Frame Top

ตัดเต้า (ตอนที่ 3 และตอนจบ)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
5 กุมภาพันธ์ 2019
ตัดเต้า-3

      

      อย่างไรก็ดี การผ่าตัดเต้านมก็มีความเสี่ยงที่ควรพิจารณาด้วยกันหลายปัจจัย เช่น

      ความเสี่ยงที่เกิดขี้นทันทีหลังการผ่าตัด

      ความเสี่ยงในระยะยา

  • การผ่าตัดเต้านมออกอาจเป็นสาเหตุให้สูญเสียความรู้สึกที่เต้านม ทำให้มีผลต่อกิจกรรมทางเพศ
  • ผู้หญิงที่การผ่าตัดเต้านมออกจะไม่สามารถให้นมลูกได้
  • หลังการผ่าตัดเต้านมออก ผู้หญิงบางคนอาจมีความวิตกกังวลหรือหดหู่ในรูปร่างของตน
  • แม้ว่าการผ่าตัดเต้านมออกจะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมได้ร้อยละ 90 แต่ก็ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะไม่เป็นมะเร็งเต้านมแต่อย่างใด เพราะบางครั้งเชื้ออาจกระจายไปยังกระดูกไหปลาร้าและรักแร้ เนื่องจากแพทย์อาจไม่สามารถตัดเซลล์มะเร็งออกได้หมด

      ดังนั้น ก่อนการทำการผ่าตัดจึงควรปรึกษาและขอความเห็นจากแพทย์คนที่สอง (Second opinions) ด้วย

      สำหรับทางเลือกอื่นในการลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็ง ได้แก่

- Tamoxifen เป็นยาที่ได้รับการรับรองจาก FDA ใช้กับผู้หญิงก่อนและหลังวัยหมดประจำเดือน (จากงานวิจัยพบว่า ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนที่มีความเสี่ยงสูงกินยานี้เป็นเวลา 5 ปี สามารถลดความเสี่ยงได้ประมาณร้อยละ 50)

- Raloxifene เป็นยาที่ได้รับการรับรองจาก FDA ใช้กับผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน (จากงานวิจัยพบว่า ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนที่มีความเสี่ยงสูงกินยานี้เป็นเวลา 5 ปี สามารถลดความเสี่ยงได้ประมาณร้อยละ 38)

- Exemestane ใช้สำหรับผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน (จากงานวิจัยพบว่า ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนที่มีความเสี่ยงสูงกินยานี้เป็นเวลา 5 ปี สามารถลดความเสี่ยงได้ประมาณร้อยละ 65)

- Anastrozole ใช้สำหรับผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน

      

แหล่งข้อมูล:

  1. Prophylactic Mastectomy. https://www.breastcancer.org/treatment/surgery/prophylactic_mast [2018, February 4].
  2. .
  3. Preventive (prophylactic) mastectomy: Surgery to reduce breast cancer risk. https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/mastectomy/in-depth/prophylactic-mastectomy/art-20047221 [2018, February 4].
  4. Surgery to Reduce the Risk of Breast Cancer. https://www.cancer.gov/types/breast/risk-reducing-surgery-fact-sheet [2018, February 4].
Blog
ตัดเต้า (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
ตัดเต้า (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom