประจำในสถานพยาบาลที่ตนเองเข้ารับการตรวจรักษาได้

ทินซาพารินมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

ทินซาพาริน

ยาทินซาพารินมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

ทินซาพารินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาทินซาพารินคือ ตัวยาจะเข้ารวมตัวกับสารโปรตีนในร่างกายที่มีชื่อว่า Antithrombin III เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนที่มีความสามารถยับยั้งการทำงานของปัจจัยการแข็งตัวของเลือดที่เรียกว่า Factor Xa (แฟคเตอร์สิบเอ) และยาทินซาพารินยังช่วยป้องกันมิให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ Fibrinogen ไปเป็น Fibrin ซึ่งเปรียบเสมือนเส้นใยตาข่ายที่ช่วยทำให้การรวมตัวของเกล็ดเลือดมีความแข็งแรง จากกลไกนี้เองจึงทำให้เกิดฤทธิ์ต้านการเกิดลิ่มเลือดได้ตามสรรพคุณ

ทินซาพารินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาทินซาพารินมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

  • ยาฉีดที่ประกอบด้วย Anti-factor Xa ของ Tinzaparin ขนาด 10,000 และ 20,000 ยูนิตสากล/มิลลิลิตร

ทินซาพารินมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาทินซาพาริน มีขนาดการบริหารยา/ใช้ยา เช่น

ก. ป้องกันการจับตัวของเกล็ดเลือดขณะฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม:

ข. ป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดขณะทำการผ่าตัด:

  • ผู้ใหญ่: สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะเลือดออกง่ายในระดับปานกลางๆลงมา ให้ฉีดยาเข้าใต้ผิวหนังขนาด 3,500 ยูนิตสากล ก่อนเข้ารับการผ่าตัด 2 ชั่วโมง หลังการผ่าตัดเสร็จสิ้น ผู้ป่วยยังต้องได้รับยา 3,500 ยูนิตสากล วันละ1ครั้ง ตามคำสั่งของแพทย์, กรณีผู้ป่วยมีความเสี่ยงสูงต่อภาวะเลือดออกง่าย ให้ฉีดยาเข้าใต้ผิวหนังขนาด 50 ยูนิตสากล/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ก่อนเข้ารับการผ่าตัด 2 ชั่วโมง หลังการผ่าตัดเสร็จสิ้นผู้ป่วยยังต้องได้รับยาขนาด 75 ยูนิตสากล/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม วันละครั้งตามคำสั่งของแพทย์

ค.บำบัดอาการหลอดเลือดดำอุดตันจากลิ่มเลือด:

อนึ่ง:

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาทินซาพาริน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

ทินซาพารินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาทินซาพารินสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา(ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้ทินซาพารินอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาทินซาพาริน เช่น

1. ห้ามใช้กับผู้ที่มีประวัติแพ้ยาทินซาพาริน

2. ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยา/แพ้สารประกอบเบนซิลแอลกอฮอล์(Benzyl alcohol) ด้วยในสูตรตำรับของยาทินซาพารินจะมีองค์ประกอบของสารดังกล่าวอยู่ด้วย

3. ห้ามใช้กับผู้ที่มีภาวะเลือดออกง่าย หรือผู้ที่มีประวัติหลังการใช้ยาประเภท เฮพารินชนิดต่างๆแล้วเกิดภาวะเกล็ดเลือดต่ำตามมา

4. ห้ามใช้ขณะที่ผู้ป่วยมีภาวะเลือดออกอยู่แล้ว เช่น เลือดออกในกระเพาะอาหารหรือในลำไส้(เลือดออกในทางเดินอาหาร)

5. หลีกเลี่ยงการใช้กับผู้ป่วยโรคไต ด้วยยาทินซาพารินจะถูกกำจัดออกจากร่างกายโดยผ่านทิ้งไปทางไต ผู้ป่วยโรคไตจึงกำจัดยาทินซาพารินออกจากร่างกายได้น้อยกว่าปกติ

6. ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้

7. ห้ามใช้ยาหมดอายุ

8. ห้ามเก็บยาหมดอายุ

9. ระวังการใช้ยาทินซาพารินกับสตรีมีครรภ์/ตั้งครรภ์ และสตรีในภาวะให้นมบุตร

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาทินซาพารินด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

ทินซาพารินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาทินซาพารินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาทินซาพารินอย่างไร?

ควรเก็บยาทินซาพารินภายใต้อุณหภูมิ 15-25 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

ทินซาพารินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาทินซาพาริน มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Innohep (อินโนเฮพ)LEO Pharmaceutical Products

บรรณานุกรม

  1. http://www.mims.com/thailand/drug/info/innohep/?type=brief [2017,Dec30]
  2. http://www.mims.com/thailand/drug/info/tinzaparin%20sodium/?type=brief&mtype=generic [2017,Dec30]
  3. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2008/020484s011lbl.pdf [2017,Dec30]
  4. https://www.drugs.com/sfx/tinzaparin-side-effects.html [2017,Dec30]
  5. https://www.drugs.com/drug-interactions/tinzaparin-index.html?filter=3&generic_only=#I [2017,Dec30]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน BANGVIOZ
Frame Bottom