Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ซึมเศร้า 

บทนำ

ยาทราโซโดน (Trazodone) เป็นยาบำบัดอาการโรคซึมเศร้าของผู้ใหญ่ที่อยู่ในกลุ่มเซโรโท นินแอนตาโกนิสต์ (Serotonin antagonists) รูปแบบยาแผนปัจจุบันของยานี้จะเป็นยาชนิดรับประทาน หลังการดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารตัวยาจะกระจายตัวเข้าสู่ร่างกายได้ประมาณ 65% เมื่อตัวยาเข้าสู่กระแสเลือดจะเข้ารวมตัวกับพลาสมาโปรตีนประมาณ 89 - 95% ก่อนที่จะถูกเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโดยตับ ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำในการกำจัดยา 50% ออกจากกระแสเลือดโดยผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะและอุจจาระ

มีข้อพึงระวังบางประการของการใช้กลุ่มยาต้านอาการซึมเศร้าทั่วไปกับผู้ป่วยเด็ก-วัยรุ่น จะพบว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความคิดที่จะทำร้ายตัวเองจนถึงขั้นฆ่าตัวตาย แต่กับยาทราโซโดนซึ่งมีการทดลองใช้รักษาอาการซึมเศร้าในผู้ป่วยเด็ก ยังไม่พบเหตุการณ์ที่ผู้ใช้ยายากทำร้ายตัวเอง ซึ่งถือเป็นข้อมูลสำคัญที่นำมาใช้สนับสนุนกลไกการรักษาโรคซึมเศร้าของทราโซโดน

มีข้อห้ามใช้บางประการที่ทำให้ไม่สามารถใช้ยาทราโซโดนรักษาอาการป่วยกับผู้ป่วยบางกลุ่มได้เช่น

หลังการสั่งจ่ายยานี้ของแพทย์ ผู้ป่วยจะได้รับคำชี้แจงเพิ่มเติมถึงฤทธิ์ของยาที่อาจเกิดขึ้นกับตัวผู้ป่วยรวมถึงคำแนะนำวิธีการรับประทานยานี้ที่ถูกต้องเช่น

 • หากเป็นยาชนิดออกฤทธิ์เนิ่น/เนิ่นนานหรือออกฤทธิ์ได้ยาวนานก็ให้รับประทานเพียงวันละครั้ง แต่ถ้าเป็นยาที่ออกฤทธิ์ทันทีต้องแบ่งรับประทานตามมื้อของอาหาร
 • ระหว่างการใช้ยานี้อาจมีอาการตาพร่า วิงเวียน ง่วงนอน ปากแห้ง แต่อาการข้างเคียง (ผลข้างเคียง) เหล่านี้อาจจะเกิดหรือไม่เกิดกับผู้ป่วยก็ได้
 • ควรรับประทานยานี้ให้ตรงเวลา อย่าปรับเปลี่ยนขนาดรับประทานยาด้วยตนเอง หรือหยุดใช้ยานี้ด้วยตนเองโดยทันทีเพราะอาจจะพบอาการถอนยาติดตามมาจนส่งผลกระทบโดยตรงกับตัวผู้ป่วยเอง

ทั้งนี้คณะกรรมการอาหารและยาของไทยได้ระบุให้ยาทราโซโดนอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ และถูกจัดอยู่ในหมวดของยาอันตราย เราจะพบเห็นการใช้ยานี้ตาสถานพยาบาล และการใช้ยานี้กับผู้ป่วยจะต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ป่วยไปซื้อหายานี้มารับประทานเองโดยเด็ดขาด

ทราโซโดนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ทราโซโดน

ยาทราโซโดนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อรักษาอาการโรคซึมเศร้า (Depression)

ทราโซโดนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาทราโซโดนคือ ตัวยาจะออกฤทธิ์ที่ตัวรับ (Receptor) ซึ่งมีชื่อว่า 5-HT2A/2C (Serotonin receptor 2A/2C หรือ 5-hydroxytryptamine 2A/2C receptor) โดยจะยับยั้งการดูดกลับของสารเซโรโทนิน (Serotonin) ในสมองบริเวณที่เรียกว่า Presynaptic neurons ส่งผลให้เกิดสมดุลของสารสื่อประสาทในสมองจนทำให้ลดอาการซึมเศร้าและช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้น

ทราโซโดนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ทราโซโดนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้

 • ยาแคปซูลชนิดรับประทาน ขนาด 50 และ 100 มิลลิกรัม/แคปซูล
 • ยาเม็ดชนิดรับประทาน ขนาด 50 และ 100 มิลลิกรัม/เม็ด
 • ยาเม็ดชนิดรับประทานแบบออกฤทธิ์เนิ่น/เนิ่นนาน (Extended-release tablet) ขนาด 150 มิลลิกรัม/เม็ด

ทราโซโดนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาทราโซโดนมีขนาดรับประทานเช่น

ก. สำหรับยาชนิดที่ออกฤทธิ์ทันที:

 • ผู้ใหญ่: รับประทานยา 150 มิลลิกรัม/วันโดยแบ่งรับประทานพร้อมอาหาร แพทย์อาจปรับขนาดรับประทานเพิ่ม 50 มิลลิกรัม/วันทุกๆ 3 - 4 วัน ขนาดรับประทานสูงสุดของผู้ป่วยที่รักษาแบบผู้ป่วยนอกไม่เกิน 400 มิลลิกรัม/วัน และสำหรับผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาลไม่เกิน 600 มิลลิกรัม/วัน
 • เด็กและผู้อายุต่ำกว่า 18 ปี: ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดถึงผลข้างเคียงของยานี้ในผู้ป่วยกลุ่มอายุนี้ การใช้ยาในกลุ่มอายุนี้จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีไป

ข. สำหรับยาชนิดออกฤทธิ์เนิ่น/เนิ่นนาน:

 • ผู้ใหญ่: รับประทานยา 150 มิลลิกรัมวันละครั้งพร้อมอาหาร แพทย์อาจปรับเพิ่มขนาดรับ ประทานอีก 75 มิลลิกรัม/วันทุกๆ 3 วัน ขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 375 มิลลิกรัม/วัน
 • เด็กและผู้อายุต่ำกว่า 18 ปี: ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดถึงผลข้างเคียงของยานี้ในผู้ป่วยกลุ่มอายุนี้ การใช้ยาในกลุ่มอายุนี้จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีไป

*อนึ่ง:

*****หมายเหตุ:

 • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมถึงยาทราโซโดน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาทราโซโดนสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

อย่างไรก็ตามเพื่อประสิทธิผลของการรักษาควรรับประทานยาทราโซโดนให้ตรงเวลา

ทราโซโดนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาทราโซโดนอาจก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น

ก. อาการข้างเคียงที่พบได้บ่อย: เช่น ตาพร่า รู้สึกสับสน วิงเวียน เป็นลม เหงื่อออกมาก อ่อนแรง และอ่อนเพลีย

ข. อาการข้างเคียงที่พบได้แต่น้อย: เช่น แสบร้อนตาผิวหนัง ขาดสมาธิ ปวดศีรษะ ตัวสั่น หงุดหงิด หัวใจเต้นช้า ตัวบวม

ค. กรณีที่ได้รับยานี้เกินขนาด: จะพบอาการวิงเวียน ง่วงนอนอย่างมาก ค่าการตรวจคลื่น ไฟฟ้าหัวใจ (ECG) เปลี่ยนแปลงผิดปกติ อาจมีภาวะลมชักร่วมด้วยจนถึงขั้นชักจนหยุดหายใจ หากพบอาการดังกล่าวต้องรีบนำตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว/ทันที/ฉุกเฉิน ซึ่งการรักษาเบื้องต้น แพทย์อาจใช้วิธีล้างท้องหรือให้รับประทานยาถ่านกัมมันต์และให้การรักษาประคับประคองตามอาการ

มีข้อควรระวังการใช้ทราโซโดนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาทราโซโดนเช่น

***** อนึ่ง:

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาทราโซโดนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่ม เติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ทราโซโดนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาทราโซโดนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาทราโซโดนอย่างไร?

ควรเก็บยาในช่วงอุณหภูมิ 20 - 25 องศาเซลเซียส (Celsius) ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ทราโซโดนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาทราโซโดนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Desirel (ดีไซเรล) Codal Synto
Trazo (ทราโซ) Medifive
Trazodone Pharmasant (ทราโซโดน ฟาร์มาซัน) Cental Poly Trading
Zodonrel (โซดอนเรล) Condrugs
Zorel (โซเรล) Utopain

อนึ่ง ยาชื่อการค้าของยาทราโซโดนที่จำหน่ายในประเทศทางตะวันตกเช่น Depyrel, Desyrel, Molipaxin, Oleptro, Trazodil, Trazorel, Trialodine, Trittico

บรรณานุกรม

 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Serotonin_antagonist [2015,Oct24]
 2. http://www.drugs.com/pro/trazodone.html [2015,Oct24]
 3. https://en.wikipedia.org/wiki/Trazodone [2015,Oct24]
 4. http://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=Trazodone+hydrochloride [2015,Oct24]
 5. http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/medicine/essential/list/66#item-8506 [2015,Oct24]
 6. https://www.medicines.org.uk/emc/medicine/28164 [2015,Oct24]
 7. http://www.mims.com/India/drug/info/trazodone/?type=full&mtype=generic#Dosage [2015,Oct24]
 8. http://www.drugs.com/drug-interactions/trazodone-index.html?filter=3&generic_only= [2015,Oct24]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom