Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อื่นๆ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ติดเชื้อแบคทีเรีย  ทั่วร่างกาย  

บทนำ

ยาดาลบาแวนซิน(Dalbavancin) เป็นยาปฏิชีวนะกึ่งสังเคราะห์กลุ่มไลโปไกลโคเปปไทด์(Lipoglycopeptides antibiotic) มีโครงสร้างทางเคมีคล้ายกับยาVancomycin ทางคลินิกนำมาใช้ต่อต้านแบคทีเรียชนิด แกรมบวก เช่น Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes ,Streptococcus agalactiae, Streptococcus anginosus, Streptococcus intermedius และ Streptococcus constellatus รวมถึงแบคทีเรียชนิดสแตฟฟิโลคอคคัส อีพิเดอมิดิส(Staphylococcus epidermidis)ที่ดื้อต่อยาเมทิซิลลิน(Methicillin-resistant staphylococcus epidermidis/MRSE) ยาชนิดนี้/ยานี้มีกลไกออกฤทธิ์คือ ยับยั้งการสร้างผนังเซลล์ของแบคทีเรีย

ยาดาลบาแวนซินได้ผ่านการขึ้นทะเบียนเมื่อปี ค.ศ.2014 (พ.ศ.2557) โดยวัตถุประสงค์เพื่อรักษาการติดเชื้อทางผิวหนังในระดับซับซ้อนและมีความรุนแรง รูปแบบเภสัชภัณฑ์ของยาดาลบาแวนซิน เป็นยาฉีดชนิดผง ที่ต้องเตรียมเป็นสารละลายก่อนให้ยานี้กับผู้ป่วยทางหลอดเลือดดำ การได้รับยาวัน1ครั้งต่อเนื่องตามคำสั่งแพทย์ก็ทำให้อาการผู้ป่วยดีขึ้นเป็นลำดับ

อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อควรระวังต่างๆสำหรับการใช้ยาดาลบาแวนซิน เช่น

ยาดาลบาแวนซินยังสามารถก่อให้เกิดผลข้างเคียงต่อระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆของร่างกายได้หลายส่วน อาทิ ผิวหนัง ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินอาหาร และตับ ซึ่งเราสามารถพบเห็นตัวยาดาลบาแวนซินวางจำหน่ายภายใต้ชื่อการค้าว่า Dalvance และ Xydalba และยาชนิดนี้มีการใช้แต่ในสถานพยาบาลเท่านั้น

ดาลบาแวนซินมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

ดาลบาแวนซิน

ยาดาลบาแวนซินมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

ดาลบาแวนซินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาดาลบาแวนซินมีกลไกการออกฤทธิ์ โดยตัวยาจะต่อต้านเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวกที่ตอบสนองต่อยานี้ โดยตัวยาจะยับยั้งการสร้างผนังเซลล์ ส่งผลให้แบคทีเรียไม่สามารถคงรูปร่างของตัวมัน จึงหมดสภาพในการเจริญเติบโต หยุดการแบ่งเซลล์และตายลงในที่สุด

ดาลบาแวนซินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาดาลบาแวนซินมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

 • ยาฉีดชนิดผงปราศจากเชื้อ ที่บรรจุตัวยาDalbavancin ขนาด 500 มิลลิกรัม/ขวด

ดาลบาแวนซินมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาดาลบาแวนซินมีขนาดการบริหารยา/ใช้ยาสำหรับการติดเชื้อแบคทีเรียที่ระดับโครงสร้างภายในผิวหนัง เช่น

อนึ่ง:

 • การเตรียมยาชนิดนี้เพื่อฉีดให้ผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์จะทำการละลายตัวยาโดยผสมร่วมกับน้ำกลั่นปราศจากเชื้อ จากนั้นนำไปผสมกับ 5% Dextrose เพื่อให้ได้ความเข้มข้นเป็น 1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ถึง 5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร แล้วจึงหยดเข้าหลอดเลือดดำ
 • หากพบสิ่งเจือปนในขวดยา ห้ามใช้ยาขวดนั้นให้ทิ้งทำลายแล้วใช้ยา ขวดใหม่แทน
 • ห้ามผสมยาชนิดอื่นร่วมกับยาดาลบาแวนซินเพื่อให้ทางหลอดเลือดฯพร้อมกัน ด้วยเสี่ยงต่อการเกิดตะกอน/การสูญเสียคุณสมบัติในการรักษาโรค

*****หมายเหตุ: ขนาดและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาดาลบาแวนซิน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

ดาลบาแวนซินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาดาลบาแวนซินสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา(ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้เทลาแวนซินอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาเทลาแวนซิน เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้
 • ห้ามใช้ยาที่ชำรุดหรือมีสิ่งปนเปื้อนลงในตัวยา
 • ห้ามหยุดใช้ยานี้โดยไม่มีคำสั่งแพทย์ ผู้ป่วยต้องได้รับยานี้จนครบเทอมการรักษาเพื่อป้องกันการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรีย
 • การใช้ยากับสตรีมีครรภ์ สตรีในภาวะให้นมบุตร และเด็ก ต้องเป็นไปตามดุลยพนิจของแพทย์เท่านั้น
 • ระหว่างการใช้ยานี้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน อาจเปิดโอกาสให้เชื้อโรคบางชนิดเข้ามาเล่นงาน เช่นในลำไส้ใหญ่(ลำไส้ใหญ่อักเสบ) หากพบอาการท้องเสียรุนแรงเมื่อใช้ยานี้ ต้องรีบแจ้ง แพทย์ พยาบาล ทันที
 • หากพบอาการแพ้ยา เช่น อึดอัด/หายใจไม่ออก/หายใจลำบาก เกิดผื่นคันตามร่างกาย ท้องเสียบ่อยครั้ง ต้องหยุดใช้ยานี้ แล้วรีบแจ้ง แพทย์ พยาบาล ทันที

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาดาลบาแวนซินด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บhaamor.comบทความเรื่องข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

ดาลบาแวนซินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาดาลบาแวนซินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาดาลบาแวนซินอย่างไร?

ควรเก็บยาดาลบาแวนซินในช่วงอุณหภูมิ 15-30 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ดาลบาแวนซินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาดาลบาแวนซิน มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Dalvance (ดาลแวน)Durata

บรรณานุกรม

 1. https://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/UCM183838.pdf [2018,March17]
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Telavancin [2018,March17]
 3. https://davisplus.fadavis.com/3976/meddeck/pdf/telavancin.pdf [2018,March17]
 4. https://www.drugs.com/drug-interactions/telavancin-index.html?filter=3&generic_only=#G [2018,March17]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน suksun
Frame Bottom