Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

หัวใจและหลอดเลือด  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ความดันโลหิตสูง 

บทนำ

ยาซิลนิดิปีน(Cilnidipine)เป็นยาในกลุ่มแคลเซียมแชนแนลบล็อกเกอร์(Calcium channel blocker) ถูกพัฒนาโดยความร่วมมือของ บริษัทในประเทศญี่ปุ่น คือ Fuji Viscera Pharmaceutical Company และ Ajinomoto ทางคลินิกนำมาใช้เป็นยาลดความดันโลหิตสูงในปี ค.ศ.1995(พ.ศ.2538) โดยมีการจัดจำหน่ายในหลายประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น จีน อินเดีย เกาหลี และประเทศต่างๆแถบทวีปยุโรป รูปแบบเภสัชภัณฑ์ของตัวยาซิลนิดิปีนเป็นยาชนิดรับประทาน จากรายงานวิจัยพบว่าการรับประทานยานี้ขนาด 5–20 มิลลิกรัม/วัน เป็นเวลา 1–3 สัปดาห์ สามารถควบคุมอาการความดันโลหิตสูงให้กลับมาเป็นปกติได้

อนึ่ง มีข้อสรุปทางคลินิกของยาซิลนิดิปีนที่โดดเด่น ดังนี้

สำหรับข้อห้ามใช้และข้อควรระวังของยาซิลนิดิปีนที่ผู้บริโภค/ผู้ป่วยควรทราบมีดังต่อไปนี้ เช่น

ในประเทศไทยอาจยังไม่พบเห็นการจัดจำหน่ายยาซิลนิดิปีน ด้วยมียารักษาความดันโลหิตสูงที่ใช้เป็นทางเลือกอยู่หลายรายการ โดยในต่างประเทศยาซิลนิดิปีนถูกจัดจำหน่ายภายใต้ยาชื่อการค้าต่างๆมากมาย แต่ชื่อการค้าที่รู้จักกันมายาวนาน คือ “Atelec” ซึ่งอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัทยาประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น

ซิลนิดิปีนมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

ซิลนิดิปีน

ยาซิลนิดิปีนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

ซิลนิดิปีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาซิลนิดิปีนเป็นยาประเภท Calcium channel blocker จะออกฤทธิ์โดยลดการนำเข้าของประจุไฟฟ้าของแคลเซียมในกล้ามเนื้อเรียบบริเวณผนังของหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดเกิดการขยายตัว เลือดจึงมีการไหลเวียนได้สะดวกขึ้นจนเป็นผลให้ความดันโลหิตลดลงได้ตามสรรพคุณ

ซิลนิดิปีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาซิลนิดิปีนมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

ซิลนิดิปีนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาซิลนิดิปีนมีขนาดรับประทาน เช่น

 • ผู้ใหญ่: รับประทานยา 5–10 มิลลิกรัม วันละ1ครั้ง ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ กรณีที่จำเป็น แพทย์อาจปรับเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 20 มิลลิกรัม วันละ1 ครั้ง
 • เด็ก: ยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกที่แน่ชัดของขนาดยานี้ในเด็ก การใช้ยานี้ในเด็กจะอยู่ในดุลพินิจของแพทย์เป็นกรณีๆไป

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาซิลนิดิปีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาซิลนิดิปีน สามารถรับประทานทันทีเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า ให้รับประทานยาที่ขนาดปกติ

แต่อย่างไรก็ดี ผู้ป่วยควรรับประทานยาซิลนิดิปีนตรงตามขนาดและเวลาเดิมของแต่ละวัน การหยุดรับประทานยานี้โดยทันที อาจทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น

ซิลนิดิปีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาซิลนิดิปีนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้ซิลนิดิปีนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาซิลนิดิปีน เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้
 • ห้ามใช้ยากับ สตรีมีครรภ์ สตรีในภาวะให้นมบุตร และเด็ก นอกจากมีคำสั่งแพทย์
 • ห้ามปรับขนาดรับประทานหรือหยุดรับประทานยานี้โดยมิได้ขอคำปรึกษาจากแพทย์
 • ห้ามรับประทานยาพร้อมเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์เพราะจะส่งผลให้เกิดผลข้างเคียงจากยานี้สูงมากขึ้น เช่น ความดันโลหิตต่ำมาก
 • ห้ามใช้ยาที่มีสภาพเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น เม็ดยาแตกหัก
 • รับประทานยานี้ต่อเนื่องและตรงตามขนาดและเวลาในแต่ละวันตามแพทย์สั่ง
 • ระหว่างใช้ยานี้ต้องหมั่นตรวจวัดความดันโลหิตว่าเป็นปกติหรือไม่ตามแพทย์ เภสัชกร แนะนำ หากเกิดความดันโลหิตต่ำหรือสูง ผู้ป่วยควรต้องรีบมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลโดยเร็วก่อนวันแพทย์นัด
 • มาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลตามแพทย์นัดทุกครั้ง เพื่อรับการตรวจร่างกาย และดูความก้าวหน้าของการรักษา
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาซิลนิดิปีนด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บhaamor.com บทความเรื่องข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

ซิลนิดิปีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาซิลนิดิปีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาซิลนิดิปีนอย่างไร?

ควรเก็บยาซิลนิดิปีน ช่วงอุณหภูมิห้องที่เย็น ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ และเก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น

ซิลนิดิปีนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาซิลนิดิปีน มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Atelec (เอทีเล็ก)Ajinomoto Pharmaceuticals Co., Ltd.
CARDOPIX (คาร์โดปิกซ์)Curis
CCAD (ซีซีเอดี)Signova
CCB-AH (ซีซีบี-เอเฮช)Kardic Kare
CD PIN (ซีดี พิน)FDC
CILACAR (ซิลาคาร์)JB Chemicals (Unique)

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Cilnidipine[2017,Oct14]
 2. https://www.eapharma.co.jp/news/2013/1213e.pdf[2017,Oct14]
 3. http://www.mims.com/india/drug/info/cilnidipine/?type=full&mtype=generic#Indications[2017,Oct14]
 4. http://www.japi.org/april_2016/22_dc_cilnidipine_next_generation.pdf[2017,Oct14]
 5. https://www.drugbank.ca/drugs/DB09232[2017,Oct14]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน AutoRanger
Frame Bottom