Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ตับ  ไต  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ปลูกถ่ายอวัยวะ 

บทนำ

ยาทาโครลิมัส (Tacrolimus) หรือยาชื่อการค้าในประเทศไทยคือ โปรกราฟ (Prograf) เป็นยากดภูมิคุ้มกันต้านทานโรค/ภูมิต้านทานชนิดรับประทานและชนิดสารละลายสำหรับบริหาร/ฉีดทางหลอดเลือดดำ ผู้ป่วยได้รับยานี้เพื่อกดภูมิต้านทานของร่างกายสำหรับป้องกันปฏิกิริยาไม่ยอมรับอวัยวะที่เปลี่ยนถ่ายอย่างเฉียบพลันในผู้ป่วยที่เปลี่ยนไตหรือตับ

สูตรยากดภูมิต้านทานที่ผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะได้รับมักจะเป็นยากดภูมิต้านทาน 3 ชนิดร่วม กันเช่น สูตรยาสำหรับป้องกันภาวะปฏิเสธอวัยวะในผู้ป่วยปลูกถ่ายประกอบด้วยยาทาโครลิมัส (Tacrolimus) ร่วมกับไมโคฟีโนเลต โมฟีทิล (Mycophenolate mofetil) และยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ (Corticosteroid)

นอกจากนี้ยาทาโครลิมัสยังถูกใช้ในการรักษาโรคไตอักเสบจากโรคลูปัส (Lupus nephritis) กรณีได้รับการรักษาด้วยยาสเตียรอยด์แล้วผลการตอบสนองของโรคไม่เพียงพอและมีอาการไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) จากยาสเตียรอยด์

การใช้ยาทาโครลิมัสควรอยู่ในการดูแลของแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น เพราะยากดภูมิคุ้มกันอาจทำให้เพิ่มโอกาสของการติดเชื้อโรคได้ ดังนั้นผู้ป่วยที่ได้รับยาทาโครลิมัสร่วมกับยากดภูมิต้านทานชนิดอื่นๆอยู่พึงระมัดระวังการติดเชื้อต่างๆเสมอ อีกทั้งเพื่อให้ระดับยากดภูมิคุ้มกันในร่างกายอยู่ใน ช่วงการรักษาและคงที่ ผู้ป่วยควรรับประทานยากดภูมิต้านทานตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดตรงเวลาอย่างสม่ำเสมอและติดตามการรักษาตามแพทย์นัดหมาย

ยาทาโครลิมัสมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ทาโครลิมัส

ยาทาโครลิมัสมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้สำหรับป้องกันปฏิกิริยาปฏิเสธอวัยวะที่ปลูกถ่ายเช่น ตับหรือไต โดยใช้ร่วมกับยากดภูมิต้านทานชนิดอื่นๆอีก 2 ชนิดคือ อะซ่าไทโอปรีน (Azathioprine) หรือยาไมโคฟีโนเลต โมฟีทิล (Mycophenolate mofetil) และยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ (Corticoste roid) และยังมีข้อบ่งใช้สำหรับการรักษาโรคไตอักเสบลูปัส (Lupus nephritis) กรณีได้รับการรักษาด้วยยาสเตียรอยด์แล้วผลการตอบสนองของโรคไม่เพียงพอและ/หรือมีอาการไม่พึงประสงค์/ผลข้างเคียงจากยาสเตียรอยด์

ยาทาโครลิมัสมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาทาโครลิมัสมีกลไกการออกฤทธิ์โดย ตัวยาจะยับยั้งการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวของร่างกายชนิดที-ลิมโฟไซต์ (T-lymphocyte) แต่ยังไม่สามารถทราบกลไกการออกฤทธิ์ที่แน่นอน ซึ่งให้ผลลัพธ์ท้ายสุดในการยับยั้งการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวของร่างกายชนิดที-ลิมโฟไซต์ (T-lymphocyte) ซึ่งมีผลกดภูมิคุ้มกันต้านทานโรคของร่างกาย ดังนั้นจึงมีการนำยาทาโครลิมัสมาใช้สำหรับการป้องกันการปฏิเสธอวัยวะ (Organ rejection) ที่ได้รับการปลูกถ่าย

ยาทาโครลิมัสมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

รูปแบบที่มีจำหน่ายของยาทาโครลิมัสในประเทศไทยมีรูปแบบทางเภสัชภัณฑ์คือ

  • ยาแคปซูลชนิดออกฤทธิ์ทันที (Capsule) มีชื่อการค้าคือ โปรกราฟ (Prograf) สำหรับรับประทาน ขนาด 0.5 มิลลิกรัมและ 1 มิลลิกรัม
  • ยาแคปซูลชนิดออกฤทธิ์ยาว (Prolonged release capsule) มีชื่อการค้าคือ แอดวากราฟ (Advargraf) สำหรับรับประทาน ขนาด 0.5 มิลลิกรัมและ 1 มิลลิกรัม และ
  • สารละลายยาปราศจากเชื้อสำหรับหยดเข้าหลอดเลือดดำ (Intravenous injection, IV) ชื่อการค้าคือ โปรกราฟ (Prograf) ความแรง 5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร บรรจุ 1 มิลลิลิตร ใช้ในกรณีผู้ป่วยที่ไม่สามารถให้ยาทาโครลิมัสโดยวิธีการรับประทานยาแคปซูลได้ จำเป็นต้องได้รับยาในรูปแบบยาฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำเช่น ผู้ป่วยเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดและ/หรือผู้ป่วยมีสภาวะการดูดซึมยาทางระบบทางเดินอาหารดีไม่เพียงพอ

ยาทาโครลิมัสมีขนาดรับประทานหรือวิธีใช้ยาอย่างไร?

ยาทาโครลิมัสเป็นยากดภูมิคุ้มกันต้านทานโรค/ภูมิต้านทานชนิดรับประทานและชนิดสารละลายฯที่สำหรับบริหารทางหลอดเลือดดำ มีข้อบ่งใช้สำหรับผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ ผู้ที่ได้รับยาเพื่อกดภูมิต้านทานของร่างกาย ป้องกันการปฏิเสธอวัยวะที่ปลูกถ่าย

ขนาดยาทาโครลิมัสที่ใช้ แพทย์จะเป็นผู้กำหนดขนาดยาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย ผู้ป่วยควรรับประทานยาที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดและตรงตามเวลา ห้ามผู้ป่วยปรับวิธีการรับประ ทานยาเอง ในผู้ป่วยบางรายอาจได้รับการตรวจวัดระดับยาในเลือดเพื่อปรับขนาดยาให้เหมาะสม

วิธีการรับประทานยาทาโครลิมัส ผู้ป่วยควรรับประทานยานี้เวลาเดิมทุกวัน พบว่าการรับประทานยานี้ในขณะท้องว่าง ยาทาโครลิมัสจะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีโดยระดับยานี้จะขึ้นสู่ระดับสูงสุดภายใต้สภาวะท้องว่าง และพบว่าอาหารมีผลรบกวนการดูดซึมยานี้ มีผลกระทบต่อผลและปริมาณการออกฤทธิ์ของยานี้ ดังนั้นควรรับประทานยาให้ตรงเวลาทุกวันและรับประทานยานี้ในช่วงท้องว่างคือ ก่อนอาหารอย่างน้อยประมาณ 30 นาทีหรือรับประทานยานี้หลังการรับประทานอาหารเสร็จแล้วประมาณ 2 ชั่วโมง

ดังนั้นหากท่านกำลังใช้ยาทาโครลิมัสอยู่ ควรรับประทานยานี้ให้ตรงตามที่แพทย์สั่ง ไม่เพิ่ม ลดหรือปรับขนาดยานี้ด้วยตนเองโดยเด็ดขาด หากท่านมีอาการไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) ที่รุนแรงหรือมีอาการผิดปกติที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเกิดขึ้นในช่วงที่ได้รับยานี้อยู่ ท่านควรต้องรีบไปพบแพทย์/ไปโรงพยาบาลก่อนกำหนดได้เพื่อรับการตรวจรักษาอาการไม่พึงประสงค์ดังกล่าว

การใช้ยาทาโครลิมัสในผู้ป่วยไตเสื่อมรุนแรง อาจพิจารณาลดขนาดยาภายหลังผ่านพ้นช่วงระยะหลังการเปลี่ยนถ่ายไตทันที หรือภายหลังการรักษาภาวะไม่ยอมรับอวัยวะทั้งระยะเฉียบพลันหรือระยะกลับเป็นซ้ำ กรณีผู้ป่วยตับเสื่อมรุนแรงสามารถใช้ยานี้ได้ตามขนาดยาปกติ ไม่จำเป็นต้องลดขนาดยานี้

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมทั้งยาทาโครลิมัส ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

กรณีลืมรับประทานยาทาโครลิมัสที่มีรูปแบบยาเป็นยาออกฤทธิ์ทันทีชื่อการค้าคือ โปรกราฟ โดยมีวิธีการรับประทานยาวันละ 2 ครั้งต่อวัน หากผู้ป่วยลืมรับประทานยาให้รับประทานยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้กับเวลาที่ต้องรับประทานยามื้อถัดไป (เกินกว่าครึ่งหนึ่งของระยะห่างระหว่างมื้อคือเกิน 6 ชั่วโมงจากเวลารับประทานยาปกติ) ให้ข้ามมื้อยาที่ลืมไป รอรับประทานยามื้อถัดไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่าเช่น ปกติรับประทานยาวันละ 2 ครั้งเวลา 7.00 น. และ 19.00 น. หากผู้ป่วยนึกขึ้นได้ว่าลืมรับประทานยามื้อ 7.00 น. ตอนเวลา 10.00 น. ก็ให้รับประทานยามื้อ 7.00 น. ทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากนึกขึ้นได้ในช่วงที่ใกล้กับช่วงเวลาของยามื้อถัดไป (หมายถึงเกินกว่าครึ่งหนึ่งของช่วงห่างจากเวลารับประทานยาปกติถึงมื้อถัดไป) เช่น นึกขึ้นได้ว่าลืมรับประทานยามื้อ 7.00 น. ตอนเวลา 16.00 น. ให้รอรับประทานยามื้อถัดไปคือเวลา 19.00 น. ในขนาดยาปกติ โดยไม่ต้องนำยามื้อที่ลืมรับประทานมารับประทานเพิ่ม อย่างไรก็ตามควรรับประทานยาเม็ดที่ลืมในช่วงท้องว่างหรือรับประทานห่างอาหารอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

กรณีลืมรับประทานยาทาโครลิมัสที่มีรูปแบบยาเป็นยาออกฤทธิ์ยาวชื่อการค้าคือ แอดวากราฟ โดยมีวิธีการรับประทานยาวันละ 1 ครั้งต่อวัน หากผู้ป่วยลืมรับประทานยาให้รับประทานยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้กับเวลาที่ต้องรับประทานยามื้อถัดไป (เกินกว่าครึ่งหนึ่งของระยะห่างระหว่างมื้อคือเกิน 12 ชั่วโมงจากเวลารับประทานยาปกติ) ให้ข้ามมื้อยาที่ลืมไป รอรับประทานยามื้อถัดไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่าเช่น ปกติรับประทานยาวันละ 1 ครั้ง เวลา 7.00 น. หากผู้ป่วยนึกขึ้นได้ว่าลืมรับประทานยามื้อ 7.00 น. ตอนเวลา 10.00 น. ก็ให้รับประทานยามื้อ 7.00 น. ทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากนึกขึ้นได้ในช่วงที่ใกล้กับช่วงเวลาของยามื้อถัดไป (หมายถึงเกินกว่าครึ่งหนึ่งของช่วงห่างจากเวลารับประทานยาปกติถึงมื้อถัดไป) เช่น นึกขึ้นได้ว่าลืมรับประทานยามื้อ 7.00 น. ตอนเวลา 21.00 น. ให้รอรับประทานยามื้อถัดไปคือเวลา 7.00 น. วันถัดไปในขนาดยาปกติ โดยไม่ต้องนำยามื้อที่ลืมรับประทานมารับประทานเพิ่ม อย่างไรก็ตามควรรับประทานยาเม็ดที่ลืมในช่วงท้องว่างหรือรับประทานห่างอาหารอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

กรณีอาเจียนยานี้ออกมา ถ้ามีอาการคลื่นไส้และอาเจียนหลังรับประทานยานี้ หากผู้ป่วยเห็นเม็ดยาออกมา ควรเว้นระยะสักครู่รอให้อาการคลื่นไส้หรืออาเจียนดีขึ้นจึงรับประทานยาใหม่ แต่หากผู้ป่วยไม่แน่ใจว่ามียาออกมาพร้อมกับอาเจียนหรือไม่ ไม่ควรรับประทานยาซ้ำเพิ่มโดยเด็ดขาด

กรณีผู้ป่วยต้องเดินทางไกลควรเตรียมยานี้ติดตัวไปเพียงพอตลอดการเดินทาง หากเดินทางไปต่างประเทศควรรับประทานยานี้ตามเวลาของประเทศไทย แต่หากต้องปรับเวลารับประทานยานี้ตามประเทศที่ไปพักอาศัย พิจารณาปรึกษาแพทย์ก่อน อย่างไรก็ตามควรหลีกเลี่ยงการเดินทาง ไกลในช่วง 6 เดือนแรกของการปลูกถ่ายอวัยวะหากไม่จำเป็น และควรได้รับอนุญาตจากแพทย์ผู้รักษาก่อน

ยาทาโครลิมัสมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ผล/อาการไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ของยาทาโครลิมัสที่พบได้บ่อย เช่น อาการปวดศีรษะ อาการตัวสั่น ท้องเสียหรือท้องผูก ความดันโลหิตสูง คลื่นไส้อาเจียน และการตรวจเลือดจะพบการทำงานของไตผิดปกติ ภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูงและแมกนีเซียมในเลือดต่ำ อาการทางผิวหนังเช่น มีผื่นคันตามร่างกาย ผลต่อไตเช่น ค่าปริมาณของเสียในเลือด (Blood Urea Nitrogen/BUN และครีเอตินิน/Creatinine) ของร่างกายสูงขึ้น อาการอื่นๆเช่น อาจมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัว ไข้ต่ำ หนาวสั่น บวมตามแขน-ขา นอนไม่หลับ

หากท่านกำลังใช้ยาทาโครลิมัสอยู่หรือกำลังรับประทานยากดภูมิคุ้มกันอื่นๆอยู่และเกิดอาการไม่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้เช่น มีไข้สูง, ปวดศีรษะรุนแรง, รู้สึกเหนื่อยหอบ, หายใจไม่ปกติ, อา เจียนอย่างหนัก, ปวดท้องอย่างรุนแรง, ท้องเสียหรือถ่ายท้องอย่างมากจนอาจทำให้เกิดภาวะขาดน้ำรุนแรงและมีภาวะสมดุลเกลือแร่ผิดปกติ (อาการที่สังเกตได้เช่น เหนื่อย สับสน อ่อนเพลีย อ่อนแรง หัวใจเต้นเร็ว) มีสัญญาณของภาวะติดเชื้อเช่น มีไข้ (สูงกว่า 38 องศาเซลเซียส/Celsius) หนาวสั่น ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล มีอาการปวดหรือร้อนเวลาถ่ายปัสสาวะ ปวด บวม แดง และเจ็บตามร่างกาย หรือมีตุ่มน้ำหรือแผลเกิดขึ้นบริเวณช่องปากหรือร่างกาย หากท่านมีอาการดังที่กล่าวมาข้างต้นควรรีบไปพบแพทย์/ไปยังโรงพยาบาลใกล้บ้านที่สะดวกก่อนวันนัด พร้อมแจ้งแพทย์/พยาบาล/เภสัชกรว่าท่านกำลังรับประทานยากดภูมิต้านทานอยู่

มีข้อควรระวังการใช้ยาทาโครลิมัสอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาทาโครลิมัสเช่น

***** อนึ่ง: ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด รวมถึงยาทาโครลิมัส ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิดควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาทาโครลิมัสมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาทาโครลิมัสถูกขจัดออกทางร่างกายโดยเอนไซม์ระบบ CYP3A4 (Cytochrome P450 3A4, เอนไซม์ทำลายยาเพื่อลดการเป็นพิษต่อร่างกาย) เป็นหลัก ดังนั้นสารใดๆก็ตามที่สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ดังกล่าวได้ก็จะมีผลลดการขจัดตัวยาลงซึ่งจะส่งผลให้ระดับยาในเลือด เพิ่มสูงขึ้นได้ ในขณะเดียวกันสารใดที่ออกฤทธิ์ในการเหนี่ยวนำให้เอนไซม์ระบบดังกล่าวทำงาน ได้ดีขึ้นก็จะมีผลให้การขจัดยาทาโครลิมัสเพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลให้ระดับยาในเลือดลดลง จึงไม่ควรใช้ยาร่วมกัน

1. เมื่อมีการใช้ยาทาโครลิมัสร่วมกับยาดังต่อไปนี้จะส่งผลเพิ่มระดับยาทาโครลิมัสในเลือดได้เช่น

2. เมื่อมีการใช้ยาทาโครลิมัสร่วมกับยาดังต่อไปนี้จะส่งผลลดระดับยาทาโครลิมัสในเลือดได้เช่น

3. ผู้ป่วยที่กำลังรับยาทาโครลิมัสอยู่ไม่ควรให้วัคซีนที่ยังมีชีวิต (Live vaccine หมายถึงวัคซีนเชื้อเป็นที่ถูกผลิตขึ้นโดยใช้เชื้อโรคมาทำให้อ่อนฤทธิ์ลงจนไม่สามารถทำให้เกิดโรค แต่เชื้อยังมีฤทธิ์เพียงพอที่จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายได้เพื่อให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคนั้นๆเช่น วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม วัคซีนอีสุกอีใส วัคซีนโปลิโอชนิดกิน วัคซีนไวรัสโรตา และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดพ่นจมูก เป็นต้น) แก่ผู้ป่วยที่กำลังใช้ยานี้อยู่ เนื่องจากผู้ป่วยมีภูมิคุ้มกันต่ำการฉีดวัคซีนอาจได้ผลกระตุ้นภูมิคุ้มกันน้อยลงและอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดการติดเชื้อจากวัคซีนชนิดเชื้อเป็นเหล่านี้ได้

ควรเก็บรักษายาทาโครลิมัสอย่างไร?

แนะนำเก็บยาทาโครลิมัสอุณหภูมิห้อง เก็บยาให้พ้นจากแสงแดดและแสงสว่างที่กระทบยาได้โดยตรง หลีกเลี่ยงนำยาสัมผัสกับความร้อนที่มากเช่น เก็บยาในรถที่ตากแดดหรือเก็บยาในห้องที่มีอุณหภูมิสูง (มีแสงแดดส่องถึงทั้งวันหรือเป็นเวลานาน) ไม่เก็บยาในห้องที่ชื้นเช่น ห้องน้ำ หรือห้องครัว โดยควรเก็บยาในภาชนะบรรจุเดิม และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ยาทาโครลิมัสมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาทาโครลิมัสที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Prograf (โปรกราฟ) 0.5 mg capsules Astellas Pharma
Prograf (โปรกราฟ) 1 mg capsules Astellas Pharma
Prograf (โปรกราฟ) 5 mg/mL 1 mL injectionAstellas Pharma
Advargraf (แอดวากราฟ) 0.5 mg prolonged release capsules Astellas Pharma
Advargraf (แอดวากราฟ) 1 mg prolonged release capsules Astellas Pharma

บรรณานุกรม

  1. Lacy CF, Armstrong LL, Goldman MP, Lance LL. Drug Information handbook. 21th ed. Ohio: Lexi-Comp,Inc.; 2013-14.
  2. Micromedex Healthcare Series, Thomson Micromedex, Greenwood Village, Colorado
  3. Product Information:Prograf: Tacrolimus. Astellas Pharma, Thailand.
  4. TIMS (Thailand). MIMS. 130th ed. Bangkok: UBM Medica ;2013
  5. โครงการปลูกถ่ายอวัยวะ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี. สมุดประจำตัวผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายอวัยวะและได้รับยากดภูมิต้านทาน. 2558


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน suksun Artited Push
Frame Bottom