Frame Top

“ทรามาดอล” ยาเสพติดสายพันธุ์ใหม่ (ตอนที่ 3 และตอนจบ)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
6 พฤษภาคม 2013

ในปี พ.ศ. 2010 องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (Food and Drug Administration : FDA) ได้ประกาศให้มีการเพิ่มข้อความเตือนการใช้ทรามาดอลในเอกสารกำกับยา เพราะยานี้เพิ่มความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเสพติดยาและผู้ป่วยที่รับประทานยาระงับประสาทหรือยาต้านซึมเศร้า นอกจากนี้ FDA ยังเตือนความเสี่ยงต่อการใช้ทรามาดอลเกินขนาด

กลุ่มเภสัชกร โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ระบุอีกว่า สำหรับผู้ป่วยที่มีประวัติความผิดปกติทางอารมณ์ มีประวัติพยายามฆ่าตัวตาย มีประวัติเสพติดยาระงับจิตประสาท ติดแอลกอฮอล์ เสพติดยากลุ่ม Opioid หรือสารเสพติดอื่นๆ ที่มีผลกดประสาทส่วนกลางจะมีโอกาสเสียชีวิตจากการใช้ทรามาดอล

การได้รับทรามาดอลในปริมาณที่มากเกินขนาด (Overdose) มีผลกดระบบประสาทส่วนกลางและกดการหายใจได้ แล้วยังอาจทำให้มีอาการต่อไปนี้ได้

ไม่ควรใช้ยานี้ในผู้ที่แพ้ยาทรามาดอล หรือเคยเสพยาเสพติดหรือติดแอลกอฮอล์ หรือมีความพยายามที่จะฆ่าตัวตาย หรือมีการใช้ยาเสพติดลดอาการปวด (Narcotic pain medicine) ใช้ยารักษาอาการวิตกกังวลและซึมเศร้า (Antidepressants) ใช้ยารักษาอาการทางจิต เช่น โรคจิตชนิดไบโปลาร์ (Bipolar disorder) โรคจิตเภท (Schizophrenia) หรือใช้ยาระงับประสาทหรือยากล่อมประสาท เช่น ยาแวเลี่ยม (Valium) ยาคลายกล้ามเนื้อ (Muscle relaxers) หรือยาสำหรับคลื่นไส้หรืออาเจียน

อาการชักอาจเกิดขึ้นได้กับคนบางคนที่ใช้ยาทรามาดอล โดยเฉพาะผู้ที่

นอกจากนี้ทรามาดอลอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงหรือถึงแก่ชีวิตในเด็กแรกเกิดได้ หากแม่มีการใช้ยานี้ระหว่างการตั้งครรภ์หรือคลอดบุตร และทรามาดอลยังสามารถซึมผ่านนมแม่ซึ่งอาจทำร้ายทารกได้ ดังนั้นแม่ควรงดให้นมบุตรหากอยู่ระหว่างการใช้ยาทรามาดอล

แหล่งข้อมูล:

  1. ยาTramadol” ระบาดกลุ่มโจ๋ภูเก็ต ฮิตกินผสมน้ำอัดลม - http://www.thairath.co.th/content/region/340755 [2013, May 5].
  2. Tramadol. - http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginfo/meds/a695011.html [2013, May 5].
  3. What is tramadol? http://www.drugs.com/tramadol.html [2013, May 5].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Doraemon28
Frame Bottom