Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ต่อมไร้ท่อ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

แคลเซียมในเลือดสูง 

บทนำ

ยาซินาแคลเซท(Cinacalcet หรือ Cinacalcet hydrochloride หรือ Cinacalcet HCl) เป็นยาในกลุ่มแคลซิมิเมติก(Calcimimetics) ทางคลินิกนำมาใช้บำบัดรักษาอาการโรคดังต่อไปนี้ เช่น

อาจกล่าวได้ว่าการควบคุมภาวะพาราไทรอยด์ฮอร์โมนสูงเกินไป สามารถป้องกัน โรคร้ายแรงได้หลายประเภท ยาซินาแคลเซท จึงจัดว่าเป็นยาอีกหนึ่งทางเลือกที่เข้า มามีบทบาททางคลินิก รูปแบบเภสัชภัณฑ์ของยาชนิดนี้/ยานี้เป็นแบบรับประทาน การดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารของตัวยาทำได้เพียง 20–25% การรับประทานยานี้พร้อมอาหารจะช่วยทำให้มีการดูดซึมตัวยาเพิ่มมากขึ้น และตับเป็นอวัยวะที่คอยทำลายยาซินาแคลเซทอย่างต่อเนื่อง โดยอาจต้องใช้เวลาประมาณ 30–40 ชั่วโมง เพื่อให้ตัวยาในกระแสเลือดสลายตัวและถูกขับทิ้งไปทางปัสสาวะและอุจจาระ

ในต่างประเทศ เราจะพบเห็นการจำหน่ายยาซินาแคลเซทภายใต้ยาชื่อการค้าว่า Sensipar ซึ่งมีขนาดความแรงแตกต่างกัน สำหรับประเทศไทย ยาซินาแคลเซทจะถูกวางจำหน่ายในชื่อ Regpara คณะกรรมการอาหารและยาได้กำหนดให้ยาชนิดนี้เป็นยาควบคุมพิเศษที่ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น จึงเป็นเหตุผลให้เราไม่สามารถซื้อหายานี้ตามร้านขายยาทั่วๆไป แต่จะมีใช้ตาสถานพยาบาลเท่านั้น

ซินาแคลเซทมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

ซินาแคลเซท

ขอสรุปสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ของยาซินาแคลเซทที่ใช้รักษาอาการโรคต่างๆดังนี้

1. ภาวะพาราไทรอยด์ฮอร์โมนสูงแบบปฐมภูมิ (Primary hyperparathyroidism)

2. ภาวะพาราไทรอยด์ฮอร์โมนสูงแบบทุติยภูมิในผู้ป่วยที่ต้องรับการฟอกไต/การล้างไต(Secondary hyperparathyroidism in dialyzed patients)

3. บำบัดภาวะพาราไทรอยด์ฮอร์โมนสูงด้วยเหตุมะเร็ง(Parathyroid carcinoma)

ซินาแคลเซทมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาแคลซิมิเมติกมีกลไกการออกฤทธิ์โดย ตัวยาจะเข้าจับกับตัวรับ(Receptor)ที่ชื่อ Calcium-sensing receptor(CaSR, คือสารโปรตีนชนิดหนึ่งที่มีหน้าที่รับรู้ระดับแคลเซียมในเลือด)บนผิวเซลล์ของต่อมพาราไทรอยด์ ก่อให้เกิดสัญญาณกระตุ้นให้เซลล์ต่อมพาราไทรอยด์ระงับการหลั่งพาราไทรอยด์ฮอร์โมน จึงทำให้ระดับพาราไทรอยด์ฮอร์โมนในเลือดต่ำลงจนเกิดผลการรักษาได้ตามสรรพคุณ

ซินาแคลเซทมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาซินาแคลเซทมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

 • ยาเม็ดเคลือบฟิล์มชนิดรับประทาน ที่ประกอบด้วยตัวยา Cinacalcet hydrochloride ขนาด 25, 30, 60 และ 90 มิลลิกรัม/เม็ด ในประเทศไทยจะพบเห็นการจำหน่ายที่ขนาดความแรง 25 มิลลิกรัม/เม็ด

ซินาแคลเซทมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาซินาแคลเซทมีขนาดรับประทาน เช่น

ก. สำหรับพาราไทรอยด์ฮอร์โมนสูงแบบทุติยภูมิในผู้ป่วยที่ต้องรับการฟอกไต:

 • ผู้ใหญ่ที่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป: เริ่มต้นรับประทานยา 30 มิลลิกรัม วันละ1ครั้ง และทุกๆ 2–4 สัปดาห์ แพทย์จะพิจารณาปรับเพิ่มขนาดการรับประทานโดยเป็นไปตามดุลพินิจของแพทย์ ทั่วไป ขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 180 มิลลิกรัม/วัน

ข. พาราไทรอยด์ฮอร์โมนสูงแบบปฐมภูมิและพาราไทรอยด์ฮอร์โมนสูงด้วยเหตุมะเร็ง:

 • ผู้ใหญ่อายุตั้งแต่18ปีขึ้นไป: เริ่มต้นรับประทานยาครั้งละ 30 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น และทุกๆ 2–4 สัปดาห์แพทย์อาจพิจารณาปรับขนาดยาให้สูงขึ้นตามดุลพินิจของแพทย์ โดยขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 90 มิลลิกรัม 4 ครั้ง/วัน

อนึ่ง:

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาซินาแคลเซท ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

ซินาแคลเซทมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาซินาแคลเซทสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้ซินาแคลเซทอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาซินาแคลเซท เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่มีประวัติแพ้ยานี้ และแพ้ยากลุ่มแคลซิมิเมติก
 • การใช้ยานี้กับ สตรีมีครรภ์ สตรีในภาวะให้นมบุตร ต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น
 • ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีลงมา
 • ห้ามปรับขนาดการใช้ยานี้โดยมิได้ขอคำปรึกษาจากแพทย์
 • ระหว่างการใช้ยานี้ผู้ป่วยต้องรับการตรวจเลือดตามแพทย์สั่ง เพื่อควบคุมระดับแคลเซียมในเลือด
 • ระวังการเกิดภาวะลมชัก
 • กรณีพบว่ามีอาการเลือดออกในทางเดินอาหาร สังเกตจากมีอุจจาระสีคล้ำเหมือนยางมะตอย ต้องรีบนำผู้ป่วยมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลโดยเร็ว ไม่ต้องรอถึงวันแพทย์นัด
 • ตรวจวัดความดันโลหิตอยู่เป็นประจำ ตามคำแนะนำของ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร
 • มาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลตามแพทย์นัดหมายทุกครั้ง
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาซินาแคลเซทด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่องข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

ซินาแคลเซทมีปฏิกิริยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาซินาแคลเซทมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาซินาแคลเซทอย่างไร?

ควรเก็บยาซินาแคลเซท ภายใต้อุณหภูมิ 15-30 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น ไม่เก็บ ยาที่หมดอายุ และ ไม่ทิ้งยาลงในแม่น้ำลำคลอง

ซินาแคลเซทมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาซินาแคลเซท มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Sensipar (เซนซิพาร์) Amgen
Regpara (เร็กพารา)Kyowa Hakko Kirin

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Cinacalcet [2018,June2]
 2. http://www.mims.com/thailand/drug/info/regpara/?type=brief [2018,June2]
 3. http://www.mims.com/thailand/drug/info/cinacalcet/?type=brief&mtype=generic [2018,June2]
 4. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2011/021688s017lbl.pdf [2018,June2]
 5. https://www.youtube.com/watch?v=sD9st1ZPFrQ [2018,June2]
 6. https://www.drugs.com/cdi/cinacalcet.html [2018,June2]
 7. https://www.drugs.com/dosage/cinacalcet.html [2018,June2]
 8. https://www.drugs.com/drug-interactions/cinacalcet-index.html?filter=3#T [2018,June2]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom