Frame Top

ทางเดินปัสสาวะติดเชื้อ (ตอนที่ 4)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
14 พฤศจิกายน 2017
ทางเดินปัสสาวะติดเชื้อ-4

ปัจจัยเสี่ยงในการเป็นโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ (ต่อ)

ส่วนปัจจัยเสี่ยงอื่น ได้แก่

โรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหากได้รับการรักษาทันทีและถูกต้อง โดยเฉพาะการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะส่วนล่างมักไม่ก่อให้เกิดอาการแทรกซ้อนแต่อย่างใด แต่ถ้าไม่ได้รับการรักษาแล้วอาจทำให้เกิดผลเสียที่ร้ายแรงได้ เช่น

แหล่งข้อมูล:

  1. Urinary tract infection (UTI). https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/urinary-tract-infection/symptoms-causes/dxc-20344304 [2017, November 14].
Blog
ทางเดินปัสสาวะติดเชื้อ (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Wisanu
Frame Bottom